Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Wyroby budowlane

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Wyroby budowlane

Wyroby budowlane podlegają zasadom swobodnego przepływu towarów w Unii Europejskiej (UE), jak również zasadom dotyczącym w szczególności bezpieczeństwa budynków, zdrowia, trwałości, oszczędności energii oraz ochrony środowiska. Rozporządzenie ma na celu uproszczenie ram prawnych stosowanych do wyrobów budowlanych.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG).

STRESZCZENIE

Rozporządzenie określa warunki dotyczące wprowadzenia na rynek wyrobów budowlanych *. Ustanawia również kryteria oceny właściwości użytkowych * tych wyrobów, jak również warunki użytkowania znaku zgodności CE.

Deklaracja właściwości użytkowych oraz oznakowanie CE

Jeżeli producent wprowadza do obrotu wyrób budowlany i jeżeli produkt ten jest objęty normą zharmonizowaną, producent jest zobowiązany sporządzić deklarację właściwości użytkowych zawierającą następujące informacje:

 • określenie typu wyrobu,
 • systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego,
 • zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego,
 • właściwości użytkowe.

Po sporządzeniu deklaracji właściwości użytkowych producent umieszcza oznakowanie CE na wyrobie.

Państwa członkowskie wyznaczają punkty kontaktowe ds. wyrobów budowlanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 764/2008. Zadaniem punktów kontaktowych jest dostarczanie informacji odnośnie wymagań dotyczących wyrobów budowlanych oraz unikanie konfliktów interesów.

Obowiązki podmiotów gospodarczych

Podmioty gospodarcze podlegają następującym obowiązkom:

 • Obowiązki producentów: producenci są zobowiązani dostarczyć deklarację właściwości użytkowych oraz dokumentację techniczną oraz umieścić na produkcie oznakowanie CE. Producenci upewniają się również, że ich wyroby budowlane są opatrzone numerem typu umożliwiającym ich identyfikację. Ponadto są zobowiązani do wycofania swoich wyrobów z obrotu, jeżeli stwierdzą, że nie są one zgodne z deklaracją właściwości użytkowych lub do zmiany deklaracji.
 • Obowiązki importerów: importerzy są zobowiązani do sprawdzenia, czy do danego wyrobu jest dołączona dokumentacja techniczna oraz czy nosi on oznakowanie CE. Importerzy wskazują także swoją nazwę, nazwę zastrzeżoną lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy. Zapewniają także, by wyrobowi towarzyszyły instrukcje obsługi i informacje na temat bezpieczeństwa, a także, aby warunki transportu nie wpływały niekorzystnie na jego właściwości.
 • Obowiązki dystrybutorów: dystrybutorzy upewniają się, że wyrób nosi oznakowanie CE i towarzyszą mu wymagane dokumenty. Jeżeli dystrybutor stwierdzi, że produkt nie jest zgodny, nie udostępnia wyrobu na rynku. Zobowiązani są także do zapewnienia optymalnych warunków przechowywania produktu, aby nie wpłynęły one niekorzystnie na jego właściwości.

Zharmonizowane specyfikacje techniczne

Zharmonizowane specyfikacje techniczne obejmują normy zharmonizowane ustanawiane przez europejskie organy normalizacyjne zgodnie z dyrektywą 98/34/WE. Normy zharmonizowane określają metody i kryteria oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych. Odnoszą się do zamierzonego zastosowania wyrobów, które mają objąć i zawierają szczegóły techniczne niezbędne do wdrożenia systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. Odniesienia do norm zharmonizowanych są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jeżeli wyrób nie jest objęty normą zharmonizowaną, producent może złożyć wniosek o wydanie europejskiej oceny technicznej, w którego następstwie otrzymuje europejski dokument oceny opracowany przez organizację jednostek ds. oceny technicznej (JOT).

Jednostki ds. oceny technicznej (JOT)

Państwa członkowskie wyznaczają na swoim terytorium jedną lub kilka JOT dla jednej lub więcej dziedzin wyrobów. Wykaz JOT jest przekazywany Komisji Europejskiej, która następnie go publikuje.

JOT opracowują i przyjmują europejską ocenę techniczną w dziedzinie produktów, dla których zostały powołane.

Organy notyfikujące i jednostki notyfikowane

Jednostki notyfikowane są organami niezależnymi posiadającymi osobowość prawną, których zadaniem jest wykonywanie zadań strony trzeciej w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.

Państwa członkowskie wyznaczają organ notyfikujący, który odpowiada za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny i notyfikacji jednostek.

Nadzór rynku

Organy nadzoru rynku, również zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 765/2008, muszą dokonać oceny wyrobu w celu określenia, czy należy lub nie wycofać go z obrotu.

Niniejsze rozporządzenie uchyla dyrektywę 89/106/EWG.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

 • Wyrób budowlany: każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.
 • Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego: właściwości użytkowe odnoszące się do odpowiednich zasadniczych charakterystyk wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy.
 • Obiekty budowlane: budynki i budowle.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (UE) nr 305/2011

24.4.2011

-

Dz.U. L 88, 4.4.2011

See also

 • Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, produkty budowlane (DE) (EN) (FR)

Ostatnia aktualizacja: 21.06.2011

Top