Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akt o jednolitym rynku: propozycje na rzecz wspólnej poprawy rynku pracy, przedsiębiorczości i wymiany

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Akt o jednolitym rynku: propozycje na rzecz wspólnej poprawy rynku pracy, przedsiębiorczości i wymiany

W końcu 2012 r. będzie obchodzona 20 rocznica powstania jednolitego rynku. W ciągu tych dwudziestu lat utworzenie jednolitego rynku, wraz z otwarciem granic, stanowiło jeden z kluczowych czynników wzrostu gospodarczego w Europie. Jednakże niedawne procesy globalizacji i zmiany technologiczne stworzyły nowe wyzwania, na które Unia Europejska (UE) musi udzielić odpowiedzi. W związku z tym niniejszy Akt o jednolitym rynku próbuje udzielić odpowiedzi na te wyzwania poprzez umieszczenie europejskich przedsiębiorstw w centrum problematyki jednolitego rynku w celu kształtowania niezawodnych narzędzi w służbie wzrostu.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – W kierunku Aktu o jednolitym rynku. W stronę społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności. 50 propozycji na rzecz wspólnej poprawy rynku pracy, przedsiębiorczości i wymiany [COM(2010) 608 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Niniejszy komunikat przedstawia różne środki proponowane przez Komisję Europejską mające na celu stymulowanie rynku wewnętrznego, aby stał się ponownie motorem wzrostu w służbie społecznej gospodarki rynkowej. Środki te odnoszą się do przedsiębiorstw, obywateli i zarządzania jednolitym rynkiem. Akt o jednolitym rynku jest inicjatywą przedstawianą łącznie ze Sprawozdaniem na temat obywatelstwa UE – 2010 r.

Środki proponowane dla przedsiębiorstw

W Unii Europejskiej (UE) 20 milionów przedsiębiorstw zatrudnia 175 milionów ludzi, oferują one dobra i usługi 500 milionom konsumentów w UE i poza jej granicami.

Komisja zamierza wspierać i chronić potencjał twórczy firm, walcząc z piractwem. W związku z tym Komisja proponuje plan działania w celu zwalczania podrabiania i piractwa w 2010 r. oraz dyrektywę ramową w sprawie zarządzania prawami autorskimi w 2011 r.

Akt o jednolitym rynku ma na celu wspieranie nowych podejść na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Jedno z takich podejść dotyczy rozwoju rynku usług na podstawie „procesu wzajemnej oceny” z dyrektywy o usługach. Przewiduj on także inicjatywy mające na celu rozwój handlu elektronicznego. Aby wzmocnić „trwały” charakter wzrostu, Komisja dokona w 2011 r. w przeglądu dyrektywy w sprawie opodatkowania energii. Następnie Komisja przedstawi w 2011 r. plan w sprawie efektywności energetycznej.

Europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są znaczącym źródłem innowacji i tworzenia miejsc pracy. Aby rozwinąć ten potencjał, Komisja zamierza przyjąć w 2011 r. plan działania w celu poprawy dostępu MŚP do rynków kapitałowych. Jej celem jest również powiązanie „ Small Business Act ” ze Strategią 2020. Komisja proponuje także zmiany dyrektyw w sprawie standardów rachunkowości (DE) (EN) (FR) w celu uproszczenia obowiązku udzielania informacji finansowych przez MŚP.

W celu finansowania innowacyjności i inwestycji długoterminowych Komisja zamierza tworzyć prywatne pożyczki obligacyjne na finansowanie projektów europejskich. Ponadto proponuje wyeliminowanie wszelkich procedur podatkowych utrudniających działalność transgraniczną i usprawnienie udzielania zamówień publicznych.

Akt o jednolitym rynku ustanawia podstawy dla stworzenia otoczenia prawnego i podatkowego przyjaznego dla przedsiębiorstw. W tej perspektywie Komisja przedstawia propozycję skonsolidowanej dyrektywy w sprawie opodatkowania osób prawnych (DE) (EN) (FR) w roku 2011. W tym samym roku powinna zostać przedstawiona nowa strategia dotycząca podatku od wartości dodanej.

UE musi wzmocnić swoją konkurencyjność na rynkach międzynarodowych, kontynuując rozwój współpracy regulacyjnej z najważniejszymi partnerami handlowymi. Ideą jest stworzenie instrumentu w oparciu o realizację międzynarodowych zobowiązań UE.

Środki proponowane dla obywateli

Poprawie powinny ulec usługi publiczne i kluczowe infrastruktury. W tym celu Komisja zamierza przedstawić komunikat obejmujący zespół działań dotyczących usług świadczonych w interesie ogólnym. W zakresie transportu Komisja zamierza zmienić wytyczne dotyczące rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Ponadto Komisja planuje przyjąć priorytety dotyczące infrastruktury energetycznej na lata 2020–2030.

Istotne jest również wzmacnianie solidarności w ramach jednolitego rynku. Z tego względu Komisja musi regularnie przeprowadzać wstępne analizy skutków społecznych wynikających z wniosków ustawodawczych. Z drugiej strony Komisja zamierza przejrzeć dyrektywę w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych w 2011 r. i rozpocząć konsultacje z partnerami społecznymi w sprawie ustanowienia europejskich ram na rzecz restrukturyzacji przemysłu.

Jednym z celów Aktu o jednolitym rynku jest zapewnienie dostępu do zatrudnienia i kształcenia przez całe życie. Dlatego też konieczna jest reforma systemu uznawania kwalifikacji zawodowych na podstawie oceny dorobku prawnego UE w 2011 r. Mobilność młodzieży powinna być również wspierana poprzez opracowanie karty „Mobilna młodzież (EN)”.

Muszą zostać opracowane nowe środki na rzecz społecznej gospodarki rynkowej. W tym kontekście konieczna jest, w pierwszej kolejności, poprawa jakości istniejących struktur prawnych (fundacje, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych itp.) związanych z gospodarką społeczną. Komisja zamierza również rozpocząć publiczne konsultacje w sprawie ładu korporacyjnego i zaproponować inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości społecznej w 2011 r.

Konsumenci znajdują się również w centrum problematyki Aktu o jednolitym rynku wewnętrznym. W związku z tym Komisja zamierza dokonać oceny obecnie stosowanych praktyk w odniesieniu do stron internetowych porównujących ceny oraz opracować wytyczne dotyczące takich stron na podstawie najlepszych praktyk państw członkowskich. Z drugiej strony Komisja zamierza rozwijać w 2011 r. wieloletni plan działań na rzecz rozwoju europejskiego nadzoru rynku. Wśród jej priorytetów znajduje się również identyfikowanie i usuwanie przeszkód o charakterze podatkowym.

Środki proponowane w celu dobrego zarządzania jednolitym rynkiem

Komisja ma obowiązek egzekwować przestrzeganie przepisów dotyczących jednolitego rynku. W związku z tym państwa członkowskie są zobowiązane do zwiększenia tempa transpozycji dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego i do zgłaszania środków transpozycji.

Dobre zarządzanie jednolitym rynkiem musi być oparte na prawdziwej sieci elektronicznej administracji europejskich. Z tego powodu Komisja zamierza przedstawić w 2011 r. strategię rozwoju systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym.

Rozstrzyganie sporów musi ulec poprawie. Europejscy konsumenci tracą co roku 0,3% europejskiego PKB z powodu sprzedaży wadliwych towarów lub usług. Aby przezwyciężyć te problemy, Komisja zamierza opracować inicjatywę w sprawie korzystania z alternatywnych metod rozwiązywania sporów w UE oraz zalecenie w sprawie sieci alternatywnych systemów rozwiązywania sporów w dziedzinie usług finansowych.

W celu zapewnienia obywatelom i przedsiębiorstwom dokładnych informacji o rynku wewnętrznym Komisja będzie rozwijać portal „Twoja Europa”, koordynując go z portalem „Europe Direct”. Powinna także zostać wzmocniona sieć SOLVIT.

Ponadto Komisja zamierza skonsolidować dialog ze społeczeństwem obywatelskim (konsumenci, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, przedsiębiorstwa, osoby oszczędzające i władze lokalne).

Konsultacje

Komisja zachęca zainteresowane strony do przedstawienia swoich opinii na temat ożywienia rynku wewnętrznego do 28 lutego 2011 r.

See also

Ostatnia aktualizacja: 13.12.2010

Top