Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pojazdy napędzane wodorem – homologacja typu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pojazdy napędzane wodorem – homologacja typu

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 79/2009 w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych napędzanych wodorem

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi produkcyjne dla pojazdów napędzanych wodorem wykorzystywanych do przewożenia pasażerów i towarów oraz ich części i układów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Producenci:
  • wykazują, że wszystkie nowe pojazdy napędzane wodorem sprzedane, zarejestrowane lub dopuszczone do ruchu w UE oraz ich części lub instalacje są zgodne z prawem;
  • dostarczają organom przyznającym homologację odpowiednie informacje o specyfikacjach pojazdu i warunkach kontroli;
  • dostarczają niezbędne informacje do celów kontroli części i instalacji wodorowych w okresie użytkowania pojazdu.
 • Producenci zapewniają, by części i instalacje wodorowe:
  • znosiły eksploatacyjne warunki elektryczne, mechaniczne, termiczne i chemiczne, bez przecieków lub widocznych zniekształceń;
  • były chronione przed nadmiernym ciśnieniem;
  • niezawodnie znosiły przewidywane temperatury i ciśnienia przez cały zakładany okres ich użytkowania;
  • zostały zaprojektowane w taki sposób, aby mogły zostać zamontowane i chronione przed uszkodzeniami.
 • Przedmiotowe prawodawstwo zawiera określone procedury badań różnych typów zbiorników na wodór i części.
 • Komisja Europejska posiada kompetencje do przyjęcia środków wykonawczych, takich jak szczegółowe przepisy dla różnych badań i informacji zapewnianych przez producentów.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od 24 lutego 2011 r.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 79/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych napędzanych wodorem oraz zmieniające dyrektywę 2007/46/WE (Dz.U. L 35 z 4.2.2009, s. 32–46)

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 406/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 79/2009 w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych napędzanych wodorem (Dz.U. L 122 z 18.5.2010, s. 1–107). Kolejne zmiany do rozporządzenia Komisji (UE) nr 406/2010 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 630/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 692/2008 w zakresie wymagań dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych napędzanych wodorem oraz mieszaniną wodoru i gazu ziemnego w odniesieniu do emisji oraz uwzględniania szczegółowych informacji dotyczących pojazdów wyposażonych w elektryczny układ napędowy w dokumencie informacyjnym dla celów homologacji typu WE (Dz.U. L 182 z 13.7.2012, s. 14–26)

Ostatnia aktualizacja: 21.03.2016

Top