Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zamówienia publicznie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zamówienia publicznie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

 

STRESZCZENIE

Konkretne zasady udzielania zamówień w sektorze obronności i bezpieczeństwa są niezbędne w celu otwarcia rynków obronności UE w sposób niezagrażający zgodnym z prawem interesom krajów UE w zakresie bezpieczeństwa. Niniejsza dyrektywa ma za zadanie stymulować konkurencję i przejrzystość w tych sektorach, tym samym umożliwiając firmom europejskim składanie ofert w większej liczbie przetargów w sektorze obronności i bezpieczeństwa w całej UE.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady udzielania zamówień, dostosowane do specyfiki sektorów obronności i bezpieczeństwa.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres: niniejsza dyrektywa ma zasadniczo zastosowanie do wszystkich zamówień na dostawę sprzętu wojskowego, robót i usług, a także zakupów newralgicznych o charakterze bezpieczeństwa zawierających informacje poufne.

Kraje UE zachowują prawo do wyłączania zamówień z niniejszej dyrektywy na mocy artykułu 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jest to niezbędne do ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa tych krajów.

Niektóre typy zamówień są wyłączone z niniejszej dyrektywy. Obejmują one:

zamówienia udzielane na działania wywiadowcze lub związane ze stacjonowaniem wojsk, udzielane zgodnie z zasadami dokonywania zakupów przez organizacje międzynarodowe dla tych celów,

zamówienia udzielane przez jeden rząd innemu rządowi, dotyczące dostawy sprzętu wojskowego lub newralgicznego.

Dyrektywa przewiduje także procedury odwoławcze (tj. możliwość zakwestionowania przez oferenta* udzielenia zamówienia innemu oferentowi), mające na celu zapewnienie ochrony prawnej oferentów. Procedury te promują także przejrzystość i niedyskryminację w udzielaniu zamówień, jednocześnie nie naruszając potrzeby krajów UE do poufności.

Niniejsza dyrektywa jest związana z dyrektywą 2009/43/WE w sprawie transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie. Uproszczone transfery produktów związanych z obronnością pomiędzy krajami UE zapewnione przez dyrektywę 2009/43/WE są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przetargów transgranicznych.

W czerwcu 2014 r. Komisja Europejska przedstawiła plan działania w zakresie środków wzmacniających jednolity rynek UE i stymulujących konkurencję w sektorze obronności. Celem planu działania jest realizacja komunikatu Komisji w sprawie obronności i bezpieczeństwa z lipca 2013 r. Planowane środki obejmują zmianę dyrektywy, by lepiej radzić sobie z zakłóceniami rynku i by poprawić bezpieczeństwo dostaw sprzętu wojskowego i newralgicznego pomiędzy krajami UE.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa weszła w życie 21 sierpnia 2009 r., a jej zapisy musiały zostać wprowadzone do prawodawstwa krajów UE do 21 sierpnia 2011 r.

KONTEKST

Europejska polityka przemysłowa

KLUCZOWE POJĘCIA

* Oferent: organizacja lub grupa podmiotów, które składają ofertę w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2009/81/WE

21.8.2009

21.8.2011

Dz.U. L 216, 20.8.2009, s. 76–136

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2009/81/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych.

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (Dz.U. L 146, 10.6.2009, s. 1–36). Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 19.10.2015

Top