Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Unijny znak towarowy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Unijny znak towarowy

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie 207/2009 w sprawie unijnego znaku towarowego

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

 • Niniejsze rozporządzenie ustanawia ogólnounijne zasady i warunki przyznawania unijnego znaku towarowego.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Znak towarowy UE

 • Każda osoba lub firma, w tym instytucje prawa publicznego, może uzyskać znak towarowy UE poprzez rejestrację.
 • Znak towarowy może się składać z dowolnych oznaczeń, zwłaszcza ze słów (w tym nazw własnych), wzorów, liter, kształtów towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że takie oznaczenia umożliwiają:
  • odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw oraz
  • przedstawienie ich w rejestrze znaków towarowych w taki sposób, by opinia publiczna i władze dokładnie wiedziały, jaki jest przedmiot ochrony.

Prawa właściciela

Unijny znak towarowy daje jego właścicielowi wyłączne prawa, które zakazują stronom trzecim stosowania następujących oznaczeń w celach handlowych:

 • oznaczenia identyczne z unijnym znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których unijny znak towarowy jest zarejestrowany;
 • oznaczenia, które stanowią prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd i pomylenia ich z innym znakiem towarowym;
 • oznaczenia identyczne lub podobne do unijnego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano unijny znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on w UE renomą i odróżniającym charakterem.

Właściciel unijnego znaku towarowego nie może jednak zakazać stronom trzecim stosowania następujących elementów w celach handlowych:

 • nazwisko (nazwa) i adres właściciela;
 • oznaczenia dotyczące cech towarów lub usług, takich jak rodzaj, jakość i ilość;
 • znak towarowy, jeżeli jest to niezbędne do wskazania przeznaczenia towarów lub usług, takich jak akcesoria lub części zamienne.

Zgłaszanie

Zgłaszający składają wniosek o przyznanie unijnego znaku towarowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje:

 • wniosek o rejestrację unijnego znaku towarowego;
 • informacje identyfikujące zgłaszającego;
 • wykaz towarów lub usług, w odniesieniu do których wnioskuje się o rejestrację;
 • przedstawienie znaku towarowego.

Zgłaszający muszą także uiścić opłatę. Opłata musi zostać uiszczona w terminie jednego miesiąca od daty złożenia zgłoszenia w Urzędzie.

Rejestrowanie

 • Urząd rozpatruje, czy złożone zgłoszenie spełnia wszystkie warunki przyznania unijnego znaku towarowego.
 • Publikacja zgłoszenia umożliwi osobom trzecim zgłoszenie sprzeciwu wobec jego przyznania na podstawie wcześniejszych praw w trybie postępowania sprzeciwowego.
 • Jeśli zgłoszenie będzie spełniać wszystkie wymagane kryteria i nie zostanie wniesiony ani przyjęty sprzeciw, następuje publikacja rejestracji znaku towarowego.

Czas trwania i przedłużenie

 • Unijne znaki towarowe rejestrowane są na okres 10 lat od daty dokonania zgłoszenia.
 • Rejestracja może być przedłużana na kolejne okresy 10 lat. Wniosek o przedłużenie należy złożyć w terminie 6 miesięcy przed końcem ważności rejestracji.

Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie

Zrzeczenie się unijnego znaku towarowego może dotyczyć niektórych lub wszystkich towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany. Prawa właściciela znaku mogą wygasnąć, jeśli:

 • znak towarowy nie był rzeczywiście używany w UE przez okres 5 lat;
 • znak towarowy stał się nazwą zwyczajowo używaną w obrocie dla towaru lub usługi;
 • znak towarowy może wprowadzać w błąd opinię publiczną w zakresie charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego tych towarów lub usług.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia także podstawy unieważnienia znaku towarowego. Podstawy te obejmują na przykład sytuacje, gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego.

Unijne znaki wspólne

W momencie dokonania zgłoszenia o rejestrację można oznaczyć unijny znak towarowy jako wspólny. Zgłoszenia o unijny znak wspólny mogą składać organizacje:

 • wytwórców,
 • producentów,
 • usługodawców,
 • handlowców,
 • osób prawnych regulowanych prawem publicznym.

Unijne znaki certyfikujące

Można także oznaczyć unijny znak towarowy jako znak certyfikujący. Właściciel takiego znaku certyfikuje materiał, sposób wytwarzania towarów lub wykonywania usług, jakość, dokładność lub inne cechy (z wyłączeniem pochodzenia geograficznego) certyfikowanych towarów i usług.

Postępowanie prawne

Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 ma zastosowanie do postępowań dotyczących unijnych znaków towarowych i zgłoszeń o unijny znak towarowy, a także do równoczesnego i sukcesywnego powództwa na podstawie unijnych znaków towarowych i krajowych znaków towarowych.

Kraje UE wyznaczają sądy w sprawach unijnych znaków towarowych. Sądy te posiadają wyłączną właściwość we wszystkich sporach dotyczących naruszeń i ważności unijnych znaków towarowych.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od 13 kwietnia 2009 r.

KONTEKST

Urząd EUIPO zastępuje Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego od dnia 23 marca 2016 r. zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2424 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 207/2009.

Więcej informacji: EUIPO – znaki towarowe.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Wersja ujednolicona) (Dz.U. L 78 z 24.3.2009, s. 1–42)

Kolejne zmiany do rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 04.04.2016

Top