Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Agencje ratingowe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Agencje ratingowe

Agencje ratingowe dostarczają niezależnych opinii dotyczących zdolności kredytowej danego podmiotu, długu lub zobowiązania finansowego czy instrumentu finansowego.

Ich ratingi w sposób bezpośredni wpływają na rynki i gospodarkę.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

STRESZCZENIE

Rozporządzenie to ma na celu uregulowanie działalności agencji ratingowych w celu ochrony inwestorów oraz europejskich rynków finansowych przed ryzykiem nadużyć. Ma to zagwarantować niezależność i uczciwości procesu przeprowadzania ratingów kredytowych oraz poprawić jakość wystawianych w jego wyniku ratingów.

Rejestracja, zasady przeprowadzania i nadzorowania ratingów: aby móc zarejestrować się w Unii Europejskiej, agencja ratingowa musi spełnić następujące warunki:

 • unikać konfliktów interesów: np. analitycy przeprowadzający rating kredytowy nie mogą oceniać podmiotu, w którym mają udziały,
 • zapewniać jakość w zakresie wystawianych ratingów kredytowych oraz metod ratingu,
 • zapewniać wysoki stopień przejrzystości: np. poprzez publikowanie rocznych sprawozdań w sprawie przejrzystości.

Od lipca 2011 r. za rejestrację agencji ratingowych w UE odpowiada Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), który posiada wyłączne uprawnienia nadzorcze w odniesieniu do tych agencji.

Zmiany wprowadzone przez nowe przepisy

Zmniejszenie zależności od ratingów kredytowych

 • Instytucje finansowe oraz inwestorzy zobowiązani są do przeprowadzania oceny ryzyka kredytowego we własnym zakresie i nie mogą opierać się wyłącznie i automatycznie na ratingach zewnętrznych w celu oceny zdolności kredytowej danego podmiotu lub instrumentu finansowego.

Wyższa jakość ratingów zadłużenia publicznego krajów UE

 • Agencje ratingowe muszą ustalić harmonogram, w którym wskażą daty oceny krajów UE, które oceniane będą przynajmniej co każde sześć miesięcy.
 • Aby zapobiec zakłóceniom rynku, ratingi publikowane są po zamknięciu unijnych rynków papierów wartościowych oraz przynajmniej na godzinę przed ich ponownym otwarciem.
 • Inwestorzy oraz kraje UE muszą otrzymać informacje dotyczące faktów i założeń, na których oparty jest każdy rating.

Większa odpowiedzialność agencji ratingowych

 • Agencja ratingowa może zostać pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku naruszenia niniejszego rozporządzenia, czy to celowo, czy wskutek rażącego zaniedbania, przez które inwestor lub emitent poniósł szkodę.

Większa niezależność i zmniejszenie liczby konfliktów interesów

 • Zgodnie z zasadą rotacji, emitenci informacji o złożonych, strukturyzowanych instrumentach finansowych (resekurytyzacji) zobowiązani są do zmiany agencji co 4 lata.
 • Agencje ratingowe muszą ujawniać sytuacje, w których dany udziałowiec posiada 5% lub większą część kapitału lub praw głosu tej agencji oraz 5% lub większą część kapitału lub praw głosu podmiotu ocenianego przez tę agencję. Jeśli suma obu tych udziałów jest równa lub przekracza 10%, agencja ratingowa nie jest uprawniona do oceny takiego podmiotu.
 • Ponadto rozporządzenie zabrania posiadania 5% lub więcej kapitału lub praw głosu więcej niż jednej agencji ratingowej, chyba że agencje te należą do tej samej grupy.

Wszelkie dostępne ratingi będą publikowane na europejskiej platformie ratingowej, która zostanie uruchomiona w czerwcu 2015 r.

Kontekst

Rozporządzenie UE dotyczące agencji ratingowych stanowi część inicjatywy realizowanej przez Europę w odpowiedzi na zobowiązania podjęte na szczycie G-20, który odbył się w Waszyngtonie w listopadzie 2008 r.

Więcej informacji można znaleźć na poniższej stronie internetowej:

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie nr 1060/2009

7.12.2009

-

Dz.U. L 302 z 17.11.2009

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 513/2011

1.6.2011

-

Dz.U. L 145 z 31.5.2011

Dyrektywa 2011/61/UE

21.7.2011

22.7.2013

Dz.U. L 174 z 1.7.2011

Rozporządzenie (UE) nr 462/2013

20.6.2013

-

Dz.U. L 146 z 31.5.2013

Dyrektywa 2014/51/UE

23.5.2014

31.3.2015

Dz.U. L 153 z 22.5.2014

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 272/2012 z dnia 7 lutego 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od agencji ratingowych (Dz.U. L 90 z 28.3.2012).

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 446/2012 z dnia 21 marca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących treści i formatu okresowych sprawozdań zawierających dane ratingowe, składanych przez agencje ratingowe do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (Dz.U. L140 z 30.5.2012).

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 447/2012 z dnia 21 marca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych poprzez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych dotyczących oceny zgodności metodyk sporządzania ratingów kredytowych (Dz.U. L 140 z 30.5.2012).

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 448/2012 z dnia 21 marca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących prezentacji informacji, które agencje ratingowe udostępniają w centralnym repozytorium utworzonym przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (Dz.U. L 140 z 30.5.2012).

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 449/2012 z dnia 21 marca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji do celów rejestracji i certyfikacji agencji ratingowych (Dz.U. L 140 z 30.5.2012).

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 946/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do przepisów proceduralnych dotyczących grzywien nakładanych na agencje ratingowe przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, w tym przepisów dotyczących prawa do obrony i przepisów tymczasowych (Dz.U. L 282 z 16.10.2012).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/14/UE z dnia 21 maja 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/41/WE w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami, dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i dyrektywę 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w odniesieniu do nadmiernego polegania na ratingach kredytowych (Dz.U. L 145 z 31.5.2013).

Celem tej dyrektywy jest zapobieganie temu, by fundusze emerytalne, firmy zarządzające i inwestycyjne, z uwzględnieniem przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, oraz zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi polegali wyłącznie bądź automatycznie na ratingach kredytowych lub wykorzystywali je jako jedyne kryterium oceny ryzyka.

Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczące wykonalności utworzenia sieci mniejszych agencji ratingowych (COM(2014)0248 final)

Sprawozdanie to ocenia wykonalność utworzenia sieci mniejszych agencji ratingowych w UE oraz sposób, w jaki taka sieć może przyczynić się do pobudzenia mniejszych agencji i uczynienia ich bardziej konkurencyjnymi graczami rynkowymi. Sprawozdanie to sugeruje przeprowadzenie oceny wartości dodanej sieci mniejszych agencji ratingowych w perspektywie średnio- i długoterminowej, w oparciu o analizę efektów, jakie mają nowe przepisy.

Ostatnia aktualizacja: 25.09.2014

Top