Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
System wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

System wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI)

System wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) jest narzędziem elektronicznym stworzonym w celu usprawnienia komunikacji oraz współpracy pomiędzy administracjami państw członkowskich w ramach stosowania prawa dotyczącego rynku wewnętrznego. Celem systemu jest usunięcie pewnych praktycznych przeszkód, zmniejszenie kosztów oraz poprawa skuteczności współpracy administracyjnej w Europie.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 6 listopada 2008 r.– Wykorzystanie potencjału rynku wewnętrznego dzięki pogłębionej współpracy administracyjnej [COM(2008) 703 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

System wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) jest narzędziem elektronicznym stworzonym do wzmacniania współpracy administracyjnej w zakresie prawodawstwa dotyczącego rynku wewnętrznego. System IMI wspiera właściwe organy państw członkowskich w pokonywaniu praktycznych trudności związanych przede wszystkim z różnicami kultury administracyjnej, używaniem różnych języków oraz identyfikacją partnerów w pozostałych państwach członkowskich.

IMI jest zabezpieczoną aplikacją internetową dostępną dla wszystkich administracji trzydziestu państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i jest dostępny we wszystkich językach Unii Europejskiej.

Zasady

IMI opiera się na trzech podstawowych zasadach:

  • nie nakłada na państwa członkowskie dodatkowych obowiązków w zakresie współpracy administracyjnej,
  • zapewnia elastyczność w celu poszanowania różnorodności administracyjnych struktur i kultur w Europie,
  • jest jednolitym systemem zaprojektowanym tak, by był w stanie obsługiwać wiele aktów prawodawczych dotyczących rynku wewnętrznego, aby w przyszłości uniknąć powielania systemów informacyjnych.

Korzyści

System oferuje wiele korzyści, w szczególności umożliwia państwom członkowskim administrowanie jednolitą siecią, zamiast 29 relacjami dwustronnymi, porozumiewanie się ze sobą przy użyciu jasnej, przejrzystej i uzgodnionej metody pracy, ograniczanie problemów językowych, realizowanie oszczędności czasu i środków oraz zwiększenie jakości usług w związku ze wzrostem przejrzystości oraz przewidywalności.

Ochrona danych

Ponieważ IMI jest wykorzystywany do wymiany danych osobowych, w całości podlega ustawodawstwu z zakresu ochrony danych. Ponadto decyzja 2008/49/WE Komisji ustanawia funkcje, prawa i obowiązki użytkowników IMI.

Kontekst

Utworzenie IMI było spowodowane dużym znaczeniem współpracy administracyjnej w zakresie ustanowienia jednolitego rynku dynamicznego, zgodnie ze strategią lizbońską. IMI powinien również wzmacniać stosowanie prawa wspólnotowego na poziomie krajowym, a co za tym idzie, realizowanie programu „Lepsze stanowienie prawa”. Wpisuje się również w ramy planu działania i2010 na rzecz administracji elektronicznej.

Pierwszy projekt pilotażowy został uruchomiony w listopadzie 2007 r. dla czterech zawodów objętych dyrektywą 2005/36/WE dotyczącą uznawania kwalifikacji zawodowych. System będzie stopniowo obejmował inne zawody.

Drugi projekt pilotażowy został uruchomiony w styczniu 2009 r. na podstawie dyrektywy usługowej. Trwał do dnia 28 grudnia 2009 r., kiedy to dyrektywa powinna być w całości transponowana przez państwa członkowskie. Celem było przygotowanie wdrożenia systemu operacyjnego IMI obejmującego całość działań w sektorze usług do końca 2009 r. W przyszłości IMI mógłby być używany także do wzmacniania współpracy administracyjnej w pozostałych obszarach podlegających ustawodawstwu dotyczącemu rynku wewnętrznego.

AKTY POWIĄZANE

Zalecenie Komisji z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wytycznych w zakresie ochrony danych dla systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) [Dz.U. L 100 z 18.4.2009]. Niniejsze zalecenie zachęca państwa członkowskie do wdrażania wytycznych, które widnieją w załączniku. Wytyczne te dotyczą ochrony danych, mechanizmów zabezpieczających przewidzianych przez system oraz zagrożeń związanych z używaniem systemu.

Krajowi koordynatorzy systemu IMI są również zachęcani do kontaktowania się z organami krajowymi, które odpowiadają za ochronę danych w celu wdrożenia wytycznych zgodnie z prawem krajowym.

Komisja Europejska musi być informowana o wdrażaniu tych wytycznych najpóźniej dziewięć miesięcy po przyjęciu zalecenia.

See also

  • Więcej informacji można uzyskać na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego poświęconej systemowi IMI.

Ostatnia aktualizacja: 12.10.2009

Top