Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zwalczanie korupcji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zwalczanie korupcji

W niniejszym komunikacie Komisja Europejska przedstawia sposoby wzmocnienia walki z korupcją w UE oraz zwiększenia determinacji politycznej w krajach UE potrzebnej do skutecznego rozwiązania problemu korupcji.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: Zwalczanie korupcji w UE (COM (2011) 308 wersja ostateczna z 6 czerwca 2011 r.)

STRESZCZENIE

W niniejszym komunikacie Komisja Europejska przedstawia sposoby wzmocnienia walki z korupcją w UE oraz zwiększenia determinacji politycznej w krajach UE potrzebnej do skutecznego rozwiązania problemu korupcji.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

  • Informuje, że sprawozdanie o zwalczaniu korupcji w UE będzie publikowane co 2 lata. Sprawozdanie to, sporządzane na podstawie danych z różnych źródeł, ma na celu identyfikację tendencji i słabych stron, które należy uwzględnić w celu lepszego zwalczania korupcji.
  • Wzywa kraje UE do wykorzystania istniejących instrumentów w zakresie zwalczania korupcji, takich jak Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (UNCAC) oraz Cywilnoprawna konwencja o korupcji Rady Europy. Wzywa kraje UE do włączania prawodawstwa UE w zakresie korupcji do ich prawa krajowego.
  • Zawiera postanowienia o zacieśnieniu współpracy między UE a organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Rada Europy poprzez udział UE w Grupie Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) Rady Europy.
  • Podkreśla znaczenie włączania działań antykorupcyjnych do wszystkich obszarów polityki UE, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Środki podejmowane wewnętrznie obejmują wzmocnienie współpracy sądowej i policyjnej oraz zmodernizowanie zasad konfiskaty majątku pochodzącego z przestępstwa. W ramach działań zewnętrznych Komisja będzie nadal monitorować polityki antykorupcyjne w aspirujących krajach UE, jak również uzależniać przyznawanie pomocy na rzecz rozwoju od podejmowanych działań antykorupcyjnych.

SPRAWOZDANIE O ZWALCZANIU KORUPCJI W UE

  • Pierwsze sprawozdanie o zwalczaniu korupcji w UE, wydane w lutym 2014 r., ukazuje w 28 rozdziałach dotyczących poszczególnych krajów, że występują różnice pomiędzy krajami UE w charakterze i poziomie działalności korupcyjnej. Jeden z jego rozdziałów jest poświęcony wrażliwości zamówień publicznych na korupcję, czyli problemowi, który wymaga szczególnej uwagi.
  • Każdy rozdział dotyczący danego kraju podkreśla tendencje i problemy związane z korupcją, opisuje dobre praktyki i zawiera konkretne zalecenia.
  • Sprawozdanie zawiera również wyniki dwóch badań, które oceniają doświadczenia i percepcje dotyczące korupcji wśród obywateli UE i firm. Ogólnie 76% obywateli UE uważa korupcję za powszechny problem w ich kraju.

KONTEKST

Korupcja występuje w całej UE i prowadzi do wielu innych problemów finansowych i społecznych. Pomimo ustanowienia instrumentów antykorupcyjnych kraje UE nie prowadziły spójnych działań w celu ich wdrożenia.

KLUCZOWE POJĘCIA

Zamówienia publiczne: zakup towarów i usług przez organy władzy publicznej, takie jak rządy krajowe lub lokalne. Każdego roku 20% PKB UE jest przeznaczane na zamówienia publiczne.

Dalsze informacje są dostępne na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej.

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Rady w sprawie zasad uczestnictwa Unii Europejskiej w Grupie Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) Rady Europy (KOM (2011) 307 final z 6 czerwca 2011 r.)

Decyzja Komisji z dnia 28 września 2011 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. korupcji (2011/C 286/03) (Dz.U. C 286 z 30.9.2011, s. 4)

Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Sprawozdanie o zwalczaniu korupcji w UE (COM(2014) 38 final z 3 lutego 2014 r.)

Ostatnia aktualizacja: 02.01.2015

Top