Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Współpraca administracyjna w dziedzinie podatku od wartości dodanej (od 1.1.2012)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Współpraca administracyjna w dziedzinie podatku od wartości dodanej (od 1.1.2012)

Rozporządzenie ustanawia zasady i wspólne procedury dla współpracy administracyjnej i wymiany informacji pomiędzy właściwymi władzami krajowymi w celu właściwego stosowania podatku od wartości dodanej (VAT) oraz zwalczania oszustw.

AKT

Rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej.

STRESZCZENIE

Rozporządzenie określa zasady i procedury współpracy i wymiany informacji między właściwymi organami państw Unii Europejskiej (UE) odpowiedzialnymi za stosowanie podatku od wartości dodanej (VAT), aby:

 • właściwie obliczyć VAT,
 • kontrolować prawidłowe stosowanie VAT,
 • zwalczać oszustwa w dziedzinie VAT,
 • chronić dochody z VAT.

Każde z państw członkowskich wyznacza jedno centralne biuro łącznikowe odpowiedzialne za kontakty z innymi państwami członkowskimi i Komisją w dziedzinie współpracy. Państwa UE mogą także wyznaczyć łącznikowe organy administracyjne lub wskazać urzędników odpowiedzialnych za bezpośrednią wymianę informacji. Łącznikowe organy administracyjne i odpowiedni urzędnicy informują swoje centralne biuro łącznikowe o wszystkich otrzymywanych wnioskach o udzielenie pomocy i o udzielanych odpowiedziach. Jeśli otrzymany wniosek wymaga działania poza ich właściwością terytorialną lub rzeczową, taki wniosek przekazywany jest do centralnego biura łącznikowego.

Wymiana informacji

Organ występujący z wnioskiem przekazuje za pomocą standardowego formularza wnioski o udzielenie informacji oraz o przeprowadzenie postępowania administracyjnego do organu wezwanego. Organ wezwany udziela informacji najpóźniej w ciągu trzech miesięcy, licząc od daty otrzymania wniosku. Jeśli organ wezwany jest w posiadaniu żądanych informacji, to przekazuje je w ciągu miesiąca, licząc od daty otrzymania wniosku.

Bez uprzedniego wniosku właściwe organy przekazują sobie automatycznie niektóre rodzaje informacji za pomocą standardowego formularza w następujących przypadkach:

 • informacje z państwa członkowskiego pochodzenia są niezbędne dla systemu kontroli państwa członkowskiego przeznaczenia, gdzie będzie miało miejsce naliczenie podatku,
 • państwo członkowskie ma podstawy sądzić, że w innym państwie członkowskim naruszono przepisy dotyczące VAT lub takie naruszenie jest prawdopodobne,
 • istnieje ryzyko strat podatkowych w państwie członkowskim przeznaczenia.

Właściwe organy powinny w drodze wymiany spontanicznej przekazywać niezbędne informacje, które nie są przekazywane automatycznie. Mogą zwrócić się do wezwanego organu o przesłanie informacji zwrotnych w zakresie wymienianych informacji.

Jeśli otrzymane informacje mogą być przydatne właściwym organom trzeciego państwa członkowskiego, to wnioskujący organ może je przekazać, ale pod warunkiem poinformowania o tym uprzednio organu wezwanego lub, jeśli to wymagane, otrzymaniu zgody organu wezwanego.

W miarę możliwości wymiana informacji powinna odbywać się drogą elektroniczną. Można odmówić dostarczenia informacji, jeśli:

 • liczba i typ wniosków o udzielenie informacji złożonych przez organ wnioskujący w danym okresie jest nieproporcjonalnym obciążeniem administracyjnym,
 • organ wnioskujący nie wykorzystał zwyczajowych źródeł informacji,
 • przepisy i procedury wezwanego państwa członkowskiego nie pozwalają na przeprowadzenie dochodzenia, zebranie i wykorzystanie informacji,
 • z przyczyn prawnych, wnioskujące państwo członkowskie nie może dostarczyć podobnych informacji,
 • prowadziłoby to do wyjawienia tajemnicy handlowej, przemysłowej czy zawodowej lub byłoby to sprzeczne z porządkiem publicznym.

W celu wymiany informacji i na mocy porozumienia między organem wzywającym i wzywanym, urzędnicy upoważnieni przez organ wnioskujący mogą być obecni w biurach organu wzywanego i mieć dostęp do kopii dokumentów zawierających informacje, o które wnioskowano. Ci urzędnicy mogą także brać udział w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w wezwanych państwach członkowskich. Jednak nie wykonują oni uprawnień dochodzeniowych przysługujących urzędnikom organu wezwanego.

Kilka państw członkowskich może także podjąć decyzję o przeprowadzeniu jednoczesnych kontroli, jeśli ta metoda okaże się skuteczniejsza niż kontrole prowadzone przez tylko jedno państwo członkowskie.

Rozporządzenie przewiduje przepisy szczególne dotyczące specjalnego systemu dla niemających siedziby w danym państwie podatników, którzy świadczą usługi drogą elektroniczną na rzecz osób niebędących podatnikami.

Przechowywanie informacji

Każe państwo członkowskie przechowuje aktualne informacje w systemie elektronicznym przez co najmniej pięć lat, licząc od końca pierwszego roku kalendarzowego, w którym przyznano dostęp do tych informacji pozostałym państwom członkowskim za pomocą zautomatyzowanych środków:

 • informacje podsumowujące wysyłane przez danych podatników na potrzeby identyfikacji do celów VAT,
 • dane dotyczące osób, którym państwo członkowskie przyznało numer identyfikacyjny VAT,
 • dane dotyczące numerów identyfikacyjnych VAT, które utraciły ważność,
 • informacje dotyczące podatników bez siedziby.

Zwalczanie oszustw w dziedzinie podatku VAT

Rozporządzenie ustanawia sieć służącą sprawnej wymianie ukierunkowanych informacji między państwami członkowskimi (Eurofisc) w celu poprawienia wielostronnej współpracy w zwalczaniu oszustw w dziedzinie podatku VAT. W takim kontekście państwa członkowskie stworzą wielostronny mechanizm wczesnego ostrzegania i skoordynują działania krajowych urzędników Eurofisc, którzy reagują na każde otrzymane ostrzeżenie.

Współpraca w zakresie zwracania VAT

Z wyjątkiem kilku nadzwyczajnych przypadków odpowiednie organy danego państwa członkowskiego przekazują wnioski o zwrot VAT, które otrzymują od podatników mających siedzibę w innym państwie członkowskim, odpowiednim organom danego państwa członkowskiego, którego dotyczy zwrot. Przekazanie odbywa się drogą elektroniczną w ciągu 15 dni, licząc od daty otrzymania wniosku. Władze państwa członkowskiego zwrotu informują drogą elektroniczną władze pozostałych państw członkowskich, czy wnioskują o dodatkowe zakodowane informacje elektroniczne dotyczących wnioskodawców oraz usług, które świadczą, czy też oczekują od wnioskodawców opisu ich działań za pomocą zharmonizowanych kodów.

Współpraca z państwami trzecimi

Jeśli porozumienia o wsparciu zawarte z państwami trzecimi na to pozwalają, właściwy organ państwa członkowskiego może przekazać informacje, które otrzymał od tego państwa pozostałym państwom członkowskim, które tego zażądają, a także wszystkim pozostałym państwom członkowskim, które mogłyby mieć w tym interes. Właściwe organy państw członkowskich mogą przekazać informacje państwom trzecim, jeśli:

 • państwo członkowskie, z którego pochodzą informacje, wyraziło na to zgodę,
 • zainteresowane państwo trzecie zobowiązało się do podjęcia współpracy przy zbieraniu dowodów nieprawidłowych transakcji, co do których istnieje podejrzenie, że naruszają przepisy dotyczące VAT.

Zastosowanie rozporządzenia

Od 1 stycznia 2012 r. rozporządzenie to zastępuje rozporządzenie (WE) nr 1798/2003. Rozdział V (z wyjątkiem art. 27 ust. 4) będzie stosowany do 31 grudnia 2012 r.

Artykuły 33–37 niniejszego rozporządzenia są stosowane od 1listopada 2010 r. Artykuły 38–42 będą stosowane od 1 stycznia 2012 r. Rozdział V (z wyjątkiem art. 22 i 23) będzie stosowany od 1 stycznia 2013 r. Artykuły 43–47 będą stosowane od 1 stycznia 2015 r.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010

1.11.2010

Dz.U. L 268 z 12.10.2010

See also

 • Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej poświęcona VAT (DE) (EN) (FR)

Ostatnia aktualizacja: 13.01.2011

Top