Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Identyfikacja i rejestrowanie owiec i kóz

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Identyfikacja i rejestrowanie owiec i kóz

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 21/2004 ustanawiające system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz

JAKI JEST CEL NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Ma ono na celu zagwarantowanie identyfikowalności* owiec i kóz poprzez zobowiązanie krajów Unii Europejskiej (UE) do wprowadzenia jednolitego systemu identyfikacji i rejestrowania.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Każdy kraj UE musi ustanowić system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz obejmujący następujące elementy:
  • środek identyfikujący dla każdego zwierzęcia;
  • rejestr prowadzony dla każdego gospodarstwa zawierający informacje o gospodarstwie, osobach odpowiedzialnych za zwierzęta, rodzaju działalności, rodzaju produkcji i trzymanych zwierzętach;
  • dokumenty dotyczące przewozów zachowywane na okres co najmniej trzech lat, jednak nieobowiązkowe, w przypadku gdy dany kraj posiada scentralizowaną komputerową bazę danych obejmującą przewozy zwierząt;
  • centralny rejestr lub komputerową bazę danych rejestrującą wszystkie gospodarstwa i partie zwierząt na poziomie krajowym.
 • Wszystkie owce i kozy muszą posiadać dwa identyfikatory o takich samych niepowtarzalnych indywidualnych numerach identyfikacyjnych. Jeden z nich musi być identyfikatorem elektronicznym (EID).
 • Widoczne identyfikatory mogą być konwencjonalnymi kolczykami lub znakami na pęcinie (opaska na nodze). Stosować też można tatuaże, z wyjątkiem przypadków, gdy zwierzę przeznaczone jest do handlu między krajami UE. Identyfikatory elektroniczne (EID) to przeważnie elektroniczne kolczyki, stosować też można kapsułki ceramiczne (połykane przez zwierzę, nadające się do skanowania EID).
 • Zwierzęta przeznaczone na rzeź przed ukończeniem wieku 12 miesięcy i nieprzeznaczone do handlu wewnątrzunijnego ani do wywozu do krajów spoza UE mogą posiadać tylko jeden widoczny konwencjonalny kolczyk.
 • Na identyfikatorach muszą być widoczne informacje o kraju urodzenia oraz indywidualny kod zwierzęcia.
 • Identyfikację należy przeprowadzić w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia oraz przed opuszczeniem przez zwierzę gospodarstwa pochodzenia. Okres ten można przedłużyć do dziewięciu miesięcy w przypadku zwierząt trzymanych w warunkach hodowli ekstensywnej lub hodowli prowadzonej na otwartej przestrzeni. Identyfikację zwierząt przywiezionych z krajów spoza UE należy przeprowadzić w ciągu 14 dni.
 • Kraje UE, w których całkowita liczba owiec i kóz wynosi 600 000 lub mniej lub w których całkowita liczba kóz wynosi 160 000 lub mniej, mogą uznać oznakowanie elektroniczne za nieobowiązkowe dla zwierząt niepodlegających handlowi między krajami UE.
 • Kraje UE mają obowiązek nakładania kar za przypadki naruszenia niniejszego rozporządzenia.
 • Niniejsze rozporządzenie zostanie uchylone i zastąpione przez rozporządzenie (UE) 2016/429 ze skutkiem od dnia 20 kwietnia 2021 r.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Ma ono zastosowanie od 29 stycznia 2004 r. z wyłączeniem art. 14, 15 i 16, które mają zastosowanie od 9 lipca 2005 r. Określone przepisy nieobowiązkowe stały się obowiązkowe od 1 stycznia 2010 r.

* KLUCZOWE POJĘCIA

Identyfikowalność: możliwość monitorowania żywności, paszy, zwierzęcia służącego do produkcji żywności lub substancji, która zostanie wykorzystana do konsumpcji, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 8–17)

Kolejne zmiany wprowadzone do rozporządzenia (WE) nr 21/2004 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Decyzja Komisji 2006/968/WE z dnia 15 grudnia 2006 r. wykonująca rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6522) (Dz.U. L 401 z 30.12.2006, s. 41–45)

Zobacz tekst skonsolidowany

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1505/2006 z dnia 11 października 2006 r. wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w zakresie minimalnego poziomu kontroli prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz (Dz.U. L 280 z 12.10.2006, s. 3–6)

Zobacz tekst skonsolidowany

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1–208)

Ostatnia aktualizacja: 04.10.2016

Top