Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych

Niniejsze rozporządzenie wprowadza nowe, jednolite ramy prawne dla promocji produktów rolnych na rynku wewnętrznym i na rynkach krajów trzecich. Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych ukazują konsumentom wyjątkowość produktów rolnych Unii Europejskiej zarówno pod względem ich jakości, jak i różnorodności. Niniejsze rozporządzenie łączy dwa poprzednie akty prawne w jeden, dzięki czemu przepisy są jednolite i proste.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych mogą być finansowane w całości lub w części z budżetu wspólnotowego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1290/2005.

Zakres zastosowania

Działania informacyjne i promocyjne objęte niniejszym rozporządzeniem dotyczą:

 • produktów rolnych,
 • sposobu ich produkcji i
 • produktów spożywczych na bazie produktów rolnych.

Działania informacyjne i promocyjne finansowane przez Wspólnotę mogą być realizowane na rynku wewnętrznym lub w krajach trzecich. Działania, o których mowa, mogą składać się z:

 • działań związanych z kreowaniem wizerunku (PR), działań promocyjnych i reklamowych, podkreślających zalety produktów Wspólnoty, przede wszystkim w zakresie jakości, higieny, bezpieczeństwa, wartości odżywczych, etykietowania, dobrostanu zwierząt bądź bezpieczeństwa produkcji dla środowiska,
 • kampanii informacyjnych na temat wspólnotowego systemu chronionych nazw pochodzenia (PDO), chronionych oznaczeń geograficznych (PGI) oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS) i produkcji ekologicznej, jak również innych wspólnotowych systemów jakości i etykietowania produktów rolnych i środków spożywczych oraz na temat symboli graficznych określonych w przepisach wspólnotowych,
 • kampanii informacyjnych na temat unijnego systemu klasyfikacji win i napojów spirytusowych,
 • badań ewaluacyjnych działań informacyjnych i reklamowych,
 • imprez, targów i wystaw o znaczeniu krajowym lub europejskim.

W krajach trzecich kampanie informacyjne i promocyjne obejmują również:

 • badania nowych rynków,
 • wizyty handlowe na wysokim szczeblu.

Działania te nie powinny zachęcać do zakupu i spożycia produktu ze względu na jego pochodzenie lub markę.

Programy informacyjne i promocyjne

W pierwszej kolejności Komisja przygotowuje wykaz tematów, produktów i krajów trzecich, które mogą być przedmiotem działań informacyjnych i promocyjnych wspomnianych w niniejszym rozporządzeniu. Wykazy te są weryfikowane co dwa lata. Dla każdego z tematów, produktów i państw trzecich Komisja ustala wytyczne określające strategię przygotowywania programów informacyjnych i promocyjnych. Organizacje branżowe lub międzybranżowe przygotowują propozycje programów w oparciu o wykaz i wytyczne określone przez Komisję. Państwa członkowskie przesyłają następnie do Komisji listę wybranych programów i zobowiązują się w razie potrzeby wziąć udział w ich finansowaniu. Komisja decyduje, które programy będą wdrażane i określa ich budżet. Pierwszeństwo przyznaje programom proponowanym przez kilka państw członkowskich lub programom przewidującym działania w wielu państwach członkowskich lub krajach trzecich.

Wspólnota może podjąć decyzję o pełnym sfinansowaniu działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych z jej inicjatywy. Działania te są realizowane na rynku krajowym oraz w krajach trzecich przez organizacje wybierane przez Wspólnotę.

Finansowanie

Dofinansowanie programów informacyjnych i promocyjnych z budżetu Wspólnoty Europejskiej pokrywa do 50% kosztów. Dofinansowanie może pokrywać 60% kosztów w przypadku promowania owoców i warzyw dla szkół lub walki z nadużywaniem alkoholu. Organizacje finansują co najmniej 20% budżetu zaproponowanych przez siebie programów, zaś pozostałą część środków dostarczają państwa członkowskie.

W przypadku gdy Komisja decyduje się na prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych z własnej inicjatywy, finansowanie wspólnotowe obejmuje 100% rzeczywistych kosztów tych działań.

Procedura Komitetu

Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych wspiera Komisję w doborze i zarządzaniu programami.

Kontekst

Niniejsze rozporządzenie ustanawia jednolite ramy prawne dla promocji produktów rolnych zarówno wewnątrz, jak i poza terytorium Wspólnoty. Łączy i zastępuje dwa wcześniejsze rozporządzenia, w których istniało rozróżnienie pomiędzy działaniami na rynku wewnętrznym i w krajach spoza UE.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 3/2008

24.12.2007

Dz.U. L 3 z 5.1.2008

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 479/2008

13.6.2008

Dz.U. L 148 z 6.6.2008

Rozporządzenie (WE) nr 72/2008

7.2.2009

Dz.U. L 30 z 31.1.2009

Rozporządzenie (WE) nr 153/2009

3.3.2009

Dz.U. L 51 z 24.2.2009

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (EWG) nr 3/2008 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Przepisy wykonawcze

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 501/2008 [Dz.U. L 147 z 6.6.2008]. Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 3/2008, w szczególności w odniesieniu do przygotowania, wyboru, realizacji, finansowania i monitorowania programów, o których mowa w artykule 6 rozporządzenia.

See also

Ostatnia aktualizacja: 23.09.2009

Top