Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pomoce państwa: wytyczne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Pomoce państwa: wytyczne

Komisja przygotowała nowe wytyczne dla oceny pomocy państwa udzielanej sektorom rybołówstwa i akwakultury. Przyjęcie ich ma na celu ustanowienie reguł dla pomocy państwa w tym obszarze zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR), który tworzy nowe ramy pomocy strukturalnej dla sektora rybołówstwa na okres 2007–2013. Nowe wytyczne mają zastosowanie od 1 kwietnia 2008 r.

AKT

Wytyczne do celów analizy pomocy państwa dla rybołówstwa i akwakultury [Dz.U. C 84 z 3.4.2008].

STRESZCZENIE

Pomoc państwa jest zasadniczo zabroniona Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, gdyż może powodować nieuczciwą konkurencję na rynku wewnętrznym. Jednak istnieją odstępstwa od tej zasady. W ramach niniejszych wytycznych Komisja uwzględnia odstępstwa od tej zasady w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Wytyczne stosuje się do sektora rybołówstwa i działań związanych z eksploatacją zasobów wodnych i akwakultury oraz środków produkcji, przetwórstwa i sprzedaży produktów będących wynikiem działalności tego sektora.

Niniejsze wytyczne dotyczą wszelkich środków stanowiących pomoc w rozumieniu art. 87 ust.1 Traktatu WE, w jakiejkolwiek formie, jeśli są finansowane bezpośrednio lub pośrednio z budżetu władz publicznych.

Zasad dotyczących pomocy państwa ustanowionych w artykułach od 87 do 89 Traktatu WE na rzecz sektora rybołówstwa i akwakultury nie stosuje się do wkładów finansowych państw członkowskich przyznawanych w celu współfinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR).

Państwa członkowskie są zobowiązane zgłosić Komisji plany przyznania pomocy, tak by Komisja miała możliwość stwierdzenia, że projekt pomocy państwa jest zgodny z regułami wspólnotowymi. Pomoc ze środków publicznych powinna respektować cele polityki konkurencyjności i Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb). Pomoc państwa nie może mieć charakteru protekcyjnego ani być udzielana na działania już prowadzone przez beneficjenta. Państwa członkowskie nie mają obowiązku zgłaszania pomocy, jeśli ta spełnia warunki ustanowione w przyjętym rozporządzeniu o wyłączeniach grupowych (zmieniającym rozporządzenie nr 1595/2004, którego termin upłynął 31.12.2006 r.) lub stanowi pomoc szkoleniową, na badania naukowe i na rzecz zatrudnienia.

Państwo członkowskie musi zgłosić wysokość i intensywność pomocy. Czas trwania programów pomocy powinien wynosić maksymalnie dziesięć lat. Na dwa miesiące przed upływem końca programu pomocy można składać wnioski o jego przedłużenie. Państwo członkowskie powinno uzasadnić i ponownie zgłosić wniosek. Jeżeli okaże się, że beneficjent programu nie przestrzega zasad WPRyb, pomoc musi być zwrócona w stopniu proporcjonalnym do wagi naruszenia.

Komisja precyzuje, że pomoc państwa w eksporcie i w zakresie wymiany produktów rybołówstwa na rynku wewnętrznym Wspólnoty, jak i pomoc w działaniu są zasadniczo niezgodne z polityką rynku wewnętrznego.

Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej nie mają zastosowania do sektorów rybołówstwa i akwakultury.

Pomoc zgodna z rynkiem wewnętrznym:

  • pomoc dla kategorii środków objętych rozporządzeniem o wyłączeniach grupowych,
  • pomoc wchodząca w zakres niektórych wytycznych horyzontalnych (ratowanie i restrukturyzacja zagrożonych firm),
  • pomoc na wyposażenie i modernizację statków rybackich jest niezgodna z zasadami wspólnego rynku, jeśli te nie liczą sobie co najmniej pięciu lat, a jej celem nie jest poprawa bezpieczeństwa na statku, warunków pracy, higieny, jakości produktów, wydajności energetycznej i selektywności, bez wpływania na wydajność połowową kutra. Kwota pomocy państwa nie może przekraczać łącznej stawki wkładu ustalonej w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1198/2006 r.
  • pomoc mająca na celu naprawę szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami nadzwyczajnymi,
  • ulgi podatkowe i koszty pracy dotyczące statków rybackich poławiających tuńczyka i gatunki pokrewne poza wodami terytorialnymi Wspólnoty,
  • pomoc finansowa poprzez opłaty parafiskalne,
  • specjalna pomoc dla regionów najbardziej oddalonych,
  • pomoc na inne środki, jeśli te zdecydowanie służą realizacji celów wspólnej polityki rybackiej.

Niniejsze wytyczne stosowane są od 1 kwietnia 2008 r. do wszystkich przypadków pomocy zgłoszonych po tej dacie.

Ostatnia aktualizacja: 15.07.2008

Top