Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ramy wspólnotowe dotyczące danych oraz opinii naukowych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ramy wspólnotowe dotyczące danych oraz opinii naukowych

Dane dotyczące działalności związanej z flotą, połowem oraz przechowywaniem ryb i ich wpływem na ekosystem wodny są niezbędne do zoptymalizowania oceny naukowej w sektorze rybołówstwa. Mając to na względzie, niniejsze rozporządzenie określa racjonalne wspólnotowe i koherentne ramy dotyczące gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystania, które leżą w gestii państw członkowskich, a także opinii naukowych.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 199/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa.

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie ustala wspólnotowe ramy dla gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie otrzymania doradztwa naukowego niezbędnego do wdrożenia wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb).

Dane biologiczne, techniczne, środowiskowe oraz społeczno-ekonomiczne dotyczą zarówno floty i jej działalności, jak i połowów oraz wpływu działalności związanej z rybołówstwem na ekosystem wodny. Dotyczą wszystkich rodzajów działalności związanych z rybołówstwem, to znaczy: rybołówstwo przemysłowe, rybołówstwo rekreacyjne *, działania w zakresie akwakultury oraz przemysł przetwórczy rybołówstwa.

Ramy gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania

Wieloletnie programy wspólnotowe i krajowe stanowią ramy dla zbierania danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania i są zatwierdzane na okres trzech lat.

Komisja wspierana przez Komitet ds. Rybołówstwa i Akwakultury ustala programy wspólnotowe, na których podstawie, państwa członkowskie opracowują programy krajowe zawierające:

 • wieloletnie programy pobierania próbek, które umożliwiają ocenę sektora oraz działań związanych z połowami, opierając się na danych biologicznych, danych ekosystemowych i danych społeczno-ekonomicznych. Zbieranie danych ma miejsce na statkach oraz w przedsiębiorstwach sektora, w punktach wyładowania towarów lub w rejestrach i spisach danych ekonomicznych,
 • program zbierania danych na pokładach przemysłowych statków rybackich oraz rekreacyjnych, jeśli to konieczne. Działania obserwacyjne na morzu są wykonywane na pokładach statków przez naukowców lub, ze względów praktycznych, przez załogę statku w ramach programu samodzielnego pobierania próbek przez załogi statków,
 • program dotyczący kampanii badań oceanograficznych w celu zmierzenia wpływu rybołówstwa na środowisko oraz obfitości i rozłożenia zasobów,
 • program zarządzania oraz wykorzystywania danych w celach naukowych.

Państwa członkowskie dostarczają protokoły oraz metody zbierania i analizowania danych w swoich programach krajowych.

Państwa członkowskie współpracują między sobą oraz z państwami trzecimi, jeśli posiadają wody w tym samym regionie morskim. Koordynują swoje programy krajowe, m.in. w trakcie regionalnych posiedzeń koordynujących organizowanych przez Komisję w celu uniknięcia podwójnego zbierania danych.

Przyjęcie programów krajowych oraz sprawdzenie ich wdrażania należy do zadań Komisji. Przyjmowanie i sprawdzenie opiera się na ocenach Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF) w zakresie zgodności oraz wykonania technicznego i naukowego programów krajowych. Komisja przystępuję również do oceny kosztów powiązanych. W przypadku niezgodności, na wniosek Komisji, państwa członkowskie zmieniają swoje programy krajowe.

Unia Europejska (UE) przyczynia się do finansowania gromadzenia danych w 50%. Maksymalna wysokość wparcia wynosi 300 mln euro i jest przewidziana na lata 2007–2013 w ramach wspólnotowych środków finansowych związanych z wdrażaniem WPRyb.

Komisja może zawiesić lub odebrać pomoc finansową, jeśli wykonanie programu krajowego nie jest zgodne z ustalonymi zasadami, takimi jak przestrzeganie terminów, kontrola jakości, zatwierdzanie oraz przekazywanie zgromadzonych danych. W pewnych warunkach jest również przewidziane zmniejszenie pomocy, ale jest ono proporcjonalne do stopnia niezgodności i nie przekracza 25% kosztów rocznych programu krajowego.

Zarządzanie oraz wykorzystywanie danych w ramach WPRyb

Zgromadzone dane są przechowywane w zabezpieczonych krajowych zinformatyzowanych bazach danych. Dane, których jakość sprawdzają państwa członkowskie, są zarówno danymi pierwotnymi *, jak i danymi szczegółowymi * oraz danymi zagregowanymi *, które pochodzą z przetwarzania danych pierwotnych.

Przekazywanie tych danych użytkownikom końcowym w celu analiz naukowych jest uregulowane przepisami. Dane te mogą również służyć jako wsparcie podczas debat prowadzonych w Regionalnych Komitetach Doradczych w ramach WPRyb w celu opracowania polityk oraz mogą być wykorzystywane przez naukowców w publikacjach. Metody przetwarzania tych danych mogą zostać dostarczone.

Termin przekazania danych zależy od typu wykorzystania, który należy wskazać we wniosku. Państwa członkowskie mogą w niektórych przypadkach odmówić dostarczenia tych danych. Komisja może zbadać powody odmowy i, jeżeli nie wykaże jej uzasadnienia, państwo członkowskie przekazuje dane użytkownikowi końcowemu w terminie jednego miesiąca. W przeciwnym razie odmowa może być przyczyną zmniejszenia pomocy finansowej. Dostęp do danych może zostać również zablokowany lub ograniczony, jeśli użytkownicy końcowi nie przestrzegają niektórych zobowiązań.

Dane zgromadzone w ramach kampanii na rzecz badań oceanograficznych są przekazywane do międzynarodowych organizacji naukowych oraz do komitetów naukowych regionalnych organizacji ds. rybołówstwa.

Wspieranie opinii naukowych

Zachęca się ekspertów krajowych do uczestnictwa w spotkaniach regionalnych organizacji oraz międzynarodowych instytucji naukowych, w których uczestniczy Wspólnota.

W tym celu niezbędna jest współpraca państw członkowskich z Komisją na rzecz zwiększenia wiarygodności opinii naukowych oraz jakości programów i metod pracy regionalnych organizacji ds. rybołówstwa w kontekście otwartości i bezstronności.

Kontekst

Niniejsze ramy wspólnotowe są wynikiem szerokich konsultacji z państwami członkowskimi, krajowymi instytutami naukowymi odpowiedzialnymi za gromadzenie danych, a także z głównymi użytkownikami końcowymi, jak Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES).

Wpisuje się ona w ramy zintegrowanej polityki morskiej UE oraz zastępuje od 1 stycznia 2009 r. ramy wspólnotowe wdrożone w 2000 r.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

 • Dane pierwotne: oznaczają dane odnoszące się do poszczególnych statków, osób fizycznych lub prawnych lub pojedynczych prób badawczych.
 • Dane szczegółowe: oznaczają dane oparte na danych pierwotnych, mające formę, która nie pozwala bezpośrednio ani pośrednio zidentyfikować osób fizycznych lub prawnych.
 • Dane sumaryczne: oznaczają wynik zsumowania danych pierwotnych lub danych szczegółowych do celów konkretnej analizy.
 • Połowy rekreacyjne: oznaczają niekomercyjną działalność połowową, w przypadku której żywe zasoby wodne są eksploatowane do celów rekreacji lub sportu.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 199/2008

12.3.2008

-

Dz.U. L 60 z 5.3.2008

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Komisji 2010/93/UE z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu wspólnotowego gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa na lata 2011–2013 [Dz.U. L 41 z 16.2.2010]. Niniejsza decyzja tworzy trzyletni wspólnotowy program w zakresie gromadzenia, zarządzania i wykorzystania danych w sektorze rybołówstwa. Program ten składa się z czterech modułów i określa poziomy dokładności i częstotliwość pobierania prób badawczych. Niniejsza decyzja od 1 stycznia 2011 r. zastępuje decyzję 2008/949/WE.

Decyzja Komisji 2008/949/WE z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu wspólnotowego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 199/2008 w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa [Dz.U. L 346 z 23.12.2008]. Wieloletni program wspólnotowy obejmuje gromadzenie informacji w celu wykorzystania ich do prowadzenia badań naukowych i zarządzania tą informacją. Program składa się z czterech modułów i określa poziomy dokładności i częstotliwość pobierania prób badawczych. Moduły są następujące:

 • moduł oceny sektora rybołówstwa,
 • moduł oceny sytuacji gospodarczej sektora akwakultury i sektora przemysłu przetwórczego,
 • moduł oceny wpływu sektora rybołówstwa na ekosystem morski,
 • moduł zarządzania danymi i wykorzystywania danych objętych ramami gromadzenia danych.

Ostatnia aktualizacja: 10.09.2010

Top