Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Przepisy wykonawcze regulaminu dotyczącego Europejskiego Funduszu Rybackiego

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Przepisy wykonawcze regulaminu dotyczącego Europejskiego Funduszu Rybackiego

Rozporządzenie (WE) nr 498/2007 określa przepisy wykonawcze Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) na lata 2007–2013 w zakresie struktury, przekazywania i oceny programów operacyjnych. Określa także środki, monitoring oraz kontrolę, a także instrumenty inżynierii finansowej. Skądinąd niniejsze rozporządzenie reguluje także kwestię promocji i informacji oraz zapewnia ochronę danych osobowych.

AKT

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Mechanizmy i zasady wykonania niniejszego rozporządzenia wynikają z postanowień dotyczących rozporządzenia podstawowego Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR).

Przepisy mają na celu uproszczenie tworzenia programów operacyjnych (załącznik I). Te przepisy wykonawcze mają także za zadanie optymalizację oceny i zatwierdzania tych projektów przez Komisję. Zawartość programu operacyjnego musi zawierać kryteria kwalifikowalności geograficznej (analiza krajowych lub lokalnych uwarunkowań, opis słabych i mocnych stron) oraz spójność projektów przedstawianych w sprawozdaniach z priorytetami ustanowionymi przez niniejsze rozporządzenie. Dla programów operacyjnych, w przypadku których całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków publicznych nie przekracza 24 mln EUR według cen z 2004 r., szczegółowe ustalenia zostały określone w niniejszym rozporządzeniu. Te przepisy wykonawcze mają także za zadanie optymalizację oceny i zatwierdzania tych projektów przez Komisję.

Jeśli chodzi o rybołówstwo, to działania strukturalne mają na celu ustalenie kierunku i realizację restrukturyzacji sektora. Proces ten jest rzeczywiście konieczny, aby zapewnić przyszłość profesji oraz promować ideę zrównoważonego rybołówstwa. W tych ramach nie ma pozwolenia na jakąkolwiek oficjalną pomoc, która wpływałaby na zwiększenie nakładów połowowych.

Osie priorytetowe

Przepisy wykonawcze zostały ustalone na podstawie osi priorytetowych Europejskiego Funduszu Rybackiego (zob. część A załącznika I):

  • działania na rzecz adaptacji floty rybackiej Unii Europejskiej (UE). Zawierają one oficjalną pomoc z tytułu trwałego lub czasowego zaprzestania działalności połowowej. Środki na rzecz dostosowania połowów wspólnotowych dotyczą także pomocy na rzecz łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz rekompensat społeczno-gospodarczych na rzecz zarządzania europejską flotą rybacką,
  • akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu na miejscu produktów detalicznych pochodzących z połowów i akwakultury. Rozporządzenie ustala zakres interwencji w produkcję w dziedzinie akwakultury. Proponuje także środki na rzecz inwestycji produkcyjnych w akwakulturę, uwzględniając podział na gatunki, środki na rzecz środowiska wodnego oraz środki na rzecz zdrowia zwierząt. W zakresie połowów na wodach śródlądowych pomoc może zostać przyznana statkom o długości poniżej 12 metrów bez narzędzi połowowych ciągnionych. Rozporządzenie przewiduje pomoc w przypadkach przetwarzania ryb w celu usunięcia z nich substancji niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego (dioksyny i inne). Fundusze pomocowe będą przekazywane w pierwszej kolejności małym i mikro-przedsiębiorstwom,
  • środki służące wspólnemu interesowi. Dotyczą one działań zbiorowych, m.in. stworzenia i restrukturyzacji planu organizacji producentów, ochrony fauny i flory, poprawy usług oferowanych przez porty rybackie, wzmocnienia rynków oraz propagowania partnerstwa pomiędzy naukowcami i podmiotami gospodarczymi w sektorze rybackim,
  • propagowanie zrównoważonego rozwoju obszarów połowów. Unia Europejska chce wspierać strategie lokalnego rozwoju w celu zdywersyfikowania i wzmocnienia stref połowów, które znajdują się w stanie zapaści. Te strefy połowów nie muszą koniecznie pokrywać się z krajowym obszarem administracyjnym ani z obszarami ustanowionymi w ramach funduszy strukturalnych. Państwa członkowskie wybierają grupy, które będą odpowiadać za realizację strategii rozwoju lokalnego.

Ocena

Państwa członkowskie przekazują oceny okresowe tych programów najpóźniej do 30 czerwca 2011 r. Komisja może podjąć decyzję o wstrzymaniu biegu terminu płatności, jeśli jedno z państw członkowskich nie przestrzega swoich obowiązków związanych z zarządzaniem, kontrolą czy wydatkami.

Informacja i promocja

Państwa członkowskie i instytucje zarządzające muszą prowadzić działania informacyjne i promocyjne skierowane do ogółu oraz do potencjalnych beneficjentów. Instytucja zarządzająca zadba o to, aby działania informacyjne i promocyjne były skierowane do szerokiej publiczności, np. uruchomienie programu operacyjnego, prezentacja wyników oraz wywieszanie flagi Unii Europejskiej (załącznik II) przez okres jednego tygodnia, licząc od 9 maja, przed budynkiem, w którym ma siedzibę instytucja zarządzająca.

Instrumenty inżynierii finansowej

Instrumenty inżynierii finansowej mają postać działań takich, jak kompensacja społeczno-ekonomiczna w celu zarządzania flotą (zob. terminologia z załącznika III), stanowiących inwestycje podlegające zwrotowi w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz w funduszach podwyższonego ryzyka, funduszach gwarancyjnych i funduszach pożyczkowych.

Deklaracja wydatków (załącznik IX) dotycząca instrumentów inżynierii finansowej obejmuje całkowite wydatki poniesione w trakcie ustanawiania takich instrumentów lub wnoszenia do nich wkładu. Przy zamknięciu częściowym lub końcowym programu operacyjnego na sumę kwalifikowalnych wydatków składają się wszelkie wpłaty na rzecz inwestycji w przedsiębiorstwa z każdego instrumentu inżynierii finansowej z tytułu inwestycji w przedsiębiorstwa lub wszelkich udzielonych gwarancji.

W przypadkach gdy EFR finansuje operacje obejmujące instrumenty inżynierii finansowej, w tym instrumenty w formie funduszy powierniczych, współfinansujący partnerzy lub udziałowcy, bądź ich należycie upoważniony przedstawiciel, przedkładają plan operacyjny. Ten plan musi spełniać wymogi opisane w niniejszym rozporządzeniu wykonawczym (artykuły 35, 36 i 37).

Zarządzanie, nadzór i kontrola

Instytucja zarządzająca programem, a wyznaczona przez państwo członkowskie (załącznik XII), czuwa nad tym, aby beneficjenci byli poinformowani o szczegółowych warunkach dotyczących produktów i usług, które należy dostarczyć w ramach planu finansowego, a także o terminie wykonania i danych finansowych oraz innych informacjach, które należy zachować i przekazać. Weryfikacje przeprowadzane przez instytucje zarządzające dotyczą aspektów administracyjnych, finansowych, technicznych oraz materiałowych operacji. Każda wartość odpowiadająca nieprawidłowości zostaje rozpoznana i oznaczona za pomocą numeru referencyjnego przypisanego do tej nieprawidłowości lub w inny, odpowiedni sposób.

Audyty przeprowadza się na miejscu (załącznik V) w oparciu o dokumentację i dane będące w posiadaniu beneficjenta. Oprócz tego instytucja audytowa może przystąpić do statystycznego losowego doboru próby (zob. załącznik IV).

Nieprawidłowości

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości państwa członkowskie muszą poinformować o tym fakcie Komisję Europejską. Jeżeli nieprawidłowość może wywołać negatywne skutki w innych państwach członkowskich, to należy je o tym poinformować.

Elektroniczna wymiana danych

Wymiana danych między danym państwem członkowskim a Komisją następuje poprzez system informatyczny utworzony przez Komisję, który umożliwia bezpieczną wymianę danych między Komisją a każdym państwem członkowskim.

System informatyczny elektronicznej wymiany danych zawiera następujące informacje:

  • plan finansowy programów operacyjnych (wzór zamieszczony w części B załącznika I),
  • deklaracje wydatków i wnioski o płatność (wzór w załączniku IX),
  • roczne oświadczenie o wycofanych i odzyskanych kwotach oraz kwotach w trakcie odzyskiwania (wzór w załączniku X),
  • roczne prognozy dotyczące prawdopodobnych wniosków o płatność (zob. załącznik XIII),
  • dane finansowe zawarte w rocznych i końcowych sprawozdaniach z realizacji (wzór w punkcie 3.3 załącznika XIV).

System informatyczny zawiera także dokumenty i dane stanowiące przedmiot wspólnego zainteresowania, np. program operacyjny (część A załącznika I), decyzję Komisji dotyczącą wkładu z EFR, roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania (wzór w załączniku XIV), strategię audytu (załącznik V), opis systemu zarządzania (część A załącznika XII).

Państwa członkowskie i Komisja podejmą wszystkie niezbędne środki, aby zapewnić ochronę danych osobowych.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 498/2007

30.5.2007

Dz.U. L 120, 10.5.2007

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (UE) nr 1249/2010

12.1.2011

Dz.U. 341, 23.12.2010

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 498/2007 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 17.03.2011

Top