Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa

STRESZCZENIE DOKUMENTU

Rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz system kontroli rybołówstwa

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Niniejsze rozporządzenie ustanawia Europejską Agencję Kontroli Rybołówstwa (EAKR), która przed 2012 r. funkcjonowała pod nazwą Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa.

Agencja EAKR ma na celu:

 • organizację współpracy operacyjnej w zakresie działań kontroli i inspekcji rybołówstwa w krajach UE,
 • pomoc krajom UE w stosowaniu wspólnej polityki rybołówstwa.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Misja i zadania Agencji EAKR są następujące.

 • Koordynacja:
 • Pomoc krajom UE:
  • w informowaniu Komisji Europejskiej i stron trzecich o działalności połowowej i działaniach w zakresie kontroli i inspekcji,
  • w wypełnianiu ich obowiązków wynikających z zasad wspólnej polityki rybołówstwa.
 • Pomoc krajom UE i Komisji:
  • w harmonizowaniu stosowania wspólnej polityki rybołówstwa w całej UE,
  • w stosunkach z krajami spoza UE w zakresie umów w dziedzinie rybołówstwa.
 • Wnoszenie wkładu:
  • w badania i rozwój technik kontroli i inspekcji,
  • w szkoleniu inspektorów i wymianie doświadczeń między krajami UE.

Organizacja

Agencja EAKR, mająca swoją siedzibę w Vigo w Hiszpanii, składa się z:

 • dyrektora zarządzającego mianowanego na okres 5 lat,
 • rady doradczej będącej wsparciem dla dyrektora zarządzającego,
 • zarządu (składającego się z przedstawicieli wszystkich krajów UE i 6 przedstawicieli Komisji), który m.in. mianuje dyrektora zarządzającego.

Zarząd co 5 lat zleca także przeprowadzenie niezależnej zewnętrznej oceny efektywności EAKR.

Koordynacja operacyjna

Agencja EAKR koordynuje działania lądowe oraz na wodach UE i międzynarodowych. Koordynacja ta jest przeprowadzana za pomocą wspólnych planów rozmieszczenia, które są sporządzane przez Agencję po konsultacjach z krajami UE.

Dyrektor zarządzający przesyła projekt planu rozmieszczenia do zainteresowanego kraju UE i do Komisji. W razie wystąpienia zastrzeżeń, w ciągu 15 dni roboczych plan wysyłany jest do Komisji, która nanosi niezbędne zmiany. W razie braku zastrzeżeń, plan zostaje przyjęty.

Od tego etapu plany rozmieszczenia:

 • stosują procedury i kryteria referencyjne kontroli i inspekcji,
 • organizują rozmieszczenie środków krajowych,
 • określają warunki, zgodnie z którymi dany kraj UE może wkraczać na wody innego kraju UE.

Skuteczność każdego wspólnego planu rozmieszczenia oceniana jest co roku.

Centrum koordynacyjne EAKR zapewnia narzędzia monitorowania, nadzoru i komunikacji.

Dodatkowe kluczowe zagadnienia

 • Agencja EAKR może nabyć, wynająć lub czarterować sprzęt niezbędny do wdrażania wspólnych planów rozmieszczenia oraz programów kontroli i inspekcji.
 • Oprócz zasobów ludzkich zapewnianych przez kraje UE na potrzeby programów kontroli i inspekcji personel EAKR może zostać przydzielony do pracy w charakterze inspektorów na wodach międzynarodowych.
 • Agencja EAKR może ustanowić jednostkę kryzysową w celu gromadzenia i oceny informacji oraz identyfikacji możliwości wspierania wspólnej polityki rybołówstwa, jeśli ta będzie narażona na poważne ryzyko, któremu nie można zapobiec istniejącymi środkami.
 • Agencja EAKR uczestniczy we wdrażaniu unijnej zintegrowanej polityki morskiej.
 • Agencja EAKR jest finansowana z trzech źródeł:
  • z budżetu UE,
  • z opłat za usługi świadczone na rzecz krajów UE,
  • z wpływów z publikacji, szkoleń i innych świadczonych usług.
 • Agencja EAKR zaangażowana jest w szereg projektów rozwojowych i badawczych w ramach programu „Horyzont 2020” w obszarach nadzoru morskiego i technik obserwacji Ziemi.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie weszło w życie 10 czerwca 2005 r.

KONTEKST

Po reformie wspólnej polityki rybołówstwa w 2002 r. kluczowym elementem polityki stały się zharmonizowane warunki wdrażania jej zasad. Uznano za konieczne stworzenie stałej struktury na potrzeby zapewnienia koordynacji działań związanych z inspekcją i kontrolą w sektorze rybołówstwa. Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa (później znana pod nazwą Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa) była odpowiedzią na tę potrzebę.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.U. L 128 z 21.5.2005, s. 1–14)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 768/2005 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 14.01.2016

Top