Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Poprawa środków finansowych na rzecz wspólnej polityki rybołówstwa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Poprawa środków finansowych na rzecz wspólnej polityki rybołówstwa

Niniejsze rozporządzenie tworzy jasną i skuteczną strukturę wspólnotowych interwencji finansowych w zakresie wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb). Te interwencje dotyczą przede wszystkim kontroli i wykonania przepisów WPRyb, środków ochronnych, zbierania danych, poprawy doradztwa naukowego, zarządzania, przestrzegania porozumień międzynarodowych mających na celu długą żywotność zasobów rybnych i wprowadzenie środków wynikających z prawa morza.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające unijne środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza.

STRESZCZENIE

Na mocy tego rozporządzenia Rada podjęła decyzję o poprawieniu skuteczności interwencji finansowych w ramach realizacji i kontroli wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb).

Cele priorytetowe

Przewidziano środki finansowe w celu wdrożenia WPRyb. Interwencje finansowe dotyczą:

  • poprawy kontroli działań związanych z rybołówstwem i zastosowanie środków WPRyb. Interwencje finansowe na rzecz państw członkowskich mają na celu wspieranie krajowych programów kontroli rybołówstwa. Celem jest także skoordynowanie tych środków kontroli, w szczególności poprzez działanie Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa.
  • zbierania danych, zarządzania nimi i ich wykorzystania oraz poprawy doradztwa naukowego. Interwencje finansowe na rzecz państw członkowskich mają na celu dostarczenie większej ilości informacji o stanie zasobów rybnych, wpływie rybołówstwa na zasoby i ekosystemy morskie, aspektach ekonomicznych rybołówstwa i hodowli ryb oraz kondycji przemysłu rybnego. Wsparcie finansowe powinno ułatwić państwom członkowskim stworzenie baz obejmujących dane dotyczące biologii, techniki, środowiska i aspektów społeczno-gospodarczych.
  • stosunków międzynarodowych. Interwencje finansowe wspierają zawieranie porozumień z państwami trzecimi w zakresie rybołówstwa, współpracę z ONZ i regionalnymi organizacjami ds. rybołówstwa oraz tworzenie partnerstw w branży. Te fundusze mają także na celu uczestniczenie Unii w przygotowaniach do stworzenia nowych organizacji międzynarodowych czy opracowania nowych norm międzynarodowych dla rybołówstwa i ochrony zasobów połowowych.
  • zarządzania WPRyb. Rozporządzenie przewiduje wydatki związane z zebraniami przygotowującymi do działań Komitetu Doradczego ds. Rybołówstwa i Akwakultury (ACFA) oraz na wsparcie działalnia Regionalnych Komitetów Doradczych (RKD).

Przyznanie funduszy

Te działania mogą skorzystać z funduszy budżetowych UE, ponieważ – w perspektywie długoterminowej – wpływają na zapewnienie równowagi zasobów połowowych.

Roczne środki są zatwierdzane przez władze budżetowe w granicach ram finansowych określonych na lata 2007-2013. Na działania finansowane na podstawie niniejszego rozporządzenia nie udziela się pomocy finansowej z innych instrumentów finansowych Unii. Komisja zapewnia ochronę interesów finansowych poprzez zastosowanie środków zapobiegających oszustwom, korupcji i wszelkim innym działaniom niezgodnym z prawem, poprzez odzyskiwanie nienależnie wypłaconych kwot.

Realizowanie tych działań będzie regularnie kontrolowane. Komisja zapewnia regularną, niezależną i zewnętrzną ocenę finansowanych działań.

Środki finansowe będą realizowane w latach 2014-2020. Większość środków zostanie włączona do zasobów Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie - Data wygaśnięcia

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 861/2006

1.1.2007–31.12.2013

Dz.U. L 160 z 14.6.2006

Rozporządzenie (UE) nr 693/2011

23.7.2011

-

Dz.U. L 192 z 22.7.2011

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1078/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Komisji (WE) nr 861/2006 w odniesieniu do wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w zakresie gromadzenia podstawowych danych w sektorze rybołówstwa i zarządzania nimi [Dz.U. L 295 z 4.11.2008].

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wkład finansowy Unii na rzecz kosztów ponoszonych przez państwa członkowskie z tytułu gromadzenia danych i zarządzania bazami w sektorze rybołówstwa. Państwa członkowskie muszą przedstawić Komisji do oceny roczne prognozy budżetowe dotyczące swoich programów krajowych. Aby dokonać oceny Komisja, może zażądać przedstawienia przez państwo członkowskie dalszych wyjaśnień w sprawie przedmiotowych wydatków. Państwo członkowskie przedstawia wyjaśnienia w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Komisji. Wydatki kwalifikowalne są związane z czynnościami gromadzenia danych (gromadzenie danych w miejscach zbierania prób badawczych, prowadzone na morzu monitorowanie rybołówstwa przemysłowego i połowów rekreacyjnych, połowy kontrolne na morzu), czynnościami zarządzania danymi (tworzenie baz danych i stron internetowych, przechowywanie danych, kontrola jakości danych i ich zatwierdzenie, przetwarzanie danych itp.) oraz czynnościami związanymi z wykorzystaniem danych (tworzenie zbiorów danych i ich wykorzystywanie w celu wspierania analiz naukowych, oceny parametrów biologicznych, przygotowanie zbiorów danych do oceny stanu zasobów, modelowania bioekonomicznego i odpowiadającej im analizy naukowej). Pierwszy program krajowy obejmuje lata 2009–2010.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 861/2006 Rady w zakresie wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w ramach wdrażania systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej [Dz.U. L 97 z 12.4.2007].

Niniejsze rozporządzenie ustanawia warunki dotyczące wkładu finansowego Unii w zakresie wydatków poniesionych przez państwa członkowskie na kontrolę i wykonywania postanowień WPRyb w latach 2007–2013. Aby skorzystać z pomocy finansowej, państwa członkowskie muszą do 15 listopada roku poprzedzającego przedłożyć Komisji swój program kontroli. Zakwalifikowane projekty mają zwykle wartość większą niż 40 000 EUR. Muszą one przestrzegać kalendarza ustalonego w rocznym programie i są przedmiotem pośredniej oceny i końcowego sprawozdania, które każde państwo członkowskie przedkłada Komisji. Ponadto w ramach inwestycji w nowe technologie, należy przestrzegać dodatkowych warunków dotyczących zakup i modernizacji statków oraz programy szkoleń i wymiany.

Ostatnia aktualizacja: 12.11.2013

Top