Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Biała księga na temat sportu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Biała księga na temat sportu

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Biała księga na temat sportu (COM(2007) 391 final)

JAKIE SĄ CELE BIAŁEJ KSIĘGI?

 • Ta biała księga stanowiła główny wkład Komisji Europejskiej w zagadnienie sportu i jego roli w życiu codziennym obywateli Unii Europejskiej (UE).
 • Rozpatruje ona wpływ, jaki sport może mieć na inne polityki unijne.
 • Identyfikuje również potrzeby i specyfikę świata sportu.
 • Zapewnia przyszłe perspektywy rozwoju sportu na poziomie UE, przy poszanowaniu prawa unijnego, zasady subsydiarności oraz niezależności organizacji sportowych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Cele

 • Główne cele białej księgi obejmowały:

  • określenie wytycznych strategicznych;
  • zachęcanie do debaty nad konkretnymi problemami;
  • nadanie sportowi wyższego profilu w unijnym procesie podejmowania decyzji;
  • podkreślenie potrzeb i specyfiki sektora;
  • określenie odpowiedniego poziomu władzy dla przyszłych działań.
 • W szczególności Komisja starała się wykorzystać białą księgę do:

  • zapewnienia, że pełny wymiar sportu został uwzględniony we wszystkich dziedzinach polityki unijnej;
  • zwiększenia przejrzystości prawnej w odniesieniu do stosowania wspólnotowego dorobku prawnego w zakresie sportu, a tym samym przyczynienia się do poprawy zarządzania sportem w UE.

Struktura

Biała księga dotyczyła trzech tematów:

Plan działania

 • Wraz z białą księgą Rada przyjęła plan pracy na lata 2014–2017. Wdrażany jest nowy plan pracy UE dotyczący sportu, który obowiązuje od lipca 2017 r. do grudnia 2020 r.
 • Plan pracy na lata 2014–2017 zawiera szereg konkretnych środków odnoszących się do społecznych i ekonomicznych aspektów sportu, takich jak zdrowie, integracja społeczna, działalność charytatywna, edukacja czy stosunki zewnętrzne. Są one następujące:

Monitoring

Komisja monitoruje postępy inicjatyw poprzez zorganizowany dialog ze wszystkimi organizacjami zajmującymi się sportem:

Promowanie partnerstw i wydarzeń

Program Erasmus+ zapewnia organizacjom sportowym, organom państwowym i innym organizacjom możliwości, które przyczyniają się do priorytetów sportowych UE. Wspiera projekty mające na celu promowanie współpracy partnerskiej, wydarzeń, opartego na dowodach kształtowania polityki oraz dialogu z organizacjami sportowymi. Program Erasmus+ koncentruje się na sportach podstawowych i realizuje następujące cele szczegółowe:

 • zwalczanie zagrożeń dla integralności sportu, obejmujących więcej niż jeden kraj, takich jak doping, ustawianie meczów i przemoc, a także nietolerancja i dyskryminacja wszelkiego rodzaju;
 • promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i podwójnej kariery sportowców;
 • promowanie wolontariatu w sporcie, integracji społecznej, równych szans i świadomości znaczenia aktywności fizycznej wzmacniającej zdrowie poprzez zwiększony udział w równym dostępie do sportu dla wszystkich.

KONTEKST

 • Sport jako zjawisko społeczne i gospodarcze pomaga osiągnąć cele strategiczne UE dotyczące solidarności i dobrobytu. Przekazuje pojęcia pokoju, tolerancji, wzajemnego zrozumienia i edukacji, zgodnie z europejskim ideałem.
 • Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Biała księga – Biała księga na temat sportu (COM(2007) 391 final, 11.7.2007)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dokument roboczy służb Komisji – UE i sport: Tło i kontekst – dokument towarzyszący dołączony do Białej księgi w sprawie sportu (SEC(2007) 935 final, 11.7.2007)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Rozwijanie europejskiego wymiaru sportu (COM(2011) 12 final, 18.1.2011)

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie dnia 21 maja 2014 r., w sprawie planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2014–2017 (Dz.U. C 183 z 14.6.2014, s. 12–17)

Ostatnia aktualizacja: 10.07.2017

Top