Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Swobodny przepływ sportowców w UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Swobodny przepływ sportowców w UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Artykuł 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

JAKI JEST CEL NINIEJSZEGO ARTYKUŁU TRAKTATU?

Potwierdza, że Unia Europejska (UE) może podejmować działania mające na celu wspieranie europejskich przedsięwzięć w zakresie sportu, uwzględniając jego szczególny charakter, jego struktury oparte na zasadzie dobrowolności oraz uwzględniając jego funkcję społeczną i edukacyjną. Działania te powinny służyć wspieraniu, koordynowaniu i uzupełnianiu działań na szczeblu krajowym.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Artykuł 165 stanowi, że UE może rozwijać europejski wymiar sportu poprzez:
  • propagowanie uczciwości i otwartości we współzawodnictwie sportowym i współpracy między organami odpowiedzialnymi za sport,
  • ochronę integralności fizycznej i etycznej sportowców, w szczególności tych najmłodszych,
  • wspieranie współpracy z państwami spoza UE i właściwymi organizacjami międzynarodowymi, w szczególności z Radą Europy,
  • przyjmowanie odpowiednich zachęt i zaleceń, bez harmonizacji krajowych przepisów i rozporządzeń.
 • Swobodny przepływ osób stanowi podstawową zasadę UE. W domenie sportu gwarantuje to, że zawodowi sportowcy i amatorzy mogą swobodnie przemieszczać się z jednego kraju do drugiego.
 • Zasada ta oznacza, że przepisy wprowadzające bezpośrednią dyskryminację, takie jak kwoty oparte na przynależności państwowej, nie są dozwolone w sporcie zawodowym.
 • W praktyce ograniczone i proporcjonalne restrykcje, które są pośrednio dyskryminujące, mogą być nakładane na prawo do swobodnego przepływu, pod warunkiem że mają uzasadniony cel i są proporcjonalne. Uwzględniają one szczególny charakter sportu i obejmują:
  • prawo do wyboru wyłącznie krajowych sportowców i zawodników do reprezentacji kraju,
  • potrzebę ograniczenia liczby uczestników zawodów,
  • stosowanie terminów transferów zawodników w sportach drużynowych,
  • zasady rekompensaty w zakresie rekrutacji i szkolenia młodych zawodników.
 • Pozostałe artykuły traktatu delegalizujące dyskryminację na tle narodowościowym (art. 18 i 45) i gwarantujące prawo pobytu w innym kraju UE (art. 21) oraz prawo swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług (art. 49 i 56) mają zastosowanie do:
  • sportowców zawodowych i półzawodowych (jako pracowników),
  • instruktorów, szkoleniowców i trenerów (jako dostawców usług),
  • sportowców amatorów (jako obywateli UE).

KONTEKST

 • Rządy krajowe i organy zarządzające sportem określają przepisy regulujące przepływ sportowców. UE czuwa jednak nad tym, aby te przepisy nie prowadziły do nieuczciwej dyskryminacji ani nie wpływały na prawa danej osoby w zakresie jej zatrudnienia.
 • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyjaśnił te prawa w kilku orzeczeniach. Najważniejszym z nich było orzeczenie w sprawie Bosman z 1995 r. Dotyczyło ono przepisów w sprawie transferu piłkarzy jako utrudnień w swobodnym przepływie i kwot krajowych jako formy dyskryminacji bezpośredniej.

GŁÓWNY DOKUMENT

Artykuł 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 120–121)

Ostatnia aktualizacja: 12.09.2016

Top