Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Porozumienie międzyinstytucjonalne o współpracy w sprawach budżetowych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Porozumienie międzyinstytucjonalne o współpracy w sprawach budżetowych

Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami zawarte między Parlamentem Europejskim (PE), Radą i Komisją 17 maja 2006 r. zawiera ramy finansowe na lata 2007–2013 pozwalające na wdrożenie dyscypliny budżetowej. Celem porozumienia jest także poprawa prawidłowego przebiegu corocznej procedury budżetowej i współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie budżetu.

AKT

Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Porozumienie w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (PMI) zostało zawarte pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją. Dotyczy ono tworzenia i wykonywania budżetu Unii Europejskiej (UE). Na mocy tego porozumienia instytucje europejskie podjęły współpracę w celu poprawy przebiegu procedury budżetowej i zapewnienia należytego zarządzania finansami europejskimi.

PMI składa się z trzech części:

 • część I tworzy ramy finansowe na lata 2007–2013, tj. wartość wydatków przewidzianych dla każdej polityki,
 • część II organizuje współpracę między Parlamentem, Radą i Komisją w czasie procedury budżetowej,
 • część III ustala zasady, które mają zapewnić należyte zarządzanie finansowe funduszami UE.

Ramy finansowe na lata 2007–2013

Celem ram finansowych jest zapewnienie systematycznego postępu wydatków UE w danym okresie. I tak, dla każdego roku w latach 2007–2013 ramy finansowe ustalają pułapy dla każdej kategorii wydatków. Instytucje europejskie zobowiązują się wykonywać swoje uprawnienia budżetowe w taki sposób, aby przestrzegać tych pułapów.

Tabela ram finansowych na lata 2007–2013 znajduje się w załączniku I do PMI. Pułapy zostały ustalone w granicach zasobów własnych UE.

Ponadto ramy finansowe mogą być przedmiotem dopasowań technicznych, których dokonuje Komisja. Te dopasowania polegają na przykład na aktualizacji pułapów w zależności od zmian cen czy warunków realizacji budżetu.

Ramy finansowe mogą także być przedmiotem aktualizacji w przypadku nieprzewidzianych okoliczności, z zachowaniem pułapu zasobów własnych. Propozycja Komisji dotycząca przeprowadzenia takiej aktualizacji musi zostać przedstawiona i przyjęta przed rozpoczęciem procedury budżetowej dla danego roku lub pierwszego roku, którego to dotyczy.

Skądinąd PMI ustala zasady dotyczące mobilizacji niektórych instrumentów, znajdujących się poza ramami finansowymi:

 • rezerwa na pomoc nadzwyczajną: rezerwa ta ma umożliwić szybką reakcję na określone zapotrzebowanie państw trzecich na pomoc, powstałe w wyniku zdarzeń, których nie można było przewidzieć w momencie ustalania budżetu. Roczna wielkość tej rezerwy ustalona jest na 221 mln EUR na okres trwania ram finansowych,
 • Fundusz Solidarności: Fundusz Solidarności UE ma pozwolić na szybkie przyznanie pomocy finansowej w razie poważnych klęsk żywiołowych na terytorium państwa członkowskiego lub kraju kandydującego. Pułap rocznej kwoty dostępnej w ramach Funduszu Solidarności wynosi 1 mld EUR,
 • instrument elastyczności: instrument elastyczności o rocznym pułapie w wysokości 200 mln EUR ma na celu umożliwienie finansowania w określonym roku budżetowym i do wskazanej wysokości jasno określonych wydatków, których nie można pokryć w ramach dostępnych pułapów jednej bądź kilku innych pozycji,
 • Europejski Fundusz Przystosowania do Globalizacji: Celem Europejskiego Funduszu Przystosowania do Globalizacji jest zapewnianie dodatkowego wsparcia pracownikom ponoszącym konsekwencje znacznych zmian strukturalnych, które zachodzą w światowej strukturze handlu oraz pomocy w reintegracji z rynkiem pracy. Fundusz nie może przekraczać rocznej kwoty 500 mln EUR.

Współpraca międzyinstytucjonalna w czasie procedury budżetowej

Porozumienie międzyinstytucjonalne ustala procedury i tryb współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie:

 • tworzenia budżetu,
 • klasyfikowania wydatków,
 • maksymalnego zwiększenia wydatków nieobowiązkowych w przypadku braku ram finansowych,
 • wpisywania postanowień finansowych do aktów prawnych,
 • wydatków związanych z porozumieniami w zakresie rybołówstwa,
 • finansowania wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB).

Należyte zarządzanie finansami

Instytucje muszą upewnić się, że niniejsze porozumienie i budżet są wdrażane w ramach należytego zarządzania finansami w oparciu o zasady gospodarności, efektywności, ochrony interesów finansowych, proporcjonalności kosztów administracyjnych oraz współistnienia procedur.

Komisja przedłoży dwa razy w ciągu roku programowanie finansowe uporządkowane według działów, obszaru działalności i pozycji budżetu. Programowanie finansowe powinno być ściśle połączone z programowaniem prawodawczym Komisji.

Parlament, Rada i Komisja dostrzegają konieczność wzmocnienia kontroli wewnętrznej funduszy europejskich bez zwiększania obciążeń administracyjnych. Instytucje przewidują wprowadzenie idących w tym kierunku przepisów w odpowiednich aktach prawnych.

Wreszcie instytucje zobowiązują się także do wspierania mechanizmów współfinansowania opartych na inwestycjach publiczno-prywatnych. Celem jest skorzystanie z efektu dźwigni budżetu UE.

Kontekst

Traktat lizboński, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r., wprowadził nowe przepisy w zakresie budżetu UE.

Artykuł 312 Traktatu o funkcjonowaniu UE określa, że wieloletnie ramy finansowe muszą, począwszy od tego momentu, być przedmiotem rozporządzenia Rady przyjętego jednogłośnie i po otrzymaniu zgody Parlamentu.

Zaktualizowana została także procedura przyjmowania budżetu. Wzmocniona została rola Parlamentu, zniesiono rozróżnienie między wydatkami obowiązkowymi i nieobowiązkowymi.

Zmiany wprowadzone przez traktat lizboński zmuszają do zmiany niniejszego porozumienia międzyinstytucjonalnego. W związku z powyższym na szczeblu europejskim trwają prace nad przyjęciem dwóch wniosków ustawodawczych:

 • wniosek rozporządzenie Rady określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2007–2013,
 • nowy projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

1.1.2007

Dz.U. L 139, 14.6.2006

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja 2008/29/WE

18.12.2007

Dz.U. L 6, 10.1.2008

Decyzja 2008/371/WE

29.4.2008

Dz.U. L 128, 16.5.2008

Decyzja 2009/407/WE

6.5.2009

Dz.U L 132, 29.5.2009

Decyzja 2009/1005/UE

17.12.2009

Dz.U. L 347, 24.12.2009

Decyzja 2012/5/UE

27.1.2012

-

Dz.U. L 4, 7.1.2012

See also

 • Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Komisji Europejskiej (DE) (EN) (FR)

Ostatnia aktualizacja: 24.04.2012

Top