Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nowe rozporządzenie finansowe: łatwiejszy dostęp do funduszy UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Nowe rozporządzenie finansowe: łatwiejszy dostęp do funduszy UE

Rozporządzenie finansowe jest głównym dokumentem zawierającym zasady finansowe UE. Określa zasady budżetu UE i reguluje sposób jego wykorzystywania.

Nowo przyjęty akt prawny, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., umożliwia beneficjentom finansowania UE - przedsiębiorstwom, organizacjom pozarządowym, badaczom, studentom, gminom itp. - stosowanie łatwiejszych i jaśniejszych zasad oraz prostszych procedur.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002. [Dziennik Urzędowy L 298 z 26.10.2012]

STRESZCZENIE

JAKI BYŁ CEL PRZEGLĄDU ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO?

UE unowocześnia swoje procedury finansowe, aby lepiej służyły osiągnięciu celów strategii Europa 2020. Ogólnie rzecz biorąc, zmiany koncentrują się na następujących trzech obszarach:

 • uproszczenie: zmniejszenie biurokracji, przyspieszenie procedur i przesunięcie akcentu z pracy administracyjnej na większą skuteczność,
 • rozliczalność: zapewnienie usprawnionego, odpowiedniego zarządzania finansami i ochrony interesów finansowych UE,
 • innowacyjność: wprowadzenie mechanizmów finansowych, które umożliwią pozyskiwanie środków zewnętrznych w postaci dźwigni finansowej dla środków unijnych.

CO NOWEGO?

Konkretne usprawnienia mające na celu większe skupienie się na wynikach:

 • brak obowiązku otwierania oddzielnych rachunków bankowych,
 • przyśpieszenie płatności dla beneficjentów (30, 60 lub 90 dni w zależności stopnia złożoności rezultatów),
 • łatwiejsze procedury (stosowanie kwot ryczałtowych i stawek zryczałtowanych) dla mniejszych kwot,
 • mniej formalności.

Zwiększona rozliczalność:

 • nowe zasady zwiększą rozliczalność państw członkowskich, w szczególności w zakresie polityki regionalnej,
 • władze krajowe będą zobowiązane do podpisywania i przedstawiania rocznych deklaracji zaświadczających, że fundusze UE zostały właściwie wykorzystane.

Wzmocnienie kontroli:

 • w przypadku wystąpienia nieprawidłowości będą uruchamiane mechanizmy korekt finansowych, a Komisja będzie publikować decyzje nakładające kary za niewłaściwe wykorzystanie funduszy UE.

Elastyczność:

 • w celu zwiększenia finansowego wpływu funduszy UE będą stosowane różne instrumenty finansowe - pożyczki, kapitały lub gwarancje,
 • będą tworzone nowe możliwości dla partnerstw publiczno-prywatnych (PPP).

Łączenie zasobów:

 • UE będzie mogła tworzyć unijne fundusze powiernicze łączące jej środki własne ze środkami państw członkowskich i innych darczyńców w celu umożliwienia lepszej koordynacji i lepszego udzielania pomocy oraz zwiększenia jej widoczności.

Więcej informacji: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-795_en.htm

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie - Data wygaśnięcia

Termin transpozycji w państwach członkowskich

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

27.10.2012

-

Dz.U. L 298 z 26.10.2012

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii. [Dziennik Urzędowy L 362 z 31.12.2012]

Ostatnia aktualizacja: 24.01.2014

Top