Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
System zasobów własnych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

System zasobów własnych

Decyzja w sprawie zasobów własnych określa podstawowe przepisy dotyczące finansowania budżetu Unii Europejskiej (UE).

AKT

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich

STRESZCZENIE

Działanie Unii Europejskiej (UE) jest oparte na zrównoważonym budżecie, który jest finansowany całkowicie z zasobów własnych. Pułap zasobów własnych jest utrzymywany na poziomie 1,23% dochodu narodowego brutto (DNB) wszystkich państw członkowskich.

Istnieją trzy kategorie zasobów własnych: tradycyjne zasoby własne, zasoby własne oparte o podatek od wartości dodanej (VAT) oraz zasoby własne oparte na dochodzie narodowym brutto (DNB). Pozostałe źródła dochodów obejmują podatki płacone przez urzędników, grzywny nakładane na przedsiębiorstwa przez Unię oraz odsetki z tytułu zaległych płatności.

Tradycyjne zasoby własne

Tradycyjne zasoby własne obejmują opłaty celne i opłaty wyrównawcze z tytułu produkcji cukru w Unii. Państwa członkowskie mogą zatrzymywać z tytułu poboru należności 25% pobranych kwot.

Zasoby z tytułu podatku VAT

W każdym państwie członkowskim pobierana jest jednolita stawka 0,30% zharmonizowanej podstawy VAT. Podstawa VAT jest ograniczona do 50% dochodu narodowego brutto (DNB) danego kraju. Przepis ten ma na celu zwolnienie z obowiązku wpłacania nieproporcjonalnie dużych kwot przez biedniejsze kraje członkowskie.

Zasoby oparte o DNB

Od dochodu narodowego brutto (DNB) każdego z państw członkowskich UE pobierana jest jednolita stawka. Dochody uzyskane w ten sposób są wykorzystywane do finansowania części budżetu UE, która nie jest pokrywana z innych zasobów własnych ani z i innych źródeł przychodów. Ma to na celu zrównoważenie dochodów i wydatków.

Korekty na rzecz niektórych państw członkowskich

Korekty są oparte na zasadzie, zgodnie z którą każde państwo członkowskie ponoszące obciążenie budżetowe, które jest nadmierne w stosunku do jego względnego dobrobytu, może skorzystać z korekty w odpowiednim czasie.

Krajami aktualnie korzystającymi z tego typu środków są Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Austria, Niderlandy i Szwecja.

Pobór zasobów własnych

Sposób poboru zasobów własnych ustala się na mocy przepisów krajowych, które są regularnie badane przez Komisję. Państwa członkowskie informują Komisję o wszelkich anomaliach mających wpływ finansowy na pobór.

Zmiana systemu zasobów własnych UE

W czerwcu 2011 r. Komisja przedstawiła projekt decyzji Rady w sprawie systemu zasobów Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Decyzja, która została przyjęta przez Radę w maju 2014 r., wejdzie w życie dopiero po ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie. Mimo to po wejściu w życie będzie ona obowiązywać z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2014 r.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie - Data wygaśnięcia

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Decyzja nr 2007/436/WE, Euratom

1.1.2007

-

Dz.U. L 163 z 23.6.2007

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB) (Dz.U. L 181 z 19.7.2003)

Decyzja Komisji 97/245/WE, Euratom z dnia 20 marca 1997 r. ustanawiająca ustalenia dotyczące przekazywania informacji Komisji przez państwa członkowskie w ramach systemu zasobów własnych Wspólnoty (Dz.U. L 97 z 12.4.1997)

Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 w sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru zasobów własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 155 z 7.6.1989)

Wniosek - Rozporządzenie Rady w sprawie metod i procedury udostępniania zasobów własnych opartych na VAT (COM(2011) 737 final - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym)

Ten wniosek, która ma uchylić i zastąpić rozporządzenie (EWG, Euratom) nr 1553/89, ma na celu określenie metod stosowanych przez państwa członkowskie do obliczania nowych zasobów własnych opartych na VAT i procedury ich dostępności dla budżetu UE.

Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego - Siódme sprawozdanie zgodne z art. 12 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1553/89 o poborze podatku od wartości dodanej i procedurach kontrolnych (COM(2014) 69 wersja ostateczna - nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym)

Decyzja Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (Dz.U. L 168 z 7.6.2014)

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 608/2014 z dnia 26 maja 2014 r. określające środki wykonawcze dotyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (Dz.U. L 168 z 7.6.2014)

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 609/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie metod i procedury udostępniania tradycyjnych zasobów własnych, zasobów własnych opartych na VAT i zasobów własnych opartych na DNB oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych (wersja przekształcona) (Dz.U. L 168 z 7.6.2014)

Ostatnia aktualizacja: 11.06.2014

Top