Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Wytyczne UE w sprawie praw dziecka

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Wytyczne UE w sprawie praw dziecka

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Wytyczne UE w sprawie promowania i ochrony praw dziecka

JAKI JEST CEL NINIEJSZYCH WYTYCZNYCH?

Ustanawiają ramy dla Unii Europejskiej mające zagwarantować, że prawa dziecka* są uwzględniane we wszelkich politykach UE i jej działaniach wewnętrznych.

Wspierają działalność UE na rzecz promowania i ochrony praw dziecka w jej działaniach zewnętrznych oraz zachęcają do przyjmowania wobec tych kwestii ogólnego podejścia strategicznego. Uzupełniają także wytyczne UE w sprawie praw dzieci a konfliktów zbrojnych oraz strategię UE na rzecz praw dziecka.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Aby osiągnąć cel, jakim jest ochrona praw dziecka, UE wykorzystuje następujące metody działania:

 • dialog polityczny, poprzez poruszanie kwestii praw dziecka podczas negocjacji i dyskusji z organizacjami oraz z krajami trzecimi,
 • zabiegi dyplomatyczne (np. reprezentacja dyplomatyczna określonej kwestii przez jeden rząd przed drugim), aby przypominać krajom trzecim o potrzebie podejmowania skutecznych działań w celu promowania i ochrony praw dziecka,
 • współpraca dwustronna i wielostronna mająca na celu rozszerzanie programów pomocy rozwojowej i humanitarnej koncentrujących się na prawach dziecka,
 • rozwijanie partnerstw z podmiotami międzynarodowymi i zwiększanie koordynacji działań z ich działaniami, np. z Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ), z organizacjami regionalnymi, z europejskim forum praw dziecka, z ośrodkami badawczymi, ze społeczeństwem obywatelskim i międzynarodowymi instytucjami finansowymi.

Działania ogólne pozwalające na realizację tych wytycznych obejmują:

 • zachęcanie państw trzecich, by stosowały się do instrumentów i norm międzynarodowych oraz by współpracowały z podmiotami, takimi jak ONZ i Rada Europy,
 • skłanianie do wzmacniania ochrony praw dziecka w krajach trzecich poprzez opracowywanie strategii i utrwalanie istniejących mechanizmów,
 • doskonalenie procedur i struktur monitorowania (np. baz danych),
 • oferowanie większej ilości środków na promowanie i ochronę praw dziecka,
 • zwalczanie przypadków naruszania praw dziecka i zakończenie obecnej bezkarności,
 • zachęcanie do umożliwiania dzieciom uczestnictwa w podejmowaniu decyzji i realizacji polityk ich dotyczących,
 • zwiększanie zdolności rodzin i innych opiekunów do wypełniania swoich ról w zakresie ochrony praw dziecka,
 • wspieranie opracowywania programów poświęconych zwiększaniu wiedzy o prawach dziecka poprzez promowanie kampanii włączających kwestie praw dziecka do programów szkolnych.

Konkretne działania będą podejmowane w obszarach priorytetowych na podstawie odrębnych strategii realizacji wytycznych. Obszary priorytetowe określane są na okres dwóch lat. Pierwszy obszar priorytetowy dotyczy wszelkich form przemocy wobec dzieci. Jego cel, część operacyjną i strategię realizacji dostosowaną do danego kraju, a także działania, procesy monitorowania i oceny realizacji wyszczególniono w załączniku I do wytycznych.

KONTEKST

Dzieci stają w obliczu wielu zagrożeń, a także braku dostępu do edukacji oraz do odpowiedniej opieki zdrowotnej i socjalnej. Padają ofiarą przymusowej pracy, przemocy, nadużyć seksualnych, chorób, konfliktów zbrojnych i są narażone na dyskryminację, marginalizację i wykluczenie. Przed specyficznymi zagrożeniami stają dziewczynki i dlatego wymagają one szczególnej uwagi.

UE odgrywa kluczową rolę w ochronie praw człowieka (zwłaszcza praw dziecka) na całym świecie. UE postępuje zgodnie z postanowieniami Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz jej protokołami fakultatywnymi. Propaguje także inne inicjatywy mające na celu poprawę sytuacji dzieci, takie jak poprzedni program milenijne cele rozwoju, który z początkiem roku 2016 został zastąpiony przez program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030.

* KLUCZOWE POJĘCIA

Dziecko: w kontekście tego streszczenia pojęcie dziecka odnosi się do każdej osoby poniżej 18 lat.

GŁÓWNY DOKUMENT

Wytyczne UE w sprawie promowania i ochrony praw dziecka, zatwierdzone przez Radę dnia 10 grudnia 2007 r. (nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym)

Ostatnia aktualizacja: 16.08.2016

Top