Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nowe podejście do kwestii odporności na nadużycia finansowe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Nowe podejście do kwestii odporności na nadużycia finansowe

Komisja Europejska proponuje nowe podejście w kwestii odporności na nadużycia finansowe w budżecie wspólnotowym oparte na działalności dochodzeniowej i wywiadowczej prowadzonej przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych.

AKT

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z dnia 17 grudnia 2007 r. – Zapobieganie nadużyciom finansowym przy wykorzystaniu wyników operacyjnych: dynamiczne podejście do kwestii odporności przepisów na nadużycia finansowe [COM(2007) 806 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Niniejszy komunikat definiuje nowe podejście w kwestii odporności na nadużycia finansowe w budżecie wspólnotowym, które będzie opierać się na działalności dochodzeniowej i wywiadowczej prowadzonej przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Nowa metoda zastępuje metodę ustanowioną w 2001 r. w komunikacie Komisji w sprawie odporności przepisów na nadużycia finansowe i zarządzania kontraktami. Dawne podejście, bazujące na procedurze wcześniejszej konsultacji z OLAF-em, będzie jednak dostępne w przypadku propozycji ustawodawczych wysokiego ryzyka określonych w ten sposób przez departamenty Komisji. Poza tym obowiązuje nadal procedura konsultacji z Dyrekcją Generalną ds. Budżetu w sprawie przyjęcia i rewizji standardowych umów, tak jak przewidziano w komunikacie z 2001 r.

Nowa proponowana metoda pozwoli na:

  • zwiększenie wpływu wyników dochodzeń na zapobieganie nadużyciom finansowym i innym nielegalnym działaniom godzącym w interes finansowy Unii Europejskiej (UE),
  • zagwarantowanie dynamicznego przepływu informacji, niezależnego od konsultacji między służbami,
  • rozszerzenie zakresu wsparcia OLAF-u na inne departamenty i służby Komisji poprzez ukierunkowane analizy oparte na własnych działaniach operacyjnych i wywiadowczych.

Wdrożenie

Nowa metoda będzie opierać się z jednej strony na doświadczeniach zdobytych dzięki działalności dochodzeniowej OLAF-u, a z drugiej strony na działalności wywiadowczej pozwalającej na ocenę ryzyka.

Użyte będą również inne źródła informacji, takie jak:

  • ustalenia audytów przeprowadzonych przez służbę audytu wewnętrznego oraz struktury audytu wewnętrznego, które poinformują OLAF o potencjalnych nieprawidłowościach systemowych mogących nieść ze sobą ryzyko nadużyć finansowych,
  • sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego identyfikujące istotne elementy zapobiegania nadużyciom itd.

Wszystkie te dane zostaną przeanalizowane przez OLAF w sposób zorganizowany i multidyscyplinarny, aby wyodrębnić słabe strony ustawodawstwa, systemów kontroli i zarządzania lub umów. OLAF sformułuje na tej podstawie zalecenia nie mające charakteru wiążącego, które zostaną przekazane odpowiednim podmiotom (departamentom Komisji, organom i instytucjom UE). Ich obowiązkiem jest informowanie OLAF-u o środkach wdrożonych dla sprostania wykrytym problemom.

Poza doraźnymi, bardziej ogólnymi zaleceniami, OLAF udostępni również służbom Komisji kompendium opisujące najczęściej występujące schematy nadużyć finansowych.

OLAF będzie zwracał szczególną uwagę na nieprawidłowości i słabe strony o charakterze strukturalnym lub systemowym, które nie zostały jeszcze przeanalizowane przez organy audytu i kontroli ani wykryte przez inne narzędzia kontroli systemowej.

To nowe podejście zostało zaprojektowane jako instrument elastyczny i zdolny do szybkiego dostosowania się do zmiennej rzeczywistości. Zostanie on oceniony po trzyletnim okresie próbnym.

Ostatnia aktualizacja: 13.03.2008

Top