Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program „Herkules”

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Program „Herkules”

Wspólnota Europejska ustanowiła program „Herkules” w celu wspierania działań w dziedzinie ochrony jej interesów finansowych.

AKT

Decyzja nr 804/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiająca wspólnotowy program działań na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Wspólnoty (program Herkules) [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Program Herkules został ustanowiony decyzją nr 804/2004/WE na lata 2004–2006. Decyzją nr 878/2007/EWG program został przedłużony na lata 2007–2013.

HERKULES (2004–2006)

Posiadający budżet około 12 mln EUR program Herkules miał na celu wspieranie następujących działań:

 • organizacja seminariów i konferencji,
 • wspieranie badań naukowych i dyskusji na temat polityki wspólnotowej w dziedzinie ochrony interesów finansowych Wspólnoty,
 • koordynacja działań mających na celu ochronę interesów finansowych Wspólnoty,
 • szkolenia i podnoszenie świadomości,
 • wspieranie wymiany wykwalifikowanego personelu,
 • rozpowszechnianie wiedzy naukowej,
 • opracowywanie i udostępnianie konkretnych narzędzi informatycznych,
 • pomoc techniczna,
 • promowanie i wzmacnianie wymiany danych. Pod warunkiem że znajdują się w jednym z 25 państw członkowskich, w krajach EFTA/EOG na podstawie Porozumienia EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria), w Bułgarii, Rumunii lub w Turcji, w latach 2004–2006, otrzymały dotacje trzy rodzaje organizacji:
  • administracje krajowe lub regionalne,
  • instytuty badawcze i dydaktyczne posiadające osobowość prawną,
  • organizacje o celu niezarobkowym posiadające osobowość prawną. Kryteria określone w załączniku do decyzji umożliwiały ocenę wniosków o dotacje. Były to, między innymi, zgodność proponowanych działań z celami programu, ich komplementarność z innymi wspieranymi działaniami i ich wykonalność, to znaczy, konkretne możliwości ich realizacji w ramach dostępnych środków.

Wysokość dotacji nie mogła przekroczyć następujących poziomów:

 • 50% wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy technicznej,
 • 80% wydatków kwalifikowanych na szkolenia, wspieranie wymiany wykwalifikowanego personelu oraz organizację seminariów i konferencji,
 • 90% wydatków kwalifikowanych w ramach organizacji seminariów, konferencji i innych wydarzeń.

Ponadto kwota dotacji operacyjnej mającej na celu finansowanie wydatków operacyjnych organizacji nie może przekroczyć 70% wydatków kwalifikowanych dla organizacji na dany rok kalendarzowy. W przypadku wznowienia dotacje operacyjne były stopniowo zmniejszane.

HERCULES II (2007–2013)

Program HERKULES obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Budżet na ten okres wynosi 98,5 mln EUR.

Program przewiduje finansowanie wspólnotowe poprzez dotacje, lecz jest również otwarty na zamówienia publiczne. Zasady dotyczące finansowania wspólnotowego są określone w rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 1605/2002 z późniejszymi zmianami. W porównaniu do poprzedniego programu, przyznawanie dotacji operacyjnych nie jest już możliwe. W związku z tym środki dostępne na lata 2007–2013 są dostępne w całości dla promocji działań poprzez dotacje na działania lub poprzez zamówienia publiczne.

Program Herkules II skupia się na:

 • wzmacnianiu współpracy między podmiotami uczestniczącymi w zwalczaniu nadużyć finansowych naruszających interesy finansowe Wspólnoty, tj. właściwymi organami państw członkowskich, Komisji i Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF),
 • wzmacnianiu sieci ułatwiających wymianę informacji między państwami członkowskimi, krajami przystępującymi i kandydującymi,
 • zapewnianiu wsparcia operacyjnego i technicznego organom ścigania państw członkowskich, w szczególności organom celnym.

Program Herkules II ma na celu rozwijanie i wzmacnianie działań przeciw przemytowi i podrabianiu papierosów.

Dotacje mogą otrzymać takie same organizacje jak w poprzednim okresie, pod warunkiem że znajdują się w jednym z 27 państw członkowskich, w krajach EFTA/EOG na podstawie porozumienia EOG (Islandia, Liechtenstein i Norwegię) lub w jednym z krajów kandydujących do przystąpienia do UE w oparciu o protokół ustaleń. Ponadto, w przypadku wydatków związanych z udziałem przedstawicieli, kraje Bałkanów Zachodnich, Rosja i kraje objęte europejską polityką sąsiedztwa (EN) (FR) są również kwalifikowalne.

Komisja ocenia wnioski na podstawie takich kryteriów, jak zgodność proponowanych działań z celami programu, stosunek kosztów do korzyści z działania, wielkość grupy docelowej itp. Mimo to dotacje nie mogą pokrywać wszystkich wydatków. Nie mogą być przekroczone poziomy analogiczne do poziomów obowiązujących na lata 2004–2006:

 • 50% wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy technicznej,
 • 80% wydatków kwalifikowanych na szkolenia, wspieranie wymiany wykwalifikowanego personelu oraz organizację seminariów i konferencji, w przypadku administracji krajowych lub regionalnych,
 • 90% wydatków kwalifikowanych na organizację seminariów, konferencji i innych wydarzeń, w przypadku instytutów badawczych i edukacyjnych lub organizacji o celu niezarobkowym.

Przez cały czas trwania umowy lub porozumienia i do pięciu lat po dokonaniu ostatniej płatności Komisja może przeprowadzać audyty dotyczące wykorzystania funduszy wspólnotowych. W przypadku gdy jest to właściwe, Komisja może zdecydować o zwrocie wypłaconej dotacji. Komisja i upoważnione przez nią osoby mają prawo dostępu do miejsc, w których działania są realizowane oraz do wszystkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytu. Europejski Trybunał Obrachunkowy i OLAF korzystają z takich samych praw.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja nr 804/2004/WE

1.5.2004

-

Dz.U. L 143 z 30.4.2004

Akt zmieniający

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja nr 878/2007/WE

26.7.2007

-

Dz.U. L 193 z 25.7.2007

See also

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych:

 • OLAF,
 • programów wspólnotowych OLAF-u program Herkules II (DE) (EN) (FR) (roczny program prac, zaproszenia do składania wniosków na rok bieżący i projekty finansowane w poprzednich latach).

Ostatnia aktualizacja: 24.09.2007

Top