Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Produkty związane z obronnością: zasady transferu w UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Produkty związane z obronnością: zasady transferu w UE

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2009/43/WE – uproszczenie warunków transferów produktów związanych z obronnością w UE

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Wyeliminowanie rozbieżności przepisów i zasad panujących w krajach UE dotyczących transferu produktów związanych z obronnością (m.in. strzelby, bomby, torpedy, łodzie podwodne i statki powietrze zaprojektowane do celów wojskowych).

Ustanowienie systemu zezwoleń opartego na wydawaniu dostawcom zezwoleń na transfer.

Ułatwienie przejrzystego i bezpiecznego obrotu produktami związanymi z obronnością w ramach UE; wzmacnienie tym samym konkurencyjności unijnego sektora obronnego.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Trzy rodzaje zezwoleń:

1.

Generalne zezwolenia na transfer wydawane przez kraj UE dostawcom posiadającym siedzibę na ich obszarze (jeżeli spełniają warunki zezwolenia), uprawniające ich do dokonywania transferów produktów związanych z obronnością do odbiorców mających siedzibę w innym kraju UE;

2.

Globalne zezwolenia na transfer udzielane przez kraj UE (określający zakres i czas trwania transferu) dostawcom wnioskującym o transfer do odbiorców w jednym lub kilku krajach UE

3.

Indywidualne zezwolenia na transfer udzielane przez kraj UE dostawcom wnioskującym o przeprowadzenie jednego transferu produktów do jednego odbiorcy.

Zobowiązania dostawców

Kraje UE muszą zagwarantować, że dostawcy produktów związanych z obronnością mający siedzibę na ich obszarze:

prowadzą szczegółowe rejestry dokonywanych transferów;

informują odbiorców o warunkach zezwolenia (tj. ograniczeniach odnoszących się do ostatecznego wykorzystania lub eksportu produktów związanych z obronnością);

informują właściwe organy kraju UE, z którego terytorium chcą dokonać transferu produktów, o zamiarze wykorzystania generalnego zezwolenia na transfer po raz pierwszy.

Kraje UE, na których terytorium znajduje się siedziba odbiorcy produktów związanych z obronnością transferowanych zgodnie z zezwoleniem, muszą zaświadczyć, że odbiorcy ci przestrzegają ograniczeń dotyczących eksportu otrzymanych produktów.

Wykaz produktów związanych z obronnością objętych niniejszą dyrektywą znajduje się w załączniku do dyrektywy. Komisja Europejska regularnie aktualizuje wspomniany wykaz, tak by ściśle odpowiadał Wspólnemu wykazowi uzbrojenia Unii Europejskiej.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Od dnia 30 czerwca 2009 r. kraje UE były zobowiązane do włączenia jej zapisów do prawa krajowego do dnia 30 czerwca 2011 r.

KONTEKST

Przed wejściem w życie niniejszej dyrektywy transfer produktów związanych z obronnością w ramach UE regulowany był krajowymi przepisami dotyczącymi zezwoleń. Przepisy te różniły się w znacznym stopniu pod względem procedur, zakresu i czasu uzyskania zezwolenia. Wynikiem tego stanu rzeczy było ograniczenie konkurencyjności europejskiego sektora obronności oraz zahamowanie tworzenia prawdziwego europejskiego rynku produktów obronnych.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (Dz.U. L 146 z 10.6.2009, s. 1–36)

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2009/43/WE wraz z jej załącznikami zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Ostatnia aktualizacja: 02.12.2015

Top