Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uproszczone otoczenie biznesu dla przedsiębiorstw

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uproszczone otoczenie biznesu dla przedsiębiorstw

Aby poprawić konkurencyjność i dać impuls do rozwoju gospodarce i rynkowi pracy, Unia Europejska zamierza uprościć otoczenie biznesu przez zmniejszenie obciążenia w prawie spółek, rachunkowości i audycie.

AKT

Komunikat Komisji dotyczący uproszczonego otoczenia biznesu dla przedsiębiorstw w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytu [COM(2007) 394 final - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]

STRESZCZENIE

Państwa członkowskie muszą być w stanie elastycznie reagować na otoczenie biznesu, korzystając z ram prawnych UE, ale bez ograniczeń w zakresie innowacji i wysokich kosztów administracyjnych ograniczających konkurencyjność. Komisja ponownie analizuje dyrektywy UE i konsultuje się z zainteresowanymi stronami w sprawie sposobów dostosowania przepisów do mniej rozbudowanego i bardziej skutecznego otoczenia biznesu.

Prawo spółek

Istnieją dwie opcje: całkowite lub częściowe uchylenie dyrektyw, które są bez znaczenia dla kwestii transgranicznych. Ma to wpływ na następujące kwestie:

Przepisy dotyczące jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: (dwunasta dyrektywa), upraszczające ustawodawstwo mają na celu zapewnienie państwom członkowskim większej elastyczności w kwestii połączeń i podziałów przez:

  • uproszczenie obowiązków zarządu w zakresie podawania szczególnych danych finansowych,
  • eliminowanie potrzeby uzyskiwania zgody walnego zgromadzenia przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony wierzycieli; dyrektywa 2006/68/WE zmienia przepisy w tej dziedzinie.

Obowiązek publikowania określonych informacji w krajowych dziennikach urzędowych zgodnie z przepisami pierwszej dyrektywy w sprawie prawa spółek może być zastąpiony przez prosty serwis rejestracyjny korzystający z europejskiego rejestru przedsiębiorstw (EBR), natomiast zasady dotyczące tłumaczenia uwierzytelnionego zostaną uproszczone w podobny sposób. Przepisy w sprawie siedziby przedsiębiorstwa zostaną również zmienione zgodnie ze statutem spółki europejskiej.

Rachunkowość i audyt dla MŚP

Dyrektywy europejskie dotyczące rachunkowości zostały zmienione w 2013 r. w celu ograniczenia niepotrzebnych i nieproporcjonalnych kosztów związanych z przygotowywaniem informacji finansowych. Wynikiem tego jest nowa dyrektywa o rachunkowości 2013/34/UE, która ma zostać wprowadzona w połowie 2015 r., ustanawiająca kryteria klasyfikacji mikro- i małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz zmniejszająca ilość informacji, które mają być dostarczane przez mikro- i małe przedsiębiorstwa w celu spełnienia wymagań prawnych.

Kontekst

W zainicjowanym przez Komisję w 2006 r. zaktualizowanym programie uproszczenia i związanym z nim programie działań, zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z dnia 8-9 marca 2007 r., uznaje się prawo spółek, rachunkowość i audyt za trzy priorytetowe obszary.

AKTY POWIĄZANE

Podsumowanie z grudnia 2007 r. w sprawie reakcji na komunikat Komisji dotyczący uproszczonego otoczenia biznesu dla przedsiębiorstw w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytu (KOM(2007) 394) (pdf). Rada zwróciła się do Komisji o zbadanie reakcji na komunikat i o przedstawienie - w razie potrzeby - nowych propozycji. Jak się wydaje, wyraźnie preferowane jest rozwiązanie zakładające uproszczenie istniejących przepisów (druga opcja zaproponowana przez Komisję w komunikacie).

Ostatnia aktualizacja: 03.06.2014

Top