Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prawa akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prawa akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2007/36/WE – Prawa akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Ustanowienie zasad pomagających w wykonywaniu prawa akcjonariuszy w walnych zgromadzeniach spółek

mających siedzibę w kraju UE i

będących spółkami notowanymi na giełdzie.

Rozważenie możliwości oferowanych przez najnowsze technologie.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Spółki muszą przekazywać swoim akcjonariuszom pewne informacje dotyczące walnych zgromadzeń. Zawiadomienie o zgromadzeniu należy przekazać na co najmniej 21 dni przed zgromadzeniem, a kluczowe informacje (data, miejsce, porządek obrad, opis głosowania i procedury udziału) muszą być wskazane na stronie internetowej.

Spółki są zobowiązane do przekazywania także innych informacji, takich jak:

łączna liczba akcji i praw głosu,

dokumentacja, która ma zostać przedstawiona,

projekt uchwały,

formularze do głosowania za pośrednictwem pełnomocników (gdy dany akcjonariusz zostaje upoważniony do reprezentowania innego akcjonariusza).

Na zgromadzeniu akcjonariusze mają prawo do:

wprowadzania spraw do porządku obrad (jeśli posiadane przez nich udziały stanowią 5% kapitału zakładowego),

zadawania pytań związanych ze sprawami znajdującymi się w porządku obrad, na które spółka zobowiązana jest odpowiedzieć,

uczestniczenia i oddawania głosu bez ograniczeń innych niż dzień rejestracji*.

W zakresie głosowania kraje UE są zobowiązane do zniesienia wszelkich ograniczeń uczestnictwa akcjonariuszy w zgromadzeniach za pośrednictwem środków elektronicznych, a także do upoważnienia akcjonariuszy do wyznaczania (i odwoływania) swoich pełnomocników, którzy mogą występować pojedynczo lub jako grupa, za pośrednictwem środków elektronicznych.

Spółki muszą także uwzględniać dokładną liczbę głosów oddanych za daną uchwałą. Jednakże jeśli żaden akcjonariusz nie zażąda sprawozdania z głosowania, kraje UE mogą zezwolić spółkom wyłącznie na uwzględnienie liczby głosów niezbędnych do uzyskania wymaganej większości w celu przyjęcia uchwały. Spółki publikują wyniki głosowań nie później niż 15 dni po zgromadzeniu.

W 2014 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek zmiany niniejszej dyrektywy w celu zajęcia się problemem braków w ładzie korporacyjnym dotyczącym spółek notowanych na giełdzie i ich akcjonariuszy. Wniosek jest wciąż tematem rozmów na forum Parlamentu Europejskiego i Rady UE.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa weszła w życie 3 sierpnia 2007 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 3 sierpnia 2009 r.

KONTEKST

Początki dyrektywy sięgają 2003 r. i komunikatu Komisji zatytułowanego „Unowocześnienie prawa spółek i wzmocnienie ładu korporacyjnego w Unii Europejskiej”. W komunikacie proponowano inicjatywy mające poprawić prawa akcjonariuszy w spółkach notowanych na giełdzie w zakresie głosowania zdalnego.

KLUCZOWE POJĘCIA

* Dzień rejestracji: konkretny dzień ustanowiony przez spółkę, w którym akcjonariusz musi posiadać udziały, aby mieć prawo do uczestnictwa i głosowania w walnym zgromadzeniu.

AKT

Dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r, w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (Dz.U. L 184 z 14.7.2007, s. 17–24)

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2007/36/WE zostały włączone do dokumentu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego — Unowocześnienie prawa spółek i wzmocnienie ładu korporacyjnego w Unii Europejskiej — Plan przyszłych działań (KOM(2003) 284 wersja ostateczna z 21.5.2003)

Wniosek – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektywy 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania oraz zmiany dyrektywy 2013/34/UE w zakresie określonych elementów oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego (COM(2014) 213 final z 9.4.2014)

Ostatnia aktualizacja: 26.11.2015

Top