Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Współpraca z Afrykańskim Centrum Studiów i Badań nad Terroryzmem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Współpraca z Afrykańskim Centrum Studiów i Badań nad Terroryzmem

Unia Europejska udziela wsparcia Afrykańskiemu Centrum Studiów i Badań nad terroryzmem. Wspólne działanie ma na celu ściślejszą współpracę między państwami członkowskimi i Unią Afrykańską i poprawę organizacji ich zdolności do walki z terroryzmem. Wspólne działanie wpisuje się w ramy wdrażania strategii Unii Europejskiej na rzecz walki z terroryzmem.

AKT

Wspólne działanie 2007/501/ WPZiB Rady z 16 lipca 2007 r. dotyczące współpracy z Afrykańskim Centrum Studiów i Badań nad Terroryzmem w ramach strategii Unii Europejskiej w zakresie walki z terroryzmem.

STRESZCZENIE

Niniejsze wspólne działanie jest wsparciem Unii Europejskiej (UE) dla państw członkowskich Unii Afrykańskiej (UA) (EN). Jego celem jest poprawienie organizacji możliwości państw członkowskich UA w zakresie walki z terroryzmem oraz zacieśnienie ich współpracy, m.in. przez wymianę informacji.

Aby zwiększyć skuteczność struktur antyterrorystycznych państw afrykańskich, UE zobowiązuje się udzielić finansowego wsparcia Afrykańskiemu Centrum Studiów i Badań nad Terroryzmem (CAERT) (EN) (FR).

Afrykańskie Centrum Studiów i Badań nad Terroryzmem

Od momentu powstania w 2004 r. CAERT odpowiedzialne jest za ocenę zagrożenia terrorystycznego w Afryce i wspieranie antyterrorystycznej współpracy wewnątrzafrykańskiej. Zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem działań szkoleniowych, badawczych, stworzeniem systemu baz danych służących gromadzeniu, wymianie i analizie informacji oraz sprawowaniem funkcji monitorującej i ostrzegawczej w zakresie terroryzmu.

Projekt

Projekt polega na przeprowadzeniu misji oceniających, które pozwolą sprawdzić krajowe struktury do walki z terroryzmem, a także przygotowaniu zaleceń w zakresie ich reorganizacji w państwach członkowskich UA. Aby tego dokonać, plan działań opracowany przez UE zostanie przedstawiony na kolejnym seminarium w Addis Abebie.

Weźmie w nim udział po dwóch przedstawicieli 53 państw UA, Maroka, Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości (EN) (FR), CEART i każdego z państw członkowskich UE oraz koordynator UE ds. walki z terroryzmem.

Na zakończenie seminarium państwa afrykańskie określą, czy chcą przyjąć misję oceniającą. Zespoły kontrolne składać się będą z dwóch specjalistów z państw członkowskich UE oraz z jednego członka CEART. Ich obowiązkiem będzie przygotowanie sprawozdania z zaleceniami. Jeśli zalecenia zostaną przyjęte przez władze ocenianego państwa, zostaną wprowadzane w życie pod nadzorem CEART.

Równolegle oceny dotyczące możliwych zmian zostają przekazane do CAERT, który przekazuje je Radzie, a ta poszczególnym państwom członkowskim. CEART (za zgodą UE) przedstawi na podstawie tych ocen propozycje działań doradczych w ocenionych państwach.

Wdrożenie

Za realizację niniejszego wspólnego działania odpowiada prezydencja, wspierana przez Sekretarza Generalnego Rady/Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB (DE) (EN) (FR).

CEART odpowiada za:

  • wdrażanie projektu (na poziomie technicznym),
  • zorganizowanie seminarium w Addis Abebie,
  • kontakt z państwami, które przyjęły plan działania,
  • czuwanie nad odpowiednim zarządzaniem misjami oceniającymi w zakresie operacyjności i finansów,
  • koordynację projektu,
  • przygotowywanie okresowe sprawozdań oceniających projekt.

Rada i Komisja zapewniają spójność między realizacją niniejszego wspólnego działania i realizacją innych działań zewnętrznych Wspólnoty.

Tryby

Kwota na wdrożenie projektu wynosi 665 000 EUR. Komisja zajmuje się weryfikacją dobrego zarządzania wydatkami, dostarczeniem danych dotyczących kwestii finansowych, a także zawieraniem umowy o finansowaniu z CEART i informowaniem Rady o napotkanych trudnościach.

Wspólne działanie wchodzi w życie w dniu jego przyjęcia i wygasa po 18 miesiącach, licząc od daty zawarcia umowy o finansowaniu, lub od 16 lipca 2008 r., jeśli żadna umowa nie zostanie zawarta przed tym terminem.

Kontekst

Niniejsze wspólne działanie wpisuje się w ramy strategii walki z terroryzmem UE oraz strategii UE dla Afryki, planu działania w zakresie przeciwdziałania i walki z terroryzmem w Afryce oraz konwencji dotyczącej przeciwdziałania i walki z terroryzmem, która została podpisana w Algierze.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Wspólne Działanie 2007/501/WPZiB

16.7.2007

-

Dz.U. L 185 z 17.7.2007

Ostatnia aktualizacja: 08.05.2008

Top