Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zasady wzajemnego uznawania decyzji w sprawie warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zasady wzajemnego uznawania decyzji w sprawie warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych

Niniejsza decyzja ramowa ma na celu rozszerzenie zasady wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych na kary niepolegające pozbawieniu wolności.

AKT

Decyzja ramowa Rady 2008/947/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków i decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia w celu nadzorowania przestrzegania warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych

STRESZCZENIE

Niniejsza decyzja ramowa ma na celu rozszerzenie zasady wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych na kary niepolegające pozbawieniu wolności.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI RAMOWEJ?

Decyzja ramowa ustanawia zasady, których mają przestrzegać wszystkie kraje UE w zakresie uznawania orzeczeń i nadzoru nad przestrzeganiem warunków zawieszenia (umożliwienia wcześniejszego zwolnienia) i obowiązków wynikających z kar alternatywnych (nałożenia kar alternatywnych do pozbawienia wolności) wydawanych przez inne kraje UE. Ma na celu:

  • zwiększenie szans na reintegrację społeczną osób skazanych przez zapewnienie kontynuacji zastosowanych środków w kraju UE, w którym osoby te mają miejsce zamieszkania,
  • usprawnienie ochrony ofiar,
  • ułatwienie stosowania odpowiednich warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych w przypadku sprawców przestępstw, którzy nie mieszkają w państwie skazania.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Warunki zawieszenia i obowiązki wynikające z kar alternatywnych

Decyzja ramowa wymienia szereg środków, które każdy kraj UE musi być w stanie nadzorować (nakaz stawiania się przed określonym organem wykonawczym, nakaz naprawienia wyrządzonych szkód, zakaz przebywania w określonych miejscach, nakaz unikania kontaktu z określonymi osobami lub przedmiotami, nakaz wykonania pracy społecznie użytecznej itp.).

Procedury, terminy oraz podstawy odmowy uznania

Wyrok (lub decyzja w sprawie zawieszenia) wraz z zaświadczeniem są przekazywane bezpośrednio przez właściwe organy państwa wydającego do państwa wykonującego.

W terminie 60 dni od otrzymania wyroku lub decyzji w sprawie zawieszenia wraz z zaświadczeniem kraj wykonujący musi podjąć decyzję, czy uznać wyrok lub decyzję w sprawie zawieszenia i czy przejąć nadzór nad ich wykonaniem. Decyzja ramowa wymienia niektóre powody, dla których kraj ten może odmówić uznania wyroku.

Nadzór nad przestrzeganiem warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych oraz ich stosowanie odbywają się zgodnie z prawem kraju wykonującego.

Właściwy organ kraju wykonującego:

  • może dostosować te środki, gdy ze względu na charakter lub czas trwania są one niezgodne z prawem tego kraju. W takim przypadku musi poinformować organ wydający o propozycji dostosowania i zapewnić, że środki te są jak najbardziej spójne ze środkami nałożonymi przez państwo wydające,
  • odpowiada za podejmowanie dalszych decyzji w sprawie nadzoru nad wykonaniem wyroku: zmiany obowiązków, przedłużenia okresu zawieszenia i uchylenia zawieszenia.

W sprawozdaniu opublikowanym w 2014 r. Komisja wezwała kraje, które jeszcze tego nie zrobiły, do podjęcia niezbędnych środków w celu wdrożenia tej decyzji ramowej.

OD KIEDY OBOWIĄZUJE DECYZJA RAMOWA?

Decyzja ramowa miała być wdrożona nie później niż do 6 grudnia 2011 r.

KONTEKST

Każdego roku dziesiątki tysięcy obywateli UE są ścigane za domniemane przestępstwa lub skazywane w kraju UE innym niż ich kraj zamieszkania. Wzajemne uznawanie wyroków jest podstawą współpracy sądowej w sprawach karnych w Unii Europejskiej.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Decyzja ramowa 2008/947/WSiSW

16.12.2008

6.12.2011

Dz.U. L 337 z 16.12.2008, s. 102-122

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Decyzja ramowa 2009/299/WSiSW

28.3.2009

28.3.2011

Dz.U. L 81 z 27.3.2009, s. 24-36

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z postępów we wdrażaniu przez państwa członkowskie decyzji ramowych 2008/909/WSiSW, 2008/947/WSiSW oraz 2009/829/WSiSW w sprawie wzajemnego uznawania wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności, na karę w zawieszeniu albo kary alternatywne, oraz na środki nadzoru stanowiące alternatywę dla tymczasowego aresztowania (COM(2014) 57 final z 5.2.2014 - nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym)

Ostatnia aktualizacja: 03.03.2015

Top