Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program szczegółowy: Zapobieganie i zwalczanie przestępczości (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Program szczegółowy: Zapobieganie i zwalczanie przestępczości (2007–2013)

W ramach programu ogólnego „Bezpieczeństwo i ochrona wolności”, Unia Europejska (UE) ustanowiła na lata 2007–2013 specjalny program mający na celu wspieranie projektów w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej zarówno zorganizowanej, jak i innych jej form.

AKT

Decyzja Rady 2007/125/WSISW z dnia 12 lutego 2007 r. ustanawiająca na lata 2007–2013, jako część ogólnego programu w sprawie bezpieczeństwa i ochrony wolności, szczegółowy program „Zapobieganie i walka z przestępczością”

STRESZCZENIE

Program „Zapobieganie i walka z przestępczością” zastępuje program ramowy w sprawie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (AGIS) Ma on na celu zapobieganie i zwalczanie przestępczości, w szczególności terroryzmu, handlu ludźmi, przestępstw przeciwko dzieciom, nielegalnego handlu narkotykami, nielegalnego handlu bronią, korupcji i nadużyć finansowych. Program obejmuje cztery główne tematy:

 • zapobieganie przestępczości i kryminologia,
 • ściganie przestępstw,
 • ochrona i wsparcie dla świadków,
 • ochrona ofiar.

W ramach tych głównych linii działania nowy program przewiduje w szczególności:

 • rozwój koordynacji i współpracy między organami ścigania, innymi władzami krajowymi oraz organami Unii Europejskiej (UE),
 • promowanie dobrych praktyk w zakresie ochrony ofiar i świadków,
 • promowanie metod niezbędnych do strategicznych działań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz gwarantowaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, takich jak działania prowadzone przez Europejską sieć zapobiegania przestępczości i partnerstwa publiczno-prywatne.

Program nie dotyczy wprawdzie współpracy sądowej, może jednak obejmować działania mające na celu promowanie współpracy między organami sądowymi i organami ścigania.

Kwalifikowane projekty i działania

Program umożliwi finansowanie w formie dotacji lub zamówień publicznych:

 • projektów o wymiarze europejskim inicjowanych i zarządzanych przez Komisję,
 • projektów ponadnarodowych, w których uczestniczą partnerzy z co najmniej dwóch państw członkowskich lub co najmniej jednego państwa członkowskiego i jednego innego państwa, którym może być państwo przystępujące lub kandydujące,
 • projektów krajowych w państwach członkowskich, które przygotowują projekty ponadnarodowe lub działania wspólnotowe, które je uzupełniają i które przyczyniają się do rozwoju innowacyjnych metod lub technologii, które mogą być wykorzystane w innych krajach,
 • dotacji operacyjnych dla organizacji pozarządowych nienastawionych na osiąganie zysku i realizujących cele niniejszego programu na poziomie europejskim.

Kwalifikujące się działania obejmują w szczególności działania w zakresie współpracy i koordynacji operacyjnej, działania w zakresie analizy, oceny i kontroli, transferu technologii i metodologii, szkolenia i wymiany pracowników i ekspertów oraz działania związane z podnoszeniem świadomości i rozpowszechnianiem informacji.

Program jest przeznaczony dla organów ścigania i innych publicznych lub prywatnych podmiotów, w tym organów lokalnych, regionalnych i krajowych, partnerów społecznych, szkół wyższych, urzędów statystycznych, organizacji pozarządowych, partnerstw publiczno-prywatnych, a także dla odpowiednich organów międzynarodowych uczestniczących w projektach jako partnerzy.

Organizacje ubiegające się o uczestnictwo w programie muszą mieć osobowość prawną i mieć siedzibę w państwie członkowskim. Organy i organizacje nastawione na osiąganie zysku będą miały dostęp do dotacji wyłącznie w powiązaniu z organizacjami nienastawionymi na osiąganie zysku lub organizacjami państwowymi.

Niniejsza decyzja zastępuje z dniem 1 stycznia 2007 r. odpowiednie przepisy decyzji 2002/630/WSiSW (AGIS). Działania rozpoczęte przed dniem 31 grudnia 2006 r. na mocy wspomnianej decyzji podlegają do momentu ich zakończenia przepisom tej decyzji.

Kontekst

Szczegółowy program „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości” oraz program „Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu”, jest częścią programu ramowego „Bezpieczeństwo i ochrona wolności” na lata 2007–2013 z budżetem o wysokości 745 mln EUR.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja 2007/125/WSISW

24.2.2007

Dz.U. L 58 z 24.2.2007

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie śródokresowej oceny programu ramowego „Bezpieczeństwo i ochrona wolności (2007–2013)” [COM(2011) 318 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]. Sprawozdanie to zawiera ocenę realizacji programu „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości” w latach 2007–2009. Wynika z niego, że projekty realizowane w ramach programu przyniosły na ogół oczekiwane rezultaty: opracowanie nowych narzędzi i metodologii, propagowanie najlepszych praktyk oraz szerzenie wiedzy o konkretnych zagadnieniach. Zdecydowana większość projektów dotyczy horyzontalnych metod zapobiegania przestępczości i współpracy między organami ścigania. Głównymi uczestnikami programu są także funkcjonariusze organów ścigania. 48% projektów jest realizowanych w Niemczech, Włoszech, Holandii i Zjednoczonym Królestwie. Komisja zauważa jednak różnego typu problemy związane z ich realizacją i stwierdza niedostateczne wykorzystywanie środków. Komisja proponuje, aby kontynuować program do 2013 r. przy udoskonaleniu procedury zatwierdzania dotacji i procesu oceny.

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego ustanawiający program ramowy „Bezpieczeństwo i ochrona wolności” na lata 2007–2013 [COM(2005) 124 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 08.09.2011

Top