Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Broń masowego rażenia: zwalczanie rozprzestrzeniania

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Broń masowego rażenia: zwalczanie rozprzestrzeniania

Strategia UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

AKT

Strategia UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia z dnia 12 grudnia 2003 r. (dok. 15708/03 - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)

STRESZCZENIE

Rozprzestrzenianie broni masowego rażenia (BMR) stanowi jeden z największych problemów w zakresie bezpieczeństwa UE. W celu jego rozwiązania UE opracowała strategię ograniczającą oraz zasadniczo eliminującą programy wytwarzania i rozprzestrzeniania BMR w krajach na całym świecie.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ STRATEGII?

Strategia ta ma na celu zapobieganie tworzeniu, powstrzymywanie, wstrzymywanie i eliminowanie, w miarę możliwości, programów rozprzestrzeniania BMR na całym świecie. Podstawowe cele strategii opracowanej w 2003 r. obejmują:

wzmocnienie międzynarodowych mechanizmów powstrzymujących rozprzestrzenianie broni masowego rażenia oraz usprawnienie systemów weryfikacji naruszania norm ustanowionych przez traktaty wielostronne;

promowanie stabilnego środowiska regionalnego i międzynarodowego poprzez wzmocnienie programów ukierunkowanych na pomoc w rozbrojeniu oraz włączenie celu, jakim jest nierozprzestrzenianie BMR, do wszelkich politycznych, dyplomatycznych i ekonomicznych działań UE;

ścisłą współpracę z kluczowymi partnerami, takimi jak Stany Zjednoczone, Rosja czy NATO, oraz innymi współpracującymi krajami spoza UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rada UE stale monitoruje strategię, co sześć miesięcy otrzymując sprawozdania dotyczące postępów.

Strategię wdraża się przy pomocy takich projektów i działań jak:

wsparcie UE dla haskiego kodeksu postępowania - zbioru zasad przeciwko rozprzestrzenianiu rakiet balistycznych (decyzja 2014/913/WPZiB)

W 2008 roku UE przyjęła nowe kierunki działań na rzecz zwalczania rozprzestrzeniania BMR, opracowane w celu zwiększenia skuteczności strategii poprzez, na przykład, zwiększenie świadomości w instytucjach akademickich i finansowych oraz opracowanie środków w celu powstrzymania przekazywania wiedzy na temat BMR niepożądanym stronom.

KONTEKST

Środki UE mające na celu zwalczanie rozprzestrzeniania BMR.

Ostatnia aktualizacja: 24.09.2015

Top