Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Usługi płatnicze w UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Usługi płatnicze w UE

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

 • Ustanowiono w niej zasady dotyczące takich usług płatniczych*, jak polecenia przelewu, polecenia zapłaty i płatności kartą.
 • Zasady te obejmują wymogi informacyjne dla dostawców usług płatniczych, a także prawa i obowiązki związane z korzystaniem z usług płatniczych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zezwolenia

Instytucje oferujące usługi płatnicze muszą uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności związanej ze świadczeniem usług płatniczych w całej Unii. Każdy kraj UE podsiada odpowiedni organ krajowy odpowiedzialny za wydawanie zezwoleń. Aby otrzymać zezwolenie, instytucja musi posiadać solidne zasady zarządzania działalnością związaną z usługami płatniczymi oraz odpowiedni kapitał.

Wymogi informacyjne

Dostawcy usług płatniczych muszą zapewnić użytkownikom swoich usług przejrzyste informacje.

Przed realizacją usługi płatniczej muszą w zrozumiały sposób przekazać informacje dotyczące

 • opłat,
 • procedur wnoszenia skarg oraz
 • wszelkich należnych opłat.

Po wykonaniu transakcji płatniczej muszą udzielić płatnikowi informacji. Chodzi o:

 • informacje umożliwiające identyfikację transakcji płatniczej i odbiorcy płatności,
 • kwotę transakcji płatniczej,
 • wysokość wszelkich opłat i prowizji należnych z tytułu transakcji.

Po wykonaniu transakcji dostawcy usługi muszą przekazać informacje odbiorcy płatności.

Dyrektywa zawiera również szczegółowe przepisy dotyczące informacji, które dostawcy usług płatniczych muszą podać, gdy transakcje są objęte umową regulującą wykonywanie kolejnych transakcji płatniczych w przyszłości.

Prawa i obowiązki

Transakcja płatnicza dokonywana w euro lub w walucie kraju UE spoza strefy euro jest realizowana w ciągu 1 dnia roboczego.

Dostawcy usług płatniczych ponoszą wobec płatników pełną odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie transakcji płatniczej. W przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania transakcji płatniczej dostawca usług płatniczych musi podjąć odpowiednie działania korygujące lub dokonać zwrotu kwoty transakcji na rzecz płatnika. W przypadku nieprawidłowego wykorzystania instrumentu płatniczego, takiego jak karta kredytowa, przez osoby inne niż płatnik, płatnik ponosi stratę na maksymalną kwotę 150 euro.

W przepisach określono także zasady dokonywania zwrotu kwoty transakcji, które zostały błędnie autoryzowane przez dostawcę usług płatniczych.

Uchylenie

Dyrektywa (UE) 2015/2366 uchyla dyrektywę 2007/64/WE ze skutkiem od 13 stycznia 2018 r.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Ma zastosowanie od 25 grudnia 2007 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej zapisów do prawa krajowego do 1 listopada 2009 r.

KONTEKST

Konsumenci muszą mieć pewność, że dokonywane przez nich płatności w UE są łatwe, wydajne i bezpieczne. Aby to umożliwić, UE ustanowiła wspólne ramy dla usług płatniczych, które zastępują przepisy krajów UE.

 • Więcej informajci zawiera strona internetowa Komisji Europejskiej poświęcona usługom płatniczym.

KLUCZOWE POJĘCIE

*Usługi płatnicze oznaczają działalność gospodarczą w zakresie:

 • umożliwiania dokonywania wpłat gotówkowych na rachunek płatniczy i wypłacania środków, a także obsługi rachunku,
 • wykonywania transakcji płatniczych (np. realizacji stałych zleceń płatniczych, poleceń zapłaty) zarówno na rachunkach płatniczych, jak i drogą elektroniczną,
 • wydawania i/lub otrzymywania dyspozycji płatniczych,
 • wykonywania przekazów pieniężnych (przesyłania pieniędzy przez pracowników zagranicznych osobom w ich kraju pochodzenia).

AKT

Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE (Dz.U. L 319, 5.12.2007, s. 1–36)

Kolejne zmiany wprowadzone do dyrektywy 2007/64/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (Dz.U. L 257, 28.8.2014, s. 214–246)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE (Dz.U. L 337, 23.12.2015, s. 35–127)

Ostatnia aktualizacja: 24.05.2016

Top