Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zamrażanie funduszy: lista terrorystów i grup terrorystycznych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Zamrażanie funduszy: lista terrorystów i grup terrorystycznych

Niniejsze wspólne stanowisko zakłada stworzenie listy osób, grup i podmiotów uczestniczących w atakach terrorystycznych, których fundusze i aktywa finansowe należy zamrozić.

AKT

Wspólne stanowisko Rady 2001/931/WPZiB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu.

STRESZCZENIE

Na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 21 września 2001 r. Rada Europejska oświadczyła, że terroryzm jest głównym wyzwaniem, przed jakim stoi świat, a walkę z terroryzmem uznała za jeden z priorytetowych celów Unii Europejskiej (UE). Celem tego wspólnego stanowiska jest zastosowanie kolejnych środków służących zwalczaniu terroryzmu w uzupełnieniu rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 1373 (2001). Określono w nim w szczególności listę osób, grup i podmiotów zaangażowanych w terroryzm, których fundusze i inne aktywa finansowe zostaną zamrożone w ramach walki z finansowaniem terroryzmu.

Definicje

„Osoby, grupy i podmioty uczestniczące w aktach terrorystycznych” oznaczają osoby, grupy i podmioty, co do których istnieją dokładne informacje potwierdzające, że dokonały lub usiłują dokonać aktów terrorystycznych albo że ułatwiają dokonanie takich aktów.

„Akt terrorystyczny” oznacza zamierzony czyn, który może wyrządzić poważną szkodę krajowi lub organizacji międzynarodowej poprzez zastraszenie ludności, nieuzasadnione wymuszenie, destabilizację lub zniszczenie podstawowych struktur politycznych, konstytucyjnych, gospodarczych lub społecznych tego kraju lub organizacji międzynarodowej. Lista aktów terrorystycznych obejmuje:

 • ataki na ludzkie życie lub integralność cielesną,
 • porwanie lub branie zakładników,
 • spowodowanie rozległych zniszczeń urządzeń użyteczności rządowej lub publicznej, włączając w to system informatyczny,
 • porwanie środków transportu, takich jak samoloty lub statki,
 • produkowanie, posiadanie, nabywanie, transport, dostarczanie lub używanie broni, materiałów wybuchowych lub broni jądrowej, biologicznej lub chemicznej,
 • uwalnianie substancji niebezpiecznych lub powodowanie pożarów, wybuchów lub powodzi,
 • zakłócanie lub przerywanie dostaw wody, energii elektrycznej lub jakichkolwiek innych podstawowych zasobów naturalnych,
 • kierowanie działalnością grupy terrorystycznej lub uczestniczenie w działalności grupy terrorystycznej, w tym poprzez finansowanie jej działalności lub dostarczanie jej zasobów materialnych.

Sama groźba popełnienia któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów karalnych jest również traktowana jako przestępstwo terrorystyczne.

We wspólnym stanowisku definiuje się także pojęcie „grup terrorystycznych” jako sformalizowanych grup osób, działających w uzgodniony sposób w celu dokonywania aktów terrorystycznych niezależnie od składu i poziomu rozwoju ich struktury.

Lista osób i podmiotów objętych wspólnym stanowiskiem

Lista załączona do wspólnego stanowiska została sporządzana na podstawie dochodzeń przeprowadzonych przez właściwe organy sądowe i policyjne w państwach UE. Co najmniej raz w ciągu każdych sześciu miesięcy należy dokonać przeglądu listy w celu jej uaktualnienia. Lista obejmuje grupy rewolucjonistów oraz nazwiska osób należących do takich grup, w tym:

 • Kontynuacja Irlandzkiej Armii Republikańskiej (CIRA),
 • E.T.A (Baskijska Ojczyzna i Wolność),
 • G.R.A.P.O (Antyfaszystowskie Grupy Oporu Pierwszego Października),
 • Hamas-Izz al-Din al-Qassem (terrorystyczne skrzydło Hamasu),
 • LVF (Loyalist Volunteer Force),
 • PIJ (Palestyński Islamski Dżihad).

Osama bin Laden oraz osoby i grupy z nim związane nie figurują na liście, gdyż objęte są wspólnym stanowiskiem Rady 2002/402/WPZiB z dnia 27 maja 2002 r. dotyczącym środków ograniczających przeciwko Osamie bin Ladenowi, członkom organizacji Al-Kaida i Talibom oraz innym osobom fizycznym, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym. Środki zawarte w tym wspólnym stanowisku zostały zastosowane rozporządzeniem (WE) nr 881/2002, przyjętym tego samego dnia.

Środki planowane przez UE i państwa członkowskie

Działając w ramach swoich uprawnień UE zamrozi fundusze i inne aktywa finansowe osób i grup znajdujących się na liście. Dopilnuje również, by osoby takie i grupy nie uzyskały dostępu do zamrożonych funduszy i aktywów.

Państwa UE, poprzez odpowiednią współpracę policyjną i sądową, udzielą sobie nawzajem pomocy w zapobieganiu aktom terrorystycznym i zwalczaniu takich aktów. W celach związanych z prowadzeniem dochodzeń przeciwko osobom i podmiotom z listy oraz ściganiem takich osób i podmiotów państwa członkowskie mogą w pełni korzystać z uprawnień przyznanych im aktami UE lub na mocy wszelkich innych umów dwustronnych lub międzynarodowych.

Wspólne stanowisko Rady 2001/930/WPZiB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, podobnie jak niniejsze wspólne stanowisko, przewiduje zamrażanie funduszy i innych aktywów finansowych i zasobów gospodarczych osób i grup ułatwiających dokonanie, usiłujących dokonać lub dokonujących aktów terrorystycznych na terytorium UE.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB

27.12.2001

Dz.U. L 344 z 28.12.2001

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu [Dz.U. L 344 z 28.12.2001]. Rozporządzenie to jest niezbędnym środkiem przyjętym na poziomie unijnym, który opiera się na administracyjnych i sądowych procedurach odnoszących się do organizacji terrorystycznych w państwach UE i poza nią. Przewidziano w nim zwalczanie wszelkich form finansowania działalności terrorystycznej. W tym celu określono znaczenia pojęć „fundusze i inne aktywa finansowe” podlegające zamrożeniu, „usługi bankowe i inne usługi finansowe” oraz „kontrolowanie osoby prawnej”. W rozporządzeniu przewidziano ponadto wyjątki pozwalające na odmrożenie aktywów w określonych okolicznościach.

Rozporządzenie przewiduje ustanowienie, przegląd i możliwość zmiany listy osób, grup i podmiotów, których dotyczy. Lista jest aktualizowana kolejnymi rozporządzeniami i decyzjami.

Decyzja Rady 2005/671/WSiSW z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wymiany informacji i współpracy dotyczącej przestępstw terrorystycznych [Dz.U. L 253 z 29.9.2005].

See also

 • Portal internetowy Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej do Spraw Wewnętrznych dotyczący walki z zagrożeniem terrorystycznym (EN)

Ostatnia aktualizacja: 30.03.2010

Top