Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Roszczenia bezsporne – Europejski tytuł egzekucyjny

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Roszczenia bezsporne – Europejski tytuł egzekucyjny

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 805/2004 – utworzenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych

JAKI JEST CEL NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

 • Ustanawia ono europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń, które nie są kwestionowane przez dłużników.
 • Za sprawą europejskiego tytułu egzekucyjnego orzeczenia, ugody sądowe oraz dokumenty urzędowe dotyczące roszczeń bezspornych mogą być automatycznie uznane i wykonane w innym państwie UE bez wszczynania postępowań pośrednich.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres stosowania

Rozporządzenie ma zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych. Nie obejmuje spraw fiskalnych, celnych ani administracyjnych. Swoim zastosowaniem obejmuje wszystkie państwa UE z wyjątkiem Danii.

Roszczenie uznaje się za bezsporne, jeżeli:

 • dłużnik wyraźnie zgodził się co do niego poprzez uznanie lub w drodze ugody zatwierdzonej przez sąd lub zawartej przed sądem w toku postępowania sądowego lub
 • dłużnik nigdy nie wniósł sprzeciwu w toku postępowania sądowego lub
 • dłużnik nie stawił się ani nie był reprezentowany na rozprawie sądowej dotyczącej tego roszczenia, po początkowym zakwestionowaniu roszczenia w toku postępowania sadowego lub
 • dłużnik wyraźnie je uznał w dokumencie urzędowym.

Europejski tytuł egzekucyjny

Decyzja w sprawie roszczeń bezspornych jest poświadczana jako europejski tytuł wykonawczy przez państwo UE, które wydało orzeczenie (państwo członkowskie pochodzenia). Poświadczenie wykonywane jest poprzez przyznanie standardowego formularza. Zdarza się, że odnosi się ono jedynie do części orzeczenia. W takim przypadku mówi się o częściowym europejskim tytule egzekucyjnym.

Standardy minimalne

Aby orzeczenie dotyczące roszczeń bezspornych mogło zostać poświadczone jako europejski tytuł egzekucyjny, procedura sądowa w państwie UE pochodzenia musi spełniać pewne warunki postępowania.

Tym samym, dozwolone są jedynie metody doręczenia i powiadomienia wymienione w rozporządzeniu, aby wyrok został poświadczony jako europejski tytuł egzekucyjny.

Ponadto dokument wszczynający postępowanie musi precyzyjnie wskazywać informacje dotyczące:

 • roszczenia (dane osobowe stron, kwota roszczenia, odsetki od roszczenia oraz okres, za jaki są żądane itp.),
 • wymagania proceduralne dla zakwestionowania roszczenia (termin, w jakim można zakwestionować roszczenie, konsekwencje braku sprzeciwu itp.).

Państwo UE pochodzenia jest zobowiązane przewidzieć prawo do powtórnego rozpatrzenia orzeczenia w wyjątkowych przypadkach.

Wykonanie

W postępowaniu stosuje się przepisy prawa państwa UE, w którym przeprowadza się wykonanie orzeczenia (państwo wykonania). Wierzyciel zobowiązany jest przedstawić właściwym organom egzekucyjnym następujące dokumenty:

 • odpis orzeczenia,
 • odpis zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego,
 • w razie potrzeby, transkrypcję zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego lub jego tłumaczenie na język urzędowy państwa UE wykonania bądź też na jakikolwiek inny język wskazany przez państwo UE wykonania, które może go zaakceptować.

Wierzyciel nie jest zobowiązany do składania żadnego zabezpieczenia lub kaucji z tego tytułu, że jest cudzoziemcem lub nie posiada miejsca zamieszkania w państwie UE wykonania.

Sąd właściwy w państwie UE wykonania może, pod pewnymi warunkami, odmówić wykonania, jeżeli orzeczenia nie da się pogodzić z wcześniejszym orzeczeniem wydanym w jakimkolwiek państwie UE bądź państwie spoza UE. W wyjątkowych okolicznościach postępowanie egzekucyjne może zostać zawieszone lub ograniczone.

Przepisy ogólne i końcowe

W celu ułatwienia dostępu do procedur egzekucyjnych państwa UE współpracują ze sobą, aby zapewnić ogółowi społeczeństwa oraz środowiskom zawodowym konieczne informacje w szczególności za pośrednictwem europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.

Wierzyciel ma prawo wystąpić o uznanie oraz wykonanie orzeczenia na podstawie rozporządzenia nr1215/2012. Ponadto rozporządzenie nie wpływa na zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 1393/2007dotyczącego doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Ma ono zastosowanie od 21 października 2005 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 805/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 15–39)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 805/2004 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 28.06.2016

Top