Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpieczeństwo w związku z wydarzeniami piłkarskimi o charakterze międzynarodowym

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpieczeństwo w związku z wydarzeniami piłkarskimi o charakterze międzynarodowym

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja 2002/348/WSiSW – bezpieczeństwo podczas wydarzeń piłkarskich o charakterze międzynarodowym

JAKI JEST CEL DECYZJI?

 • Celem decyzji jest zwalczanie i zapobieganie przemocy związanej z piłką nożną, co ma zagwarantować bezpieczeństwo obywateli UE, poprzez określenie metod międzynarodowej współpracy policyjnej i operacji zabezpieczania wydarzeń piłkarskich.
 • Ustanawia ona narodowe punkty informacyjne dla piłki nożnej, które mają umożliwić wymianę informacji, współpracę transgraniczną i zabezpieczanie międzynarodowych wydarzeń piłkarskich.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Każdy kraj UE musi ustanowić narodowy punkt informacyjny dla piłki nożnej w celu zabezpieczania meczów piłki nożnej o charakterze międzynarodowym. Zakres zadań punktów obejmuje:

  • koordynację oraz usprawnianie międzynarodowej współpracy policyjnej i wymiany informacji;
  • wymianę informacji o kibicach stanowiących ryzyko;
  • w razie konieczności udzielanie wsparcia organom krajowym;
  • przeprowadzanie oceny ryzyka dotyczącej klubów w danym kraju oraz drużyny narodowej, a także udostępnianie tych informacji innym krajom UE.
 • Przed wydarzeniem piłkarskim o charakterze międzynarodowym, w jego trakcie oraz po nim narodowe punkty informacyjne wymieniają następujące informacje:

  • informacje strategiczne, zawierające dane dotyczące wszystkich zagadnień związanych z wydarzeniem, w szczególności odniesienie do ryzyka bezpieczeństwa z nim związanego;
  • informacje operacyjne, przedstawiające dokładny obraz postępowania w trakcie wydarzenia;
  • informacje taktyczne, umożliwiające podjęcie odpowiednich działań w celu utrzymania porządku i bezpieczeństwa, a także podsumowanie po zakończeniu wydarzenia.
 • Informacje są poufne i powinny być przekazane w odpowiednim czasie, z zastosowaniem środków bezpieczeństwa służących ochronie danych osobowych podczas ich wymiany, zgodnych ze obowiązującymi przepisami krajowymi oraz międzynarodowymi.
 • Decyzja 2002/348/WSiSW została zmieniona w 2007 roku decyzją 2007/412/WSiSW dotyczącą bezpieczeństwa w związku z meczami piłki nożnej o charakterze międzynarodowym.
 • Rada, w swojej rezolucji z 2003 r., wezwała kraje UE do rozważenia możliwości wprowadzenia zakazu wstępu na stadiony dla osób odpowiedzialnych za stosowanie przemocy w trakcie wcześniejszych meczów piłki nożnej. Rezolucja wskazywała również możliwość rozszerzania zakazów na inne kraje UE i uzupełnienie ich karami za niezastosowanie.
 • Podręcznik w zakresie międzynarodowej współpracy policyjnej („podręcznik UE w sprawie meczów piłki nożnej”) opublikowany po raz pierwszy w 1999 r. i zaktualizowany rezolucjami Rady z dnia4 grudnia 2006 r., 3 czerwca 2010 r. oraz29 listopada 2016 r., zawiera wytyczne dotyczące wymiany informacji.
 • W podręczniku opisano szczegółowe ustalenia dotyczące:

  • zbierania danych wywiadowczych;
  • rozpoznania;
  • roli funkcjonariuszy prowadzących monitoring kibiców lub informatorów;
  • kontroli nad tłumem;
  • komunikacji z kibicami i mediami;
  • warunków, na jakich funkcjonariusze policji mogą interweniować w innych krajach.
 • Na mocy decyzji z 2014 r. Komisja Europejska i Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) zawarły porozumienie na temat wzmocnienia współpracy i dialogu, w tym podjęcia działań mających na celu zwiększenie wysiłków na rzecz walki z przemocą stadionową. Co najmniej raz w roku obie strony odbywają dwustronne spotkania na wysokim szczeblu w celu przeprowadzenia oceny postępów procesu.

OD KIEDY DECYZJA MA ZASTOSOWANIE?

Decyzja ma zastosowanie od 9 maja 2002 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Decyzja Rady 2002/348/WSiSW z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotycząca bezpieczeństwa w związku z meczami piłki nożnej o charakterze międzynarodowym (Dz.U. L 121 z 8.5.2002, s.1–3)

Kolejne zmiany w decyzji 2002/348/WSiSW uwzględniono w tekście podstawowym. Tekst skonsolidowany ma wyłącznie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rezolucja Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzania przez państwa członkowskie zakazu wstępu na obiekty sportowe, na których odbywają się mecze piłki nożnej o charakterze międzynarodowym (Dz.U. C 281 z 22.11.2003, s. 1–2)

Rezolucja Rady w sprawie zaktualizowanego podręcznika z zaleceniami w zakresie międzynarodowej współpracy policyjnej oraz w zakresie działań prewencyjnych i kontrolnych związanych z aktami przemocy i zakłóceniami porządku podczas międzynarodowych meczów piłki nożnej, które dotyczą co najmniej jednego państwa członkowskiego („podręcznik UE w sprawie meczów piłki nożnej”) (Dz.U. C 444 z 29.11.2016, s.1–36)

Decyzja Komisji z 14 października 2014 r. przyjmująca porozumienie między Komisją Europejską i Unią Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) (C(2014) 7378 final z 14.10.2014 r.)

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2017

Top