Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpieczeństwo w związku z meczami piłki nożnej o charakterze międzynarodowym

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpieczeństwo w związku z meczami piłki nożnej o charakterze międzynarodowym

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja Rady 2002/348/WSiSW – bezpieczeństwo podczas międzynarodowych meczów piłki nożnej

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI?

 • Ma ona na celu zwalczanie i zapobieganie przemocy związanej z piłką nożną za sprawą określenia metod międzynarodowej koordynacji zabezpieczania meczów piłki nożnej, co ma zagwarantować bezpieczeństwo obywateli UE.
 • Ustanawia ona narodowe punkty informacyjne dla piłki nożnej, które mają ułatwić wymianę informacji, współpracę transgraniczną i zabezpieczanie międzynarodowych meczów piłki nożnej.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Każdy kraj UE musi ustanowić narodowy punkt informacyjny dla piłki nożnej w kontekście zabezpieczania meczów piłki nożnej o charakterze międzynarodowym. Do zadań punktów zalicza się:

 • koordynację oraz ułatwianie międzynarodowej współpracy policyjnej i wymiany informacji;
 • wymianę informacji o kibicach wysokiego ryzyka;
 • w miarę możliwości udzielanie wsparcia organom krajowym;
 • przeprowadzanie oceny ryzyka dotyczącej klubów danego kraju oraz drużyny narodowej oraz udostępnianie tych informacji innym krajom UE.

Przed wydarzeniem piłkarskim o charakterze międzynarodowym, w jego trakcie oraz po nim narodowe punkty informacyjne wymieniają następujące informacje:

 • informacje strategiczne, zawierające dane dotyczące wszystkich zagadnień związanych z wydarzeniem, w szczególności odniesienie do ryzyka bezpieczeństwa z nim związanego;
 • informacje operacyjne, dostarczające dokładny obraz postępowania w trakcie wydarzenia;
 • informacje taktyczne, umożliwiające podjęcie odpowiednich działań w celu utrzymania porządku i bezpieczeństwa oraz podsumowanie po zakończeniu wydarzenia.

Informacje są poufne i powinny być dostarczane w odpowiednim czasie, z zastosowaniem zabezpieczeń służących ochronie danych osobowych podczas ich wymiany, zgodnych ze stosowanymi przepisami krajowymi oraz międzynarodowymi.

Rada, w swojej rezolucji z 2003 r., wzywa kraje UE do rozważenia możliwości wprowadzenia zakazu wstępu na stadiony dla osób odpowiedzialnych za stosowanie przemocy w trakcie meczów piłki nożnej, w tym możliwości poszerzania zakazów na inne kraje UE i uzupełnienie ich karami za niezastosowanie.

Podręcznik w zakresie międzynarodowej współpracy policyjnej opublikowany po raz pierwszy w 1999 r. i zaktualizowany przez rezolucję Rady z 2006 r. zawiera wytyczne dotyczące wymiany informacji. W podręczniku opisano szczegółowe ustalenia dotyczące:

 • zbierania danych wywiadowczych,
 • rozpoznania,
 • monitoringu kibiców,
 • kontroli nad tłumem,
 • komunikacji z kibicami i mediami.

Podręcznik określa też warunki, na jakich funkcjonariusze policji mogą interweniować w innych krajach.

Komisja Europejska w swojej decyzji z 2014 r. zawarła porozumienie z Unią Europejskich Związków Piłkarskich na temat wzmocnienia współpracy i dialogu oraz podjęcia działań mających na celu wzmocnienie wysiłków na rzecz walki z przemocą na stadionach piłki nożnej. Obie strony, co najmniej raz w roku, odbywają dwustronne spotkania na wysokim szczeblu, mające na celu ocenę przebiegu procesu.

OD KIEDY NINIEJSZA DECYZJA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza decyzja ma zastosowanie od 9 maja 2002 r.

KONTEKST

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej wspieraniu idei fair play i współpracy w sporcie.

AKT

Decyzja Rady 2002/348/WSiSW z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotycząca bezpieczeństwa w związku z meczami piłki nożnej o charakterze międzynarodowym (Dz.U. L 121 z 8.5.2002, s. 1–3)

Kolejne zmiany do decyzji 2002/348/WSiSW zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Rezolucja Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzania przez państwa członkowskie zakazu wstępu na obiekty sportowe, na których odbywają się mecze piłki nożnej o charakterze międzynarodowym (Dz.U. C 281 z 22.11.2003, s. 1–2)

Rezolucja Rady z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zaktualizowanego podręcznika zaleceń w zakresie międzynarodowej współpracy policyjnej oraz w zakresie działań prewencyjnych i kontrolnych związanych z aktami przemocy i zakłóceniami porządku podczas międzynarodowych meczów piłki nożnej, które dotyczą co najmniej jednego państwa członkowskiego (Dz.U. C 322 z 29.12.2006, s. 1–39)

Decyzja Komisji z dnia 14.10.2014 r. przyjmująca porozumienie między Komisją Europejską i Unią Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) (C(2014) 7378 final z 14.10.2014 )

Ostatnia aktualizacja: 25.05.2016

Top