Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Warunki wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach studiów, wymiany młodzieży szkolnej, szkoleń bez wynagrodzenia lub wolontariatu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Warunki wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach studiów, wymiany młodzieży szkolnej, szkoleń bez wynagrodzenia lub wolontariatu

Niniejsza dyrektywa zbliża przepisy krajowe w zakresie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie.

AKT

Dyrektywa Rady 2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyjmowanie obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie.

STRESZCZENIE

Jednym z celów Unii Europejskiej (UE) w dziedzinie edukacji jest promowanie Europy jako uznanego światowego centrum w zakresie studiów i kształcenia zawodowego. Wspieranie gotowości obywateli państw trzecich do przyjazdu na terytorium UE w celu odbywania studiów jest kluczowym elementem tej strategii, która dąży do zbliżenia ustawodawstw krajowych w zakresie warunków wjazdu i pobytu.

Niniejsza dyrektywa określa przepisy dotyczące procedury przyjmowania obywateli państw trzecich na okres dłuższy niż trzy miesiące w celu odbycia studiów, wymiany młodzieży szkolnej, szkolenia bez wynagrodzenia lub wolontariatu, na terenie państw członkowskich.

Dyrektywa rozróżnia cztery kategorie obywateli państw trzecich:

 • studenci,
 • młodzież szkolna
 • stażyści niepobierający wynagrodzenia,
 • wolontariusze.

Niektóre kategorie osób są wykluczone z zakresu zastosowania proponowanej dyrektywy:

 • ubiegający się o azyl oraz osoby korzystające z ochrony czasowej lub uzupełniającej,
 • obywatele państw trzecich, którzy są członkami rodzin obywateli Unii, ponieważ korzystają oni w sposób pośredni z prawa do swobodnego przepływu,
 • obywatele państw trzecich korzystający w państwie członkowskim ze statusu rezydenta długoterminowego zgodnie z dyrektywą 2003/109/WE, która przyznaje im prawo pobytu w innych państwach członkowskich w celu odbycia studiów czy kształcenia zawodowego.

Warunki wjazdu i pobytu

W dyrektywie ustanawia się wiążące przepisy dotyczące przyjmowania studentów będących obywatelami państw trzecich, natomiast w gestii państw członkowskich pozostawiono decyzję, czy przepisy określone w dyrektywie stosować w odniesieniu do młodzieży szkolnej, wolontariuszy i stażystów niepobierających wynagrodzenia.

Warunki przyjęcia obywatela państwa trzeciego w celu odbycia studiów są następujące:

 • osoba musi być przyjęta do instytucji szkolnictwa wyższego,
 • osoba musi posiadać wystarczające zasoby, aby pokryć koszty utrzymania, nauki i podróży powrotnej,
 • osoba musi posiadać kompetencje językowe w zakresie umożliwiającym nabycie wiedzy (warunek miękki, pozostawiony w gestii państw członkowskich),
 • wcześniejsze wniesienie opłat wpisowych pobieranych przez instytucję edukacyjną (warunek miękki, pozostaje w gestii państwa członkowskiego).

Jeśli chodzi o przyjmowanie obywateli państw trzecich, którzy zostali przyjęci w państwie członkowskim jako studenci, niniejsza dyrektywa ustanawia prawo pobytu w innym państwie członkowskim, w którym student chce kontynuować studia. Aby obywatele państw trzecich nie mogli nadużywać przyznanego im statusu studentów, przedłużając w nieskończoność swój pobyt na terenie Unii Europejskiej (UE), program studiów uzupełniających musi być w wystarczający sposób powiązany z programem studiów już odbytych.

W przypadku obywateli państw trzecich, którzy jako młodzież ucząca się realizują proces edukacji drugiego stopnia, propozycja obejmuje jedynie mobilność zorganizowaną wokół programów wymiany prowadzonych przez wyspecjalizowane organizacje. Ustalono następujące warunki:

 • ograniczenia wiekowe są ustalane przez dane państwo członkowskie,
 • organizacja wymiany młodzieży szkolnej musi zostać zatwierdzona przez zainteresowane państwo członkowskie,
 • organizacja wymiany młodzieży szkolnej odpowiada za koszty utrzymania, studiów, opieki zdrowotnej, a także za koszty podróży powrotnej,
 • wydanie dokumentu pobytowego musi zależeć od wyboru rodziny przyjmującej. I tak państwo członkowskie zachowuje szeroki margines, aby prowadzić wymianę wyłącznie z państwami trzecimi, które prowadzą wymianę z jego własnymi uczniami.

Dyrektywa ustala następujące warunki dla przyjęcia obywateli państw trzecich na darmowe staże:

 • osoba musi posiadać wystarczające zasoby, aby móc pokryć koszty utrzymania, szkolenia i podróży powrotnej,
 • jeśli państwo członkowskie tego wymaga, osoba musi ukończyć kurs językowy w podstawowym zakresie umożliwiającym nabycie wiedzy koniecznej do odbycia stażu.

Obywatele państw trzecich należący do kategorii stażystów niepobierających wynagrodzenia lub wolontariuszy, którzy z racji swojej aktywności, kompensaty czy wynagrodzenia, które pobierają, są uznawani przez przepisy krajowe za pracowników, nie podlegają niniejszej dyrektywie.

Jeśli chodzi o przyjęcie obywatela państwa trzeciego na wolontariat, dyrektywa przewiduje następujące warunki:

 • granice wiekowe są ustalane przez dane państwo członkowskie,
 • niezbędna jest umowa, w której znajdzie się opis zadań, warunków nadzorowania wykonywania tych zadań, godziny pracy, środki dostępne na pokrycie kosztów podróży, utrzymania i mieszkania,
 • organizacja jest odpowiedzialna za program wolontariatu, koszty związane z pobytem, opieką zdrowotną i podróżą powrotną,
 • wolontariusz musi ukończyć podstawowy kurs wprowadzający do języka, historii oraz społeczeństwa przyjmującego go pastwa członkowskiego (jeśli przyjmujące państwo członkowskie jednoznacznie o to poprosi).

Okres ważności i odnowienie dokumentów pobytowych

Dokumenty pobytowe mają różne okresy ważności w zależności od kategorii, do której należy obywatel:

 • studenci: minimalny okres jednego roku, który może być odnawiany, jeśli jego posiadacz nadal spełnia wymagane warunki. Jeśli czas trwania cyklu studiów jest krótszy niż jeden rok, dokument pobytowy jest ważny przez czas trwania studiów,
 • młodzież w wieku szkolnym: maksymalny okres ważności to jeden rok,
 • stażyści niepobierający wynagrodzenia: okres ważności dokumentów pobytowych obejmuje okres stażu, ale nie dłużej niż rok. W wyjątkowych wypadkach dokument może zostać jednorazowo odnowiony, wyłącznie na okres konieczny do uzyskania kwalifikacji zawodowych uznawanych przez państwo członkowskie,
 • wolontariusze: maksymalnie jeden rok. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli okres trwania odpowiedniego programu jest dłuższy niż rok, okres ważności dokumentu pobytowego może odpowiadać okresowi trwania programu.

Prawa obywateli państw trzecich

Dyrektywa przyznaje studentom prawo do podjęcia zatrudnienia czy prowadzenia działalności zarobkowej na własny rachunek. Jednakże państwa członkowskie mogą odmówić prawa do zatrudnienia w czasie pierwszego roku pobytu obywatela państwa trzeciego posiadającego status studenta.

Procedura i przejrzystość

Każda procedura przyznania czy odebrania podlega przepisom w zakresie przejrzystości, tzn.:

 • każda decyzja dotycząca dokumentów pobytowych jest przyjmowana i przekazywana wnioskodawcy w ciągu takiego okresu, który nie zakłóca przebiegu odpowiednich studiów i pozostawia właściwym organom wystarczający czas na rozpatrzenie wniosku,
 • jeśli informacje przedstawione na poparcie wniosku są niewystarczające, rozpatrzenie wniosku można zawiesić, a właściwy organ informuje wnioskodawcę o wymaganych dodatkowych informacjach,
 • zainteresowany obywatel państwa trzeciego jest zawiadamiany o odmowie wydania dokumentu pobytowego. Zawiadomienie informuje o możliwych trybach odwołania,
 • w przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku lub cofnięcia dokumentu pobytowego wydanego zgodnie z niniejszą dyrektywą, zainteresowana osoba ma prawo do podjęcia środków prawnych przed organami danego państwa członkowskiego.

Dyrektywa przewiduje możliwość wprowadzanie przyspieszonych procedur wydawania dokumentów pobytowych „studenckich” i „wymiany młodzieży szkolnej”, dzięki porozumieniu zawartemu między szkołami wyższymi lub organizacją wdrażającą programy wymiany i właściwą instytucją wydającą dokumenty pobytowe.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Ustaw

Dyrektywa 2004/114/WE

12.1.2005

11.1.2007

Dz.U. L 375 z 23.12.2004

AKTY POWIĄZANE

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu za wynagrodzeniem i bez wynagrodzenia, wolontariacie lub pracy w charakterze au pair [WERSJA PRZEKSZTAŁCONA] ( COM(2013) 0151 final - 2013/0081 (COD)) [Nie opublikowany w Dzienniku Urzędowym].

W sprawozdaniach dotyczących wdrażania dyrektywy 2004/114/WE i dyrektywy 2005/71/WE wykazano, że istniejące przepisy nie są wystarczająco przejrzyste ani wiążące ani nie są spójne z istniejącymi programami finansowania UE bądź celami strategii „Europa 2020”. W rezultacie Komisja zaproponowała tekst, którego celem jest eliminacja braków poprzednich dyrektyw, przy jednoczesnym rozszerzeniu ich zakresu w celu uwzględnienia stażystów pobierających wynagrodzenie i osób pracujących w charakterze au pair. We wniosku przewiduje się również ustanowienie wiążącego charakteru przepisów dotyczących młodzieży szkolnej i wolontariuszy.

Oprócz rozszerzenia zakresu Komisja w szczególności proponuje następujące elementy:

 • poprawa w zakresie warunków przyjęcia (wnioskodawca spełniający wszystkie warunki przyjmowania powinien uzyskać dokument pobytowy lub wizę długoterminową), praw (w tym związanych z mobilnością wewnątrzunijną) oraz gwarancji proceduralnych;
 • prawo poszukiwania pracy po ukończeniu studiów lub projektu badawczego.

Ostatnia aktualizacja: 12.02.2014

Top