Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejskie prawo umów

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Europejskie prawo umów

Poprzez niniejszy komunikat Komisja Europejska pragnie rozszerzyć debatę na temat europejskiego prawa umów, włączając w nią Parlament Europejski, Radę i inne zainteresowane strony, takie jak firmy, prawnicy, naukowcy i stowarzyszenia konsumentów.

AKT

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on european contract law [COM(2001) 398 final – Official Journal C 255 of 13.9.2001] (Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie europejskiego prawa umów).

STRESZCZENIE

Zbliżenie niektórych specyficznych obszarów prawa umów na szczeblu wspólnotowym dotyczy coraz większej liczby przedmiotów. Prawodawca wspólnotowy przyjął podejście selektywne poprzez przyjmowanie dyrektyw w sprawie specjalnych umów lub technik marketingowych, gdy była odczuwalna szczególna potrzeba harmonizacji.

Komisja Europejska pragnie zebrać informacje dotyczące potrzeby dalszych, bardziej spójnych działań Wspólnoty w dziedzinie prawa umów. W szczególności działanie to będzie konieczne w przypadku, gdy podejście punktowe nie będzie w stanie rozwiązać wszystkich problemów, które mogą się pojawić.

Komisja pragnie dowiedzieć się, czy różnice w prawie umów między państwami członkowskimi powodują problemy, a jeśli tak, jakie są te problemy. Komunikat stawia w szczególności pytanie, czy właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego może być utrudniane przez problemy związane z zawieraniem, interpretacją i stosowaniem umów transgranicznych. Komisja pragnie również dowiedzieć się, czy zróżnicowanie krajowych przepisów dotyczących umów zniechęca do zawierania transakcji transgranicznych lub zwiększa ich koszty.

Komunikat stawia pytanie, czy obecne podejście harmonizacji sektorowej prawa umów może prowadzić do rozbieżności na poziomie wspólnotowym i krajowym w zakresie stosowania środków transpozycji.

W przypadku wystąpienia konkretnych problemów Komisja pragnie również wykorzystać udział sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego w celu określenia środków, które powinny lub mogą być podjęte. Aby pomóc w określeniu takich ewentualnych rozwiązań, komunikat zawiera niepełną listę możliwych rozwiązań. Ponadto każda z zainteresowanych stron może proponować inne środki.

Proponowane rozwiązania są następujące:

 • pozwolić, aby rynek sam rozwiązywał wszystkie napotkane problemy,
 • wspierać rozwój niewiążących, wspólnych zasad w dziedzinie prawa umów. Zasady te powinny być przydatne dla stron na etapie przygotowywania umów, dla sądów i arbitrów podejmujących decyzje na szczeblu krajowym oraz dla ustawodawców krajowych przy opracowywaniu inicjatyw legislacyjnych,
 • poddawać rewizji i poprawiać istniejące prawodawstwo UE w dziedzinie prawa umów w celu uczynienia go bardziej spójnym lub w celu dostosowania go, aby obejmowało sytuacje nieprzewidywane w chwili adaptacji,
 • przyjąć nowy instrument na szczeblu Wspólnoty, obejmujący przepisy dotyczące kwestii ogólnych prawa umów i konkretnych zagadnień.

W przypadku, w którym najlepszym rozpatrywanym rozwiązaniem byłoby przyjęcie spójnego i kompleksowego tekstu, Komisja zachęca do refleksji nad faktem, że należy uwzględnić wiele zmiennych. W związku z tym należy poddać dyskusji:

 • rodzaj aktu, który ma być przyjęty (rozporządzenie, dyrektywa lub zalecenie),
 • relacje z prawem krajowym (może ono być zastąpione lub może współistnieć z ustawodawstwem UE),
 • możliwość rozróżniania między zasadami obowiązkowymi i nieobowiązkowymi,
 • możliwości wyboru przez strony umowy stosowania przepisów wspólnotowych lub stosowania w sposób automatyczny pewnych zasad, gdy strony umowy nie mogą dojść do wspólnego konkretnego rozwiązania.

Komunikat Komisji ma wyłącznie charakter platformy do dyskusji.

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdania z postępu prac:

Sprawozdanie Komisji z dnia 25 lipca 2007 r.: Drugie sprawozdanie okresowe w zakresie Wspólnego Systemu Odniesienia [COM(2007) 447 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym]. W tym sprawozdaniu Komisja Europejska przedstawia aktualne informacje na temat prac rozpoczętych w 2005 r. w zakresie europejskiego prawa umów. W 2006 r. warsztaty skupiały się na prawie umów w zakresie konsumpcji i dotyczyły, między innymi, sprzedaży dóbr konsumpcyjnych czy określenia pojęcia „konsument” i „przedsiębiorca”. Wnioski naukowców i dyskusje prowadzone podczas warsztatów posłużyły do opracowania zielonej księgi w sprawie przeglądu dorobku wspólnotowego w dziedzinie ochrony konsumentów, przyjętej przez Komisję Europejską dnia 7 lutego 2007 r.

Sprawozdanie Komisji z dnia 23 września 2005 r.: Pierwsze roczne sprawozdanie o postępach prac dotyczących europejskiego prawa umów i weryfikacji acquis [COM(2005) 456 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym]. To sprawozdanie przedstawia w skrócie postęp w pracach nad europejskim prawem umów (EPU) i weryfikacją acquis od czasu ogłoszenia komunikatu Komisji w sprawie europejskiego prawa umów i weryfikacji acquis w 2004 r. oraz zarysowuje główne zagadnienia polityki.

Sprawozdania Komisji Europejskiej:

Komunikat Komisji z dnia 11 października 2004 r. dla Parlamentu europejskiego i Rady – Europejskie prawo umów i weryfikacja acquis: rozwój [COM(2004) 651 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]. W tym komunikacie Komisja określa, w jaki sposób będą opracowywane wspólne ramy odniesienia (WSO) w celu poprawy spójności acquis w dziedzinie ochrony konsumentów i opisuje planowane działania na rzecz promocji standardowych zasad i warunków umów w całej Unii Europejskiej.

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council – A more coherent European contract law – An action plan [COM(2003) 68 final – Official Journal C 63 of 15.3.2003] (Komunikat Komisji z dnia 12 lutego 2003 r. do Parlamentu Europejskiego i Rady – Bardziej spójne europejskie prawo umów).

See also

 • Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, Sprawy cywilne i handlowe (DE) (EN) (FR)
 • Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów, Europejskie prawo umów (DE) (EN) (FR)

Ostatnia aktualizacja: 27.10.2011

Top