Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rozporządzenie Dublin II

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Rozporządzenie Dublin II

Niniejsze rozporządzenie ma na celu określanie w możliwie jak najkrótszym czasie państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl i zapobieganie nadużyciom w procedurach azylowych.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiające kryteria i mechanizmy określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego.

STRESZCZENIE

Rozporządzenie ustanawia zasadę, że tylko jedno państwo członkowskie jest odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosku o azyl. Celem jest zapobieganie odsyłaniu osób ubiegających się o azyl z jednego kraju do drugiego, a także zapobieganie nadużyciom systemu poprzez składanie kilku wniosków o udzielenie azylu przez jedną osobę.

W związku z tym zostały określone obiektywne i hierarchiczne kryteria w celu określenia dla każdego wniosku o azyl państwa członkowskiego odpowiedzialnego za jego rozpatrzenie.

Kryteria

Wymienione kryteria powinny być stosowane w kolejności ich przedstawienia w oparciu o istniejącą sytuację w czasie pierwszego złożenia wniosku o udzielenie azylu w państwie członkowskim.

  • Zasada jedności rodziny

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o azyl jest nieletnim pozbawionym opieki, państwem członkowskim odpowiedzialnym za rozpatrywanie wniosku jest to państwo, w którym członek jego lub jej rodziny przebywa zgodnie z prawem, pod warunkiem że leży to w najlepszym interesie nieletniego. W przypadku braku członka rodziny państwem członkowskim odpowiedzialnym za rozpatrywanie wniosku jest to państwo, w którym nieletni złożył wniosek o udzielenie azylu.

W przypadku osób dorosłych, jeśli członek rodziny wnioskodawcy posiada już status uchodźcy w jednym państwie członkowskim lub jeśli wniosek tej osoby jest rozpatrywany, za rozpatrzenie wniosku o azyl jest odpowiedzialne to państwo członkowskie pod warunkiem, że zainteresowane osoby sobie tego życzą.

Ponadto wnioski o azyl składane jednocześnie lub w krótkich odstępach przez kilku członków rodziny mogą być rozpatrywane łącznie.

  • Wydawanie pozwoleń lub wiz

Państwo członkowskie, które wydało wnioskodawcy ważne pozwolenie na pobyt lub wizę jest odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosku o udzielenie azylu. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o azyl jest w posiadaniu więcej niż jednego ważnego dokumentu stałego pobytu lub wizy wydanej przez różne państwa członkowskie, odpowiedzialność za rozpatrywanie wniosku o udzielenie azylu spoczywa na państwie członkowskim, które wydało dokument o najpóźniejszej dacie wygaśnięcia.

Te same zasady obowiązują, gdy osoba ubiegająca się o azyl jest w posiadaniu jednego lub większej liczby dokumentów stałego pobytu, które wygasły mniej niż dwa lata wcześniej lub jednej lub więcej wiz, które wygasły mniej niż sześć miesięcy wcześniej, o ile wnioskodawca nie opuści terytorium państw członkowskich.

  • Nielegalny wjazd lub pobyt na terytorium państwa członkowskiego

Jeżeli wnioskodawca nielegalnie przekroczył granicę państwa członkowskiego, państwo to jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl. Odpowiedzialność ta wygasa dwanaście miesięcy po dacie nielegalnego przekroczenia granicy.

Jeżeli osoba ubiegająca się o azyl mieszka w państwie członkowskim nieprzerwanie przez okres co najmniej pięciu miesięcy przed złożeniem wniosku o azyl, za rozpatrzenie wniosku jest odpowiedzialne to państwo członkowskie. Jeżeli wnioskodawca mieszkał przez okres co najmniej pięciu miesięcy w kilku państwach członkowskich, państwo członkowskie, w którym mieszkał ostatnio, było odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku.

  • Legalny wjazd na terytorium państwa członkowskiego

Jeżeli obywatel państwa trzeciego złożył wniosek o azyl w państwie członkowskim, w którym nie był objęty obowiązkiem wizowym, za rozpatrzenie wniosku jest odpowiedzialne państwo członkowskie, w którym wniosek został złożony.

  • Wniosek złożony w międzynarodowym obszarze tranzytowym portu lotniczego

W przypadku gdy wniosek o udzielenie azylu został złożony w międzynarodowym obszarze tranzytowym lotniska w państwie członkowskim, państwo członkowskie jest odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosku.

Wyjątki

W przypadku gdy na podstawie wymienionych kryteriów nie można wyznaczyć państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosku o udzielenie azylu, odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosku o udzielenie azylu jest pierwsze państwo członkowskie, w którym wniosek został złożony.

Na wniosek innego państwa członkowskiego każde państwo członkowskie może zgodzić się na rozpatrzenie wniosku o azyl, za który nie jest odpowiedzialne ze względów humanitarnych, w szczególności ze względów rodzinnych lub kulturowych, pod warunkiem że zainteresowane osoby sobie tego życzą.

Przejęcie osób ubiegających się o azyl

Państwo członkowskie określone jako odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl musi przejąć wnioskodawcę i rozpatrzyć wniosek.

Jeżeli państwo członkowskie, w którym wniosek o azyl został złożony, uznaje, że za wniosek jest odpowiedzialne inne państwo UE, może zażądać, aby to państwo członkowskie przejęło rozpatrywanie wniosku. Wniosek o przejęcie lub przyjęcie z powrotem powinien zawierać wszystkie informacje umożliwiające wezwanemu państwu członkowskiemu określenie, czy jest ono rzeczywiście odpowiedzialne za wniosek. Gdy państwo wezwane akceptuje przejęcie lub przyjęcie z powrotem osoby zainteresowanej, wnioskodawcy jest przedstawiana uzasadniona decyzja informująca, że wniosek nie może być przyjęty w państwie, w którym został złożony, i jest wymagane przekazanie osoby ubiegającej się o azyl do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za wniosek.

Kontekst

Rozporządzenie Dublin II zastępuje konwencję dublińską z 1990 r., która ustanowiła kryteria odnoszące się dla krajów właściwych do rozpatrywania wniosków o azyl. Rozporządzenie stosują wszystkie państwa członkowskie, a także Norwegia, Islandia, Szwajcaria i Liechtenstein.

Odniesienia

AKT

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 343/2003

17.3.2003

Dz.U. L 50 z 25.2.2003

AKTY POWIĄZANE

Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona) [COM(2008) 820 wersja ostateczna/2 - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Ta propozycja zmiany rozporządzenia Dublin II ma na celu zwiększenie skuteczności systemu i zapewnienie, by wszystkie potrzeby osób ubiegających się o ochronę międzynarodową były objęte procedurą ustalania odpowiedzialności. Ponadto, zgodnie z planem polityki azylowej, wniosek ma na celu reagowanie na sytuacje, w których możliwości przyjmowania i systemy azylowe państw członkowskich znajdują się pod szczególną presją i w których poziom ochrony osób ubiegających się o ochronę międzynarodową jest niewystarczający.

Procedura współdecydowania (COD/2008/0243)

Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z oceny systemu dublińskiego [COM(2007) 299 wersja ostateczna – Dz.U. C 191 z 17.8.2007]. Komisja stwierdza, że cele systemu dublińskiego zostały, ogólnie rzecz biorąc, osiągnięte. Ze względu na brak dokładnych danych z państw członkowskich Komisja stwierdza, że nie była w stanie oszacować kosztów systemu. Komisja dodaje ponadto, że nadal istnieją problemy dotyczące zarówno stosowania, jak i skuteczności systemu.

Ostatnia aktualizacja: 18.11.2011

Top