Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Swoboda przemieszczania się i pobytu na terytorium UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Swoboda przemieszczania się i pobytu na terytorium UE

Obywatele Unii Europejskiej mają prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium innego kraju UE, z zastrzeżeniem warunków określonych w traktatach UE. Swobodny przepływ osób stanowi jedną z podstawowych zasad UE.

AKT

Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Dyrektywa:

 • stanowi jeden akt prawny łączący wiele istniejących przepisów;
 • ustanawia warunki regulujące korzystanie z prawa swobodnego przemieszczania się i pobytu (stałego i tymczasowego) przez obywateli UE* i członków ich rodzin*;
 • określa ograniczenia tego prawa uzasadnione względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego;
 • precyzuje status pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek, studentów oraz osób niepracujących zarobkowo.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Obywatele UE posiadający ważny dowód tożsamości lub paszport:

 • mają prawo wjazdu do innego kraju UE - tak jak członkowie ich rodzin, niezależnie od tego, czy są obywatelami UE czy nie - bez obowiązku posiadania wizy wjazdowej lub wyjazdowej;
 • mają prawo pobytu na terytorium innego kraju UE przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy bez wypełniania jakichkolwiek warunków i formalności;
 • mają prawo pobytu na terytorium innego kraju UE przez okres dłuższy niż trzy miesiące po spełnieniu odpowiednich warunków, w zależności od ich statusu w kraju przyjmującym. Obywatele będący pracownikami najemnymi lub osobami pracującymi na własny rachunek nie muszą spełniać żadnych dodatkowych warunków. Studenci oraz inne osoby niepracujące zarobkowo, np. przebywające na emeryturze, muszą posiadać wystarczające zasoby dla siebie i członków ich rodzin, aby nie stanowić obciążenia dla systemu pomocy społecznej kraju przyjmującego, a także muszą być objęci pełnym ubezpieczeniem zdrowotnym;
 • w przypadku okresów pobytu przekraczających trzy miesiące muszą zarejestrować się w odpowiednich organach. Członkowie ich rodzin, którzy nie są obywatelami UE, muszą posiadać kartę pobytową ważną przez pięć lat;
 • jeżeli legalnie zamieszkują w innym kraju UE przez nieprzerwany okres pięciu lat, mają prawo stałego pobytu w tym kraju. Dotyczy to również członków ich rodzin;
 • mają prawo do traktowania na równi z obywatelami kraju przyjmującego. Władze nie są jednak zobowiązane do przyznania uprawnienia do pomocy społecznej obywatelom UE, którzy nie pracują zarobkowo, w ciągu pierwszych trzech miesięcy pobytu.

Ponadto:

 • Członkowie rodziny obywatela UE mogą, pod pewnymi warunkami, zachować prawo pobytu w danym kraju w przypadku zgonu lub wyjazdu tego obywatela UE.
 • Obywatele UE lub członkowie ich rodzin mogą zostać wydaleni, jeżeli ich zachowanie poważnie zagraża jednemu z podstawowych interesów społecznych.
 • Chorobami, które uzasadniają wprowadzenie środków ograniczających swobodę przemieszczania się, są potencjalne choroby epidemiczne określone przez odpowiednie instrumenty Światowej Organizacji Zdrowia.

KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA WESZŁA W ŻYCIE?

30 kwietnia 2004 r.

KLUCZOWE POJĘCIA

* Obywatel UE: każda osoba posiadająca obywatelstwo kraju UE.

* Członek rodziny: to na przykład współmałżonek, partner, z którym obywatel UE zawarł zarejestrowany związek partnerski, a także bezpośredni zstępni, którzy nie ukończyli dwudziestego pierwszego roku życia.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2004/38/WE

30.4.2004

30.4.2006

Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77-123

Sprostowanie

-

-

Dz.U. L 229 z 29.6.2004, s. 35-48

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa 2014/54/UE Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników (Dz.U. L 128 z 30.04.2014, s. 8-14)

Komunikat Komisji dla Parlamentu europejskiego i Rady wytyczne w celu skuteczniejszej transpozycji i stosowania dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (KOM/2009/0313 final z 2.7.2009)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Swobodny przepływ obywateli UE i ich rodzin: pięć skutecznych działań (COM (2013) 837 final z 25.11.2013)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady - Wspieranie organów krajowych w zwalczaniu nadużyć związanych z prawem do swobodnego przemieszczania się: Podręcznik dotyczący działań w związku z domniemanymi małżeństwami dla pozoru zawieranymi przez obywateli UE i obywateli spoza UE w kontekście unijnych przepisów dotyczących prawa do swobodnego przemieszczania się obywateli UE (COM(2014) 604 final z 26.9.2014)

Ostatnia aktualizacja: 24.09.2015

Top