Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Przeprowadzanie dowodów w sprawach cywilnych i handlowych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Przeprowadzanie dowodów w sprawach cywilnych i handlowych

Celem niniejszego rozporządzenia jest poprawa, uproszczenie i przyspieszenie współpracy między państwami członkowskimi przy przeprowadzaniu dowodów w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych i handlowych.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

STRESZCZENIE

Rozporządzenie ułatwia przeprowadzenie dowodów w innych państwach członkowskich. Ma ona zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych, gdy sąd państwa członkowskiego składa wniosek:

 • do sądu innego państwa członkowskiego w celu przeprowadzenia dowodów,
 • o pozwolenie na samodzielne przeprowadzenie dowodów w innych państwach członkowskich.

Wniosek musi mieć na celu przeprowadzenie dowodów do wykorzystania w postępowaniu sądowym toczącym się lub przyszłym.

Rozporządzenie nie dotyczy Danii.

Bezpośrednie przekazywanie wniosków między sądami

Państwa członkowskie sporządzają wykaz sądów właściwych do przeprowadzania dowodów i określają ich właściwości miejscowe i/lub szczególne. Wnioski są składane bezpośrednio przez sąd, przed którym toczy się lub będzie się toczyć postępowanie (sąd wzywający) w sądzie państwa członkowskiego mającym przeprowadzić dowody (sąd wezwany).

Każde państwo członkowskie wyznacza jednostkę centralną. Jednostka centralna jest odpowiedzialna za:

 • dostarczanie informacji sądom,
 • rozwiązanie ewentualnych problemów dotyczących przekazywania,
 • w wyjątkowych przypadkach, przesyłanie wniosku do właściwego sądu na żądanie sądu wzywającego.

Forma i treść wniosku

Wniosek musi być sporządzony przy wykorzystaniu wzorów formularzy przewidzianych w rozporządzeniu i musi zawierać informacje takie jak nazwiska i adresy stron, rodzaj i przedmiot sprawy, opis dowodów, które mają być przeprowadzone itp.

Rozporządzenie przewiduje, że wniosek należy sporządzić w języku urzędowym sądu wezwanego lub w innym języku wskazanym przez państwo członkowskie.

Wykonanie

Wykonanie wniosku przebiega zgodnie z prawem krajowym wezwanego państwa członkowskiego. Wniosek musi być wykonany najpóźniej w ciągu 90 dni od jego otrzymania.

Odmowy wykonania wniosku można udzielić wyłącznie w następujących przypadkach:

 • wniosek wykracza poza zakres zastosowania rozporządzenia (np. dotyczy postępowania karnego, a nie postępowania w sprawie cywilnej lub handlowej),
 • wykonanie wniosku nie podlega władzy sądowniczej,
 • wniosek jest niekompletny,
 • osoba będąca przedmiotem wniosku o przesłuchanie powołuje się na zwolnienie lub zakaz składania zeznań,
 • nie został złożony depozyt ani wpłacona zaliczka na poczet kosztów związanych z powołaniem biegłego.

W przypadku odmowy wykonania wniosku sąd wezwany powiadamia o tym sąd wzywający w ciągu 60 dni od otrzymania wniosku.

Jeżeli jest to zgodne z prawem krajowym państwa członkowskiego sądu wzywającego, przedstawiciele sądu wzywającego mają prawo być obecni przy przeprowadzaniu dowodu przez sąd wezwany. To samo dotyczy stron oraz – tam gdzie ma to zastosowanie – ich przedstawicieli.

Rozporządzenie nie zabrania zawierania lub utrzymywania w mocy przez dwa lub kilka państw członkowskich umów mających na celu przyspieszenie lub uproszczenie procesu rozpatrywania wniosków o przeprowadzanie dowodów.

ODNIESIENIA

AKT

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1206/2001

1.7.2001

Dz.U. L 174 z 27.6.2001

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 5 grudnia 2007 r. na temat stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy pomiędzy sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych [ COM(2007) 769 – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Zdaniem Komisji, dwa główne cele rozporządzenia (uproszczenie współpracy między państwami członkowskimi i przyspieszenie postępowania dowodowego) zostały osiągnięte w sposób zadowalający. Konieczne jest jednak podjęcie pewnych środków w celu poprawy funkcjonowania rozporządzenia, w szczególności takich jak:

 • podniesienie poziomu wiedzy o rozporządzeniu wśród zawodów prawniczych,
 • przedsięwzięcie niezbędnych środków mających na celu przestrzeganie 90-dniowego terminu wykonywania wniosków,
 • bardziej intensywne wykorzystywanie nowych technologii, w tym wideokonferencji.

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dostosowujące do art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej niektóre akty prawne w obszarze sprawiedliwości, przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą[ COM(2013) 452 final - nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Celem wniosku jest uprawnienie Komisji do przyjmowania aktów delegowanych w kontekście pięciu rozporządzeń w obszarze sprawiedliwości, w którym rozporządzenie (WE) nr 1206/2001 zastępuje aktualnie obowiązujące rozporządzenie procedurą kontrolną.

Ostatnia aktualizacja: 01.04.2014

Top