Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejska Sieć Sądowa – sprawy cywilne i handlowe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europejska Sieć Sądowa – sprawy cywilne i handlowe

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja 2001/470/WE ustanawiająca Europejską Sieć Sądową w sprawach cywilnych i handlowych

JAKI JEST CEL NINIEJSZEJ DECYZJI?

Niniejsza decyzja ustanawia Europejską Sieć Sądową w celu poprawy współpracy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych* pomiędzy krajami UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych jest nieformalną elastyczną strukturą, której celem jest uproszczenie i wzmocnienie współpracy sądowej pomiędzy krajami UE. Struktura ta ułatwia kontakty pomiędzy różnymi sądami krajowymi za pośrednictwem sieci krajowych punktów kontaktowych.

Główne zadania Sieci obejmują:

  • ułatwienie współpracy sądowej w sprawach transgranicznych, np. zapewnienie wsparcia przy doręczaniu dokumentów lub przeprowadzaniu dowodu;
  • informowanie obywateli UE na temat transgranicznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, głównie za pośrednictwem arkuszy informacyjnych i przewodników dla obywateli poświęconych konkretnym prawom UE, publikowanym w europejskim portalu e-sprawiedliwość;
  • ocenę i wymianę doświadczeń ze stosowanie prawa UE w celu określenia słabych stron i odkrywania sposobów wzmacniania prawa UE.

Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych składa się z punktów kontaktowych i odpowiednich organów w krajach UE specjalizujących się w unijnym prawie cywilnym i handlowym, np.:

  • organy sądowe lub administracyjne w krajach UE odpowiedzialne za współpracę sądową;
  • zawodowe stowarzyszenia prawników bezpośrednio związanych ze stosowaniem unijnego prawa cywilnego i handlowego.

Dania nie uczestniczy w Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.

W zakresie organizacji Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych prowadzi działalność w formie regularnych spotkań punktów kontaktowych, głównie w Brukseli. Sekretariat Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych kierowany jest przez Komisję Europejską, która współpracuje z punktami kontaktowymi w zakresie zadań i priorytetów sieci.

OD KIEDY NINIEJSZA DECYZJA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza decyzja ma zastosowanie od 1 grudnia 2002 r.

KONTEKST

* KLUCZOWE POJĘCIA

Prawo cywilne i handlowe: przepisy mające wpływ na obywateli i przedsiębiorstwa, które nie obejmują prawa karnego, prawa rodzinnego, upadłościowego i spadkowego.

GŁÓWNY DOKUMENT

Decyzja Rady 2001/470/WE z dnia 28 maja 2001 r. ustanawiająca Europejską Sieć Sądową w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 174 z 27.6.2001, s. 25–31)

Kolejne zmiany do decyzji 2001/470/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych.

Ostatnia aktualizacja: 02.08.2016

Top