Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Identyfikacja i konfiskata narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Identyfikacja i konfiskata narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa

Unia Europejska (UE) ma na celu zwiększyć skuteczność współpracy między państwami członkowskimi w dziedzinie identyfikacji, wykrywania, zamrażania, zajmowania i konfiskaty zysków pochodzących z przestępstwa, aby przeciwdziałać działalności przestępczej w zakresie przestępczości zorganizowanej.

AKT

Wspólne działanie 98/699/WSiSW z dnia 3 grudnia 1998 r. przyjęte przez Radę na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie prania brudnych pieniędzy, identyfikacji, wykrywania, zamrażania, zajmowania i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Aby zwiększyć skuteczność współpracy między państwami Unii Europejskiej (UE) w dziedzinie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w niniejszym wspólnym działaniu przewiduje się przygotowanie, w ramach funkcjonowania Europejskiej Sieci Sądowej, łatwych w użyciu przewodników dotyczących identyfikacji, wykrywania, zamrażania lub zajmowania i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa. Każde państwo członkowskie musi zapewnić bieżącą aktualizację swojego przewodnika oraz ujęcie w nim następujących informacji:

  • gdzie można uzyskać pomoc,
  • jaką pomoc może zapewnić oraz ograniczenia w tym zakresie,
  • informacje, które powinny dostarczyć państwa występujące z wnioskiem o pomoc.

Przewodniki przesyłane są do Sekretariatu Generalnego Rady, który tłumaczy je i rozprowadza do państw członkowskich, Europejskiej Sieci Sądowej i Europolu.

Państwa członkowskie muszą zachęcać śledczych, sędziów śledczych i prokuratorów do bezpośredniego kontaktu w ramach istniejących porozumień o współpracy dla zagwarantowania, że wnioski o pomoc, na formalnej drodze, nie będą składane niepotrzebnie.

Przed złożeniem formalnego wniosku o pomoc wnioskujące państwo UE musi określić dokładny rodzaj potrzebnej pomocy. Wniosek o pomoc musi zostać należycie przygotowany i spełniać wymogi określone dla takich wniosków przez państwo UE, do którego jest skierowany. Jeżeli we wniosku zaznaczono „pilne”, państwo wnioskujące musi wyjaśnić przyczyny nagłości. W przypadku gdy nie jest możliwa realizacja wniosku o pomoc w sposób oczekiwany przez państwo wnioskujące, państwo, do którego wniosek jest skierowany, stara się spełnić żądanie innym sposobem, po odpowiednich konsultacjach z państwem wnioskującym.

Państwa członkowskie muszą zapewnić zaznajomienie swoich organów sądowych z najlepszą praktyką we współpracy międzynarodowej przy identyfikowaniu, wykrywaniu, zamrażaniu lub zajmowaniu i konfiskacie narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa oraz właściwe szkolenia dla wszystkich funkcjonariuszy zajmujących się współpracą międzynarodową w tej dziedzinie.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Wspólne działanie 98/699/WSiSW

9.12.1998

-

Dz.U. L 333 z 9.12.1998

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja ramowa 2001/500/WSiSW

5.7.2001

31.12.2002

Dz.U. L 182 z 5.7.2001

Kolejne zmiany i poprawki do wspólnego działania 98/699/WSiSW zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Decyzja ramowa Rady 2005/212/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie konfiskaty korzyści, narzędzi i mienia pochodzących z przestępstwa [Dz.U. L 68 z 15.3.2005]. Ta decyzja ramowa uzupełnia ustalenia określone w decyzji ramowej 2001/500/WSiSW w sprawie prania pieniędzy oraz identyfikacji, wykrywania, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa. Zobowiązuje każde państwo członkowskie do podejmowania niezbędnych środków w celu umożliwienia mu konfiskaty, w całości lub w części, narzędzi i korzyści z przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności w wymiarze powyżej jednego roku lub mienia, którego wartość odpowiada takim korzyściom.

W odniesieniu do przestępstw podatkowych państwa członkowskie w celu pozbawienia sprawcy korzyści pochodzących z przestępstwa mogą wykorzystywać inne postępowania niż karne. Celem tej decyzji ramowej jest dopilnowanie, aby wszystkie państwa członkowskie posiadały skuteczne przepisy regulujące konfiskatę korzyści pochodzących z przestępstwa, w szczególności w odniesieniu do ciężaru dowodu dotyczącego źródła pochodzenia majątku posiadanego przez osobę uznaną za winną popełnienia przestępstwa związanego z przestępczością zorganizowaną.

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2011

Top