Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Unijny wzór dokumentów pobytowych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Unijny wzór dokumentów pobytowych

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1030/2002 – jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Niniejsze rozporządzenie ustanawia jednolity wzór dokumentów pobytowych oraz określa informacje, które muszą być w nim zawarte, dla obywateli krajów spoza UE legalnie żyjących w UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Dokumenty pobytowe muszą być dokumentami odrębnymi w formie karty (początkowo także w formie naklejki dołączanej do innego dokumentu).

Rozporządzenie określa formę i treść wszystkich widocznych w dokumencie informacji, takich jak nazwisko i imię osoby (w takiej właśnie kolejności), a także datę początku i końca okresu ważności, oraz dane przechowywane na bezdotykowym układzie scalonym.

Specyfikacje techniczne obejmują kolor, technikę druku i techniki oraz materiały stosowane w dokumentach pobytowych.

Specyfikacje obejmują zabezpieczenia zapobiegające podrabianiu i fałszowaniu dokumentów. Są one utrzymywane w tajemnicy i udostępniane wyłącznie władzom krajowym odpowiedzialnym za drukowanie dokumentów pobytu.

Kraje UE mogą dodawać dalsze krajowe zabezpieczenia zgodnie z listą w załączniku do rozporządzenia, pod warunkiem że nie będą ingerować w jednolity wygląd karty.

Rozporządzenie nie ma zastosowania do rodzin obywateli UE korzystających z prawa mieszkania w innym kraju UE, osób posiadających wizy lub do obywateli z krajów spoza UE, którzy mogą przebywać w UE przez okres 3 miesięcy bez potrzeby posiadania wizy.

Rozporządzenie (WE) nr 380/2008 zmienia rozporządzenie (WE) nr 1030/2002 pod względem integracji identyfikatorów biometrycznych* z jednolitym formatem dokumentów pobytowych.

Identyfikatory biometryczne stosowane są w celu weryfikacji autentyczności dokumentu i tożsamości posiadacza. Tożsamość ustala się na podstawie aktualnego zdjęcia i odcisków dwóch palców posiadacza.

Procedura pobierania tych identyfikatorów musi być zgodna z prawem krajowym i z zabezpieczeniami konwencji praw dziecka ONZ.

Dane z identyfikatorów biometrycznych muszą być przechowywane i zabezpieczone w taki sposób, by zagwarantować ich integralność, autentyczność i poufność.

KLUCZOWE POJĘCIA

*Identyfikatory biometryczne: wykorzystanie jednej cechy lub większej liczby cech fizycznych danej osoby (odciski palców, struktura twarzy, tęczówka), przechowywanych na nośniku, takim jak karta elektroniczna, kod kreskowy lub dokument, w celu weryfikacji tożsamości osoby legitymującej się danym dokumentem.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz.U. L 157 z 15.6.2002, s. 1–7)

Ostatnia aktualizacja: 29.10.2015

Top