Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ułatwienie współpracy sądowej w sprawach cywilnych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Ułatwienie współpracy sądowej w sprawach cywilnych

Niniejsze rozporządzenie ustanawia ogólne ramy działań Wspólnoty w celu ułatwienia współpracy sądowej w sprawach cywilnych. Takie działania obejmują wspieranie organizacji wspierających i ułatwiających współpracę sądową w sprawach cywilnych oraz wspieranie szczególnych projektów.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 743/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 r. ustanawiające ogólne ramy działań Wspólnoty w celu ułatwienia wprowadzenia w życie współpracy sądowej w sprawach cywilnych.

STRESZCZENIE

Celem niniejszego rozporządzenia jest ustanowienie ogólnych ram dla działań Wspólnoty na okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., aby ułatwić współpracę sądową w sprawach cywilnych. Dnia 6 kwietnia 2005 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek o ustanowienie na lata 2007–2013 programu szczegółowego „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” jako części programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość” (zob. „akty powiązane”).

Rozporządzenie to nie ma zastosowania w Danii. Natomiast Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Irlandia wyraziły chęć uczestnictwa w przyjęciu i stosowaniu niniejszego rozporządzenia (zgodnie z protokołami w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Irlandii załączonymi do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską).

Udzielanie dotacji, realizowanie celów programu

Cele programu są następujące:

 • popieranie współpracy sądowej w sprawach cywilnych, aby zapewnić pewność prawną i poprawić dostęp do sądownictwa,
 • poprawa wzajemnej znajomości systemów prawnych i sądowych krajów Unii Europejskiej (UE),
 • zapewnienie poprawnego wykonania i zastosowania instrumentów wspólnotowych w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach cywilnych,
 • poprawa w informowaniu społeczeństwa o dostępie do sądownictwa, we współpracy sądowej i w systemach prawnych państw członkowskich.

W odniesieniu do wspieranych działań ogólne ramy mają zapewnić:

 • dotacje dla współfinansowanych projektów spełniających przynajmniej jeden z wyznaczonych celów,
 • dotacje na pokrycie kosztów działalności europejskich organizacji pozarządowych,
 • finansowanie działań podejmowanych przez Komisję na jej własny wniosek.

Udzielanie dotacji instytucjom prywatnym i publicznym

Rozporządzenie przewiduje dotacje na działania podejmowane przez organizacje pozarządowe oraz na szczególne projekty zgłaszane przez instytucje i organizacje prywatne lub publiczne.

Organizacje pozarządowe mogą otrzymać wsparcie finansowe pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów:

 • muszą to być organizacje nieprzynoszące zysków, ustanowione zgodnie z prawem jednego z państw UE,
 • muszą zajmować się działalnością o europejskim wymiarze i włączać, co do zasady, przynajmniej połowę państw UE,
 • muszą prowadzić działania mające na celu wspieranie współpracy sądowej w sprawach cywilnych.

Szczególne projekty mogą składać instytucje i organizacje publiczne lub prywatne, włączając organizacje zawodowe, instytuty badawcze itp. Muszą one obejmować kształcenie zawodowe, wymiany i praktyki zawodowe, studia i badania, spotkania i seminaria lub rozpowszechnianie informacji.

W art. 4 rozporządzenia przewidziano możliwość objęcia ogólnymi ramami uczestnictwa krajów kandydujących Europy Środkowej i Wschodniej, Cypru, Malty i Turcji oraz innych krajów na określonych warunkach i jeśli pozwalają na to stosowne porozumienia i procedury. Artykuł ten nie ma już zastosowania do dziesięciu nowych państw członkowskich, które przystąpiły do UE dnia 1 maja 2004 r.

Zapewnienie wprowadzenia w życie wspólnotowych ram działań

Aby zapewnić wprowadzenie w życie ram działań, Komisja ma publikować każdego roku, jeśli jest to możliwe przed dniem 30 czerwca, roczny program pracy określający priorytety zgodnie z celami i rodzajami działalności na następny rok.

Komisja odpowiada za ocenę i wybór projektów w oparciu o szereg priorytetowych kryteriów (europejski wymiar, zdolność przyczynienia się do wyznaczonych celów, komplementarność z innymi działaniami itp.).

Wszystkie decyzje o finansowaniu podlegają kontroli finansowej Komisji i rewizjom Trybunału Obrachunkowego. Proporcja pomocy finansowej z ogólnego budżetu UE nie powinna w zasadzie przekroczyć 60% całkowitych kosztów podjętych działań. Jednak w wyjątkowych okolicznościach pomoc finansowa może wynieść 80%.

Aby zapewnić przejrzystość, Komisja ma obowiązek co roku publikować listy beneficjentów i finansowanych działań. Beneficjenci zobowiązani są składać Komisji sprawozdanie z każdego działania. W przypadku wykrycia nieprawidłowości Komisja może zmniejszyć, zawiesić wypłatę pomocy finansowej przyznanej na dane działanie lub zażądać jej zwrotu.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 743/2002

1.5.2002

Dz.U. L 115 z 1.5.2002

AKTY POWIĄZANE

Decyzja nr 1149/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 września 2007 r. ustanawiająca na lata 2007–2013 program szczegółowy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość” [Dz.U. L 257 z 3.10.2007].

Report from the Commission to the European Parliament and the Council of 9 February 2005 on the implementation of the framework programme for judicial cooperation in civil matters (2002-2006) [COM(2005) 34 – Not published in the Official Journal] (Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu ramowego współpracy sądowej w sprawach cywilnych (2002–2006) [COM(2005) 34 – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]). Sprawozdanie to opisuje postępy w realizacji programu od czasu jego zatwierdzenia w 2002 r. do 30 czerwca 2004 r. Działania Komisji mające na celu informowanie prawników i opinii publicznej o postępach w zakresie współpracy w sprawach cywilnych (np. Europejski Atlas Sądowniczy w Sprawach Cywilnych, baza danych orzecznictwa w ramach „Bruksela I” i „Bruksela II” oraz kampania informacyjna skierowana do prawników) zostały bardzo dobrze przyjęte. Jednak ogłoszone w 2002 r., 2003 r. i 2004 r. zaproszenia do składania wniosków dotyczących szczególnych projektów społeczeństwa obywatelskiego wzbudziły ograniczone zainteresowanie, prawdopodobnie ze względu na dostępny budżet. Przyjęto 51 ze 106 wniosków.

Ostatnia aktualizacja: 18.08.2010

Top