Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zwalczanie oszustw: kontrole w krajach UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zwalczanie oszustw: kontrole w krajach UE

Obywatele Unii Europejskiej (UE) muszą mieć pewność, że środki unijnego budżetu są właściwie wykorzystywane. W 1995 r. UE wprowadziła przepisy (rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r.) regulujące przeprowadzanie kontroli w krajach UE oraz nakładanie kar w przypadku nieprawidłowości*.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich

STRESZCZENIE

Obywatele Unii Europejskiej (UE) muszą mieć pewność, że środki unijnego budżetu są właściwie wykorzystywane. W 1995 r. UE wprowadziła przepisy (rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r.) regulujące przeprowadzanie kontroli w krajach UE oraz nakładanie kar w przypadku nieprawidłowości*.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Ma ono na celu walkę z oszustwami wymierzonymi w interesy finansowe UE (budżet UE - wkłady podatników).

Ustanawia wspólne zasady prawne we wszystkich obszarach polityki UE.

W szczególności przewiduje kontrole, środki administracyjne i kary w przypadku nierespektowania zasad finansowania UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Ponad połowę wydatków UE przeznacza się dla beneficjentów za pośrednictwem rządów krajów UE i ich agencji. Zdecentralizowane zarządzanie oraz monitorowanie wykorzystywania środków podlegają szczegółowym przepisom. Są one zróżnicowane w zależności od dziedziny polityki.

Kraje UE są zobowiązane do podejmowania niezbędnych środków w celu zapewnienia prawidłowości i poprawności transakcji związanych z interesami finansowymi UE. Środki kontroli powinny być proporcjonalne do realizowanych celów tak, aby nie pociągać za sobą nadmiernych ograniczeń ekonomicznych i kosztów administracyjnych. Powinny one również uwzględniać istniejącą praktykę i struktury krajów UE.

Komisja Europejska przeprowadza kontrole w celu weryfikacji, czy:

praktyki administracyjne są zgodne z przepisami UE,

istnieją niezbędne dokumenty towarzyszące oraz czy odpowiadają one dochodom i wydatkom UE,

transakcje finansowe są realizowane i podlegają kontroli w odpowiednich okolicznościach.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96 Komisja Europejska może przeprowadzać kontrole i inspekcje na miejscu.

Cofnięcie bezprawnie uzyskanej korzyści

Zasadniczo, w przypadku wykrycia nieprawidłowości, bezprawnie uzyskana korzyść musi zostać zwrócona, zaś kwota odsetek może być ustalona w oparciu o stawkę ryczałtową. Do środków cofnięcia korzyści można zaliczyć:

zobowiązanie do zapłaty lub zwrotu kwot pieniężnych należnych lub bezprawnie uzyskanych,

całkowitą lub częściową utratę zabezpieczenia finansowego lub zaliczki uzyskanych przed dany podmiot.

Nieprawidłowości dokonane celowo lub będące skutkiem zaniedbania mogą prowadzić do następujących kar administracyjnych:

zapłaty kary pieniężnej,

zapłaty dodatkowej kwoty, która nie może przekraczać wysokości niezbędnej do stworzenia kary odstraszającej,

całkowitego lub częściowego odebrania przyznanej korzyści, nawet jeżeli podmiot bezprawnie korzystał tylko z jej części lub wyłączenia bądź wycofania korzyści za określony okres po wystąpieniu nieprawidłowości,

innych kar wyłącznie ekonomicznych, przewidzianych w prawie UE.

Zasady ogólne

Kontrole administracyjne, środki i kary muszą być:

skuteczne,

proporcjonalne i

odstraszające.

Muszą one uwzględniać charakter i wagę nieprawidłowości, przyznaną lub uzyskaną korzyść oraz stopień odpowiedzialności.

Sankcję administracyjną można nałożyć wyłącznie w przypadku, gdy zostało to szczegółowo przewidziane w akcie lub prawie UE obowiązującymi przed datą wystąpienia nieprawidłowości.

Okres przedawnienia wynosi cztery lata od daty wystąpienia nieprawidłowości. W przypadku nieprawidłowości ciągłych lub powtarzających się okres przedawnienia biegnie od dnia, w którym nieprawidłowość ustała. W przypadku programów wieloletnich okres przedawnienia biegnie do momentu zakończenia programu.

KLUCZOWE POJĘCIA

*Nieprawidłowość: jakiekolwiek działania lub zaniedbania ze strony odbiorcy finansowania unijnego, które powodują szkodę w ogólnym budżecie UE poprzez zmniejszenie lub utratę przychodów pochodzących ze środków własnych pobieranych bezpośrednio w imieniu UE albo też w związku z nieuzasadnionym wydatkiem.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95

26.12.1995

-

Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1-4

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2-5)

Ostatnia aktualizacja: 08.09.2015

Top