Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategia dla polityki konsumenckiej na lata 2007–2013 

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Strategia dla polityki konsumenckiej na lata 2007–2013 

Komunikat ma na celu wzmocnienie handlu detalicznego na rynku wewnętrznym w latach 2007–2013. Umożliwi to konsumentom swobodne dokonywanie zakupów w całej Unii Europejskiej (UE) oraz zapewni jednolity poziom ochrony, by mogli korzystać z najlepszych cen oraz najwyższej jakości produktów.

AKT

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 13 marca 2007 r. zatytułowany: „Strategia polityki konsumenckiej UE na lata 2007–2013” [COM(2007) 99 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Celem strategii dla polityki konsumenckiej (2007–2013) jest ustanowienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony w całej Unii Europejskiej (UE) i bardziej zintegrowanego rynku wewnętrznego przy następujących założeniach:

 • wzmocnienie pozycji konsumentów poprzez ustanowienie bardziej przejrzystego rynku, który umożliwi dokonywanie prawdziwych wyborów, na przykład w zakresie ceny oraz jakości,
 • zwiększenie dobrobytu konsumentów w odniesieniu do jakości, różnorodności, przystępności oraz bezpieczeństwa towarów i usług itp.,
 • ochrona konsumentów przed poważnymi zagrożeniami.

PRIORYTETY NA OKRES 2007–2013

Priorytety aktualnej polityki wspólnotowej pozostają takie same, jak w poprzednim okresie: zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów oraz zastosowanie zasad w tym zakresie. Koncentrują się one na pięciu obszarach:

 • sprawniejsze monitorowanie rynków konsumenckich oraz krajowych polityk konsumenckich,
 • wzmocnienie regulacji dotyczących ochrony konsumentów,
 • podniesienie bezpieczeństwa produktów na rynku dzięki narzędziom monitorującym,
 • uwzględnienie interesów konsumenckich w innych politykach wspólnotowych,
 • poprawa informacji i edukacji konsumentów, na przykład, poprzez wzmacnianie roli europejskich centrów konsumenckich.

DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE W STRATEGII

Lepsze uregulowania prawne w dziedzinie ochrony konsumentów.

Komisja przewiduje uproszczenie przepisów prawnych, zmieniając główne dyrektywy odnoszące się do ochrony konsumentów. W tym celu opublikowała zieloną księgę dotyczącą przeglądu dorobku wspólnotowego (zob. poniżej „Akty powiązane”).

Podejście Komisji opiera się na sprowadzeniu prawodawstwa do największego wspólnego mianownika w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów.

Lepsze środki egzekwowania prawa i dochodzenia roszczeń

Monitorowanie zastosowania prawa w zakresie ochrony konsumentów stanowi jeden z priorytetów polityki na rzecz konsumentów. Komisja dokona weryfikacji krajowych systemów kontroli prawa w odniesieniu do ochrony konsumentów poprzez ankiety oraz inne narzędzia. Wpłynie także na wzmocnienie monitorowania pozasądowych mechanizmów rozwiązywania sporów.

Komisja liczy również na to, ze państwa członkowskie wywiążą się z wyznaczonego terminu transpozycji (12.12.2007) dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych oraz zastosują rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów.

Ponadto zapowiada utworzenie mechanizmów roszczeń zbiorowych w przypadku braku odpowiednich przepisów.

Lepsze monitorowanie rynków konsumenckich oraz krajowych polityk konsumenckich

Monitorowanie rynku zostanie wzmocnione poprzez istniejące narzędzia, takie jak system wczesnego ostrzegania RAPEX,oraz poprzez współpracę z państwami trzecimi, w szczególności Chinami, USA, krajami, z którymi UE podpisała umowy o współpracy w zakresie bezpieczeństwa produktów konsumenckich.

Konsumenci w centrum innych polityk i regulacji UE

Komisja dokłada starań, by konsumenci znaleźli się w centrum polityk UE dotyczących zdrowia, przedsiębiorstw, przemysłu, środowiska oraz transportu (w szczególności lotniczego).

Zapewnia również zabezpieczenie usług użyteczności publicznej oraz usług powszechnych w UE.

Poprawa informacji i edukacji konsumentów

Komisja będzie nadal współfinansowała działania poprawiające informację konsumencką, jak Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (Sieć ECC-Net) oraz kampanie informacyjne w nowych państwach członkowskich.

Kontekst

Nowa strategia polityki konsumenckiej na okres 2007–2013 obejmuje połączenie 27 wewnętrznych rynków krajowych w największy światowy rynek sprzedaży detalicznej. Po ostatnim rozszerzeniu prognozy demograficzne Eurostatu wskazują, że liczy on 495 mln osób.

Możliwości zakupów internetowych nie są wystarczająco wykorzystywane wśród osób fizycznych i przedsiębiorstw. Komisja szacuje, że wydatki konsumpcyjne stanowią jeszcze 58% PKB Unii liczącej 27 członków. Wskazuje również, że niektóre grupy ludności nie korzystają w ten sam sposób z rynku detalicznego. Dostęp w tym zakresie jest utrudniony dla najbardziej podatnych grup (dzieci, osoby starsze).

AKTY POWIĄZANE

Zielona księga w sprawie przeglądu dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw konsumenta [Dz.U. C 61 z 15.3.2007]. Obecne przepisy dotyczące ochrony konsumentów bazują na minimalnej harmonizacji oraz możliwości ich zaostrzenia, jaką dysponują państwa członkowskie.

Zielona księga zainicjowała konsultację społeczną, zakończoną dnia 15 maja 2007 r., w sprawie przeglądu prawa w dziedzinie ochrony konsumenta, proponując trzy rozwiązania w zakresie poziomu harmonizacji:

 • pełna harmonizacja prawodawstwa,
 • obecna minimalna harmonizacja z klauzulą wzajemnego uznawania,
 • minimalna harmonizacja w połączeniu z zasadą kraju pochodzenia (przedsiębiorstwa z siedzibą w innych państwach członkowskich zobowiązane byłyby jedynie do przestrzegania przepisów, które obowiązują w ich własnym kraju).

Ponadto zielona księga proponuje przegląd 9 głównych dyrektyw dotyczących ochrony konsumentów oraz ustanowienie nowej dyrektywy w sprawie kredytu konsumenckiego. Zapowiada także opracowanie dwóch sprawozdań monitorujących odnośnie dyrektywy dotyczącej usług finansowych dla konsumentów oraz dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

Więcej informacji dotyczących niniejszej konsultacji znajduje się na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów.

Rezolucja Rady z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie strategii polityki konsumenckiej UE na lata 2007–2013 [Dz.U. C162 z 14.7.2007].

See also

 • Więcej informacji dotyczących głównych przepisów w zakresie ochrony konsumentów oraz ich transpozycji (DE) (EN) (FR) przez państwa członkowskie znajduje się na stronie internetowej poświęconej dorobku wspólnotowemu w zakresie praw konsumenckich Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów

Ostatnia aktualizacja: 16.08.2007

Top