Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program działań Wspólnoty w dziedzinie polityki ochrony konsumentów (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Program działań Wspólnoty w dziedzinie polityki ochrony konsumentów (2007–2013)

Unia Europejska ustanowiła budżet wynoszący 156,8 mln EUR na rzecz realizacji polityki ochrony konsumentów na okres między 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2013. Przyjęte środki sfinansują 11 działań w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów oraz efektywne zastosowanie zasad w tej dziedzinie.

AKT

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1926/2006/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiająca program działań Wspólnoty w dziedzinie polityki ochrony konsumentów (2007–2013).

STRESZCZENIE

Niniejsza decyzja ustanawia program działań Wspólnoty w dziedzinie polityki ochrony konsumentów (2007–2013), jak również jego kopertę finansową w wysokości 156,8 mln EUR dla 27 państw członkowskich UE.

Program działań na lata 2007–2013 zastępuje poprzedni program na lata 2004–2007.

Celem programu jest uzupełnienie, wsparcie i monitorowanie polityk państw członkowskich oraz wkład w ochronę zdrowia, bezpieczeństwa oraz interesów gospodarczych i prawnych konsumentów, jak również propagowanie ich prawa do informacji, edukacji i organizowania się na rzecz ochrony ich interesów.

Osiągnięcie tych celów zakłada się poprzez realizację dwóch zadań:

  • zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów, szczególnie poprzez lepsze konsultacje i lepsze reprezentowanie interesów konsumentów,
  • zapewnienie skutecznego stosowania zasad w dziedzinie ochrony konsumentów, szczególnie poprzez współpracę w zakresie stosowania przepisów, informowania, edukowania i dochodzenia roszczeń.

W tej perspektywie zostanie wdrożonych 11 działań, które dla celu pierwszego obejmą gromadzenie, wymianę i analizę danych oraz informacji, jak również dopracowanie narzędzi oceny, ekspertyzy prawne i techniczne, w tym badania, seminaria i konferencje, wkład na rzecz działalności europejskich organizacji konsumenckich.

Działania w zakresie drugiego celu obejmą skuteczne zastosowanie ustawodawstwa wspólnotowego poprzez działania na rzecz koordynacji nadzoru, współpracy pomiędzy organami krajowymi, monitorowanie i ocenę bezpieczeństwa produktów i usług nieżywnościowych, działania na rzecz informowania, udzielania porad i dochodzenia roszczeń, działania na rzecz edukowania konsumentów.

Wkład finansowy

Beneficjentami kwalifikującymi się do uzyskania wkładów finansowych są organy publiczne lub podmioty prywatne o celu niezarobkowym państw członkowskich wyznaczone w drodze przejrzystej procedury przez państwo członkowskie lub odpowiedni organ.

Zależnie od przypadków określonych w artykule 4 decyzji 1926/2006/WE [Dz.U. L 404 z 30.12.2006] beneficjentami mogą być instytucje szkolnictwa wyższego, studenci lub wykładowcy, urzędnicy odpowiedzialni za egzekwowanie prawa w dziedzinie ochrony konsumentów, jak również europejskie organizacje konsumenckie.

Roczny program pracy

Program na lata 2007–2013 jest rozwijany na podstawie rocznego programu prac opracowanego przez Komisję i zatwierdzonego przez państwa członkowskie w ramach komitetu finansowego programu ochrony konsumentów zgodnie z artykułem 10 decyzji. Członkami komitetu jest 27 państw członkowskich. Państwa EFTA/EOG (Islandia, Norwegia oraz Księstwo Liechtensteinu) wnoszą swój wkład finansowy do programu oraz uczestniczą w zebraniach komitetu, ale nie uczestniczą w głosowaniu programu rocznego.

Ocena programu zostanie dokonana przez Komisję trzy lata po jego wdrożeniu, czyli na początku 2010 r., jak również po upływie przewidzianego okresu w 2013 r.

Więcej informacji dotyczących wspólnotowego programu działania w dziedzinie polityki konsumenckiej na lata 2007–2013 znajduje się na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów (EN).

Odniesienia

Akt

Wejście w życie – Data wygaśnięcia

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja nr 1926/2006/WE

31.12.200631.12.2013

-

Dz.U. L 404 z 30.12.2006

Ostatnia aktualizacja: 28.03.2007

Top