Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Współpraca między państwami UE w zakresie ochrony konsumentów

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Współpraca między państwami UE w zakresie ochrony konsumentów

Rozporządzenie to wprowadza sieć organów do kontroli stosowania przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Rozporządzenie ma zastosowanie wyłącznie do wykroczeń popełnionych w Unii Europejskiej.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów)

STRESZCZENIE

Rozporządzenie to wprowadza sieć organów do kontroli stosowania przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Rozporządzenie ma zastosowanie wyłącznie do wykroczeń popełnionych w Unii Europejskiej.

Współpraca między organami w państwach UE

Każde państwo UE wyznacza organy władzy publicznej odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów, które przystąpią do sieci wzajemnej pomocy. W każdym z państw koordynacja pomiędzy organami krajowymi gwarantowana jest przez jednolity urząd łącznikowy.

Sieć umożliwia wymianę informacji i współpracę między organami krajowymi w różnych krajach UE.

Rozporządzenie obejmuje sytuacje związane ze zbiorowymi interesami konsumentów i umożliwia współpracę między organami w celu przeciwdziałania naruszeniom praw konsumentów, w przypadku gdy przedsiębiorstwo i konsument znajdują się w różnych państwach.

Współpraca ma zastosowanie do praw konsumentów obejmujących szereg zagadnień, takich jak nieuczciwe praktyki handlowe, nieuczciwe postanowienia umowne, handel elektroniczny, reklama porównawcza, zorganizowane podróże, korzystanie z nieruchomości w oznaczonym czasie, sprzedaż na odległość i prawa pasażerów.

Wzajemna pomoc i działania wspólnotowe

Każdy organ może wnioskować o wsparcie innego członka sieci w celu identyfikacji potencjalnych naruszeń praw konsumenckich.

W celu wyeliminowania wykroczeń mających miejsce jednocześnie w kilku lub we wszystkich państwach UE organy mogą:

  • podejmować wspólne działania, takie jak akcje kontrolne związane z inspekcjami stron internetowych z określonych sektorów (bilety lotnicze, zasoby cyfrowe do pobrania itp.) w całej UE w ramach corocznych operacji prowadzonych przez Komisję Europejską,
  • przyjmować, we współpracy z Komisją, wspólne podejścia w dziedzinie stosowania praw ochrony konsumentów w odniesieniu do konkretnego problemu.

Pierwsze z tych działań obejmuje zakupy wewnątrz aplikacji w przypadku gier internetowych.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 2006/2004

29.12.2004

-

Dz.U. L 364 z 9.12.2004, s. 1-11

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2005/29/WE

12.6.2005

12.6.2007

Dz.U. L 149 z 11.06.2005, s. 22-39

Dyrektywa 2007/65/WE

19.12.2007

19.12.2009

Dz.U. L 332 z 18.12.2007, s. 27-45

Dyrektywa 2009/136/WE

19.12.2009

20.5.2011

Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 11-36

Rozporządzenie (UE) nr 1177/2010

6.1.2011

18.12.2012

Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 1-16

Rozporządzenie (UE) nr 181/2011

20.3.2011

1.3.2013

Dz.U. L 55 z 28.02.2011, s. 1-12

Rozporządzenie (UE) nr 954/2011

7.10.2011

-

Dz.U. L 259 z 4.10.2011, s. 1-4

Dyrektywa 2013/11/UE

8.7.2013

9.7.2015

Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 63-79

Rozporządzenie (UE) nr 524/2013

8.7.2013

-

Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 1-12

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2006/2004 z dnia 27 października 2004 r.zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych.

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. wykonująca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów w odniesieniu do wzajemnej pomocy (2007/76/WE) ( Dz.U.L 32 z 6.2.2007, s. 192-197 ).

Niniejsza decyzja zawiera wymogi dotyczące informacji, np. minimum informacji, jakie trzeba zawrzeć we wnioskach o wzajemną pomoc oraz powiadomieniach, ram czasowych, jakich należy przestrzegać, dostępu do informacji i stosowania języków.

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów („rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów”) [ COM(2009) 336 końcowy].

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów [ COM(2012) 100 final].

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie funkcjonowania rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów [ COM(2014) 439 final].

W sprawozdaniu wykazano, że od 2007 r. egzekwowanie rozporządzenia CPC przyniosło pozytywne wyniki. Operacje kontrolne i wspólne podejścia w zakresie stosowania prawa umożliwiły państwom członkowskim koordynowanie swoich działań w tej dziedzinie na większą skalę, prowadząc do zwiększenia zgodności z prawodawstwem UE w zakresie ochrony konsumentów w wielu sektorach.

Ostatnia aktualizacja: 30.09.2014

Top