Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
System rozwiązywania problemów rynku wewnętrznego (sieć SOLVIT)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

System rozwiązywania problemów rynku wewnętrznego (sieć SOLVIT)

Sieć SOLVIT umożliwia rozwiązywanie sporów wynikających z niewłaściwego stosowania zasad rynku wewnętrznego przez władze publiczne. SOLVIT umożliwia obywatelom oraz przedsiębiorstwom szybkie, darmowe i skuteczne rozwiązanie ich problemów bez zastosowania drogi prawnej.

AKT

Zalecenie Komisji z dnia 7 grudnia 2001 r. ustanawiające zasady korzystania z „SOLVIT” – sieci rozwiązywania problemów rynku wewnętrznego [Dz.U. L 331 z 15.12.2001].

STRESZCZENIE

SOLVIT jest internetową siecią umożliwiającą pozasądowe (nieformalne) rozwiązywanie skarg konsumentów i przedsiębiorstw wynikających z niewłaściwego stosowania prawodawstwa dotyczącego rynku wewnętrznego przez władze publiczne.

Sieć może na przykład opracować rozwiązanie problemów transgranicznych w Unii Europejskiej (UE) w dziedzinie zatrudnienia, uznawania tytułów uniwersyteckich, rejestracji pojazdów, zakładania przedsiębiorstw lub dostawy towarów i usług. Dotyczy to każdego państwa członkowskiego UE, jak również Norwegii, Islandii oraz Księstwa Liechtensteinu.

Funkcjonowanie sieci SOLVIT

Od czasu rozszerzenia UE dnia 1 maja 2004 r. sieć SOLVIT liczy 28 ośrodków. Centra SOLVIT stanowią część administracji publicznej państwa członkowskiego, w którym mają swoją siedzibę. Centra są ze sobą połączone dzięki bazie danych stworzonej z wysokim poziomem przejrzystości, co umożliwia nadzorowanie działania oraz wyników sieci. Od 2003 r. organizacje reprezentujące konsumentów lub przedsiębiorstwa mają możliwość przedstawiania swoich problemów drogą internetową.

Bezpłatna sieć rozwiązywania sporów charakteryzuje się nieformalnym i zorientowanym na klienta podejściem. Jeżeli jeden z centrów SOLVIT ocenia, że skarga konsumenta lub przedsiębiorstwa jest uzasadniona, zatwierdza ją i przesyła do centrum SOLVIT w kraju, w którym zaistniał problem. Rozwiązanie może być w ten sposób dostarczone w terminie dziesięciu tygodni.

Zaproponowane rozwiązania nie są wiążące. Jeżeli klient nie zaakceptuje propozycji, może wnioskować o rozwiązanie sporu drogą prawną. Rozwiązanie sporu leży po stronie danego państwa członkowskiego. Jeżeli państwo członkowskie nie zareaguje, Komisja zastrzega sobie prawo wszczęcia postępowania.

Jakość sieci SOLVIT

Komisja oraz centra SOLVIT opracowały wspólne standardy jakości na podstawie doświadczenia oraz prawidłowego funkcjonowania sieci, które mają na celu:

  • zapewnienie, aby wszyscy obywatele oraz przedsiębiorstwa europejskie mieli dostęp do wysokiej jakości usługi w kraju miejsca zamieszkania, jak również w kraju, w którym zaistniał problem,
  • zagwarantowanie zaangażowania wszystkich centrów SOLVIT, wraz z Komisją, w celu osiągnięcia usługi o wysokim poziomie jakości,
  • zapewnienie nieobniżania jakości i skuteczności usługi SOLVIT wraz z rozszerzaniem sieci oraz liczbą analizowanych problemów,
  • pracę z całkowicie przejrzystą bazą danych, która umożliwia wszystkim zainteresowanym stronom kontrolę jakości oraz skuteczności sieci,
  • podkreślanie, że sieć SOLVIT stanowi nowe podejście, sytuujące się między rozpatrywaniem skarg oraz współpracą administracyjną.

Komisja regularnie wykonuje ocenę ośrodków na rzecz zapewnienia jakości rozwiązań, jakie proponują, oraz działania sieci.

Pozostałe systemy nieformalnego rozwiązywania sporów (pomiędzy konsumentami a przedsiębiorstwami)

Pozostałymi systemami pozasądowego rozwiązywania sporów transgranicznych między konsumentami a przedsiębiorcami są:

  • Sieć FIN-NET, która umożliwia konsumentom szybkie otrzymanie rozwiązania problemów w sektorze transgranicznych usług finansowych. Więcej informacji na temat sieci FIN-NET znajduje się na stronach Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług (DE) (EN) (FR).
  • Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (Sieć ECC-Net) na rzecz rozwiązywania transgranicznych sporów konsumenckich.

Komisja uczestniczyła także we wdrażaniu platformy elektronicznej ECODIR, której zadaniem jest rozwiązywanie sporów konsumenckich.

AKTY POWIĄZANE

Dokument roboczy Komisji z dnia 27 września 2005 r. w sprawie systemu rozwiązywania konfliktów na rynku wewnętrznym (sieć SOLVIT) [SEC(2005) 543 – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

W obliczu rozszerzenia Unii oraz w związku z uzyskaniem dobrych wyników Komisja nadzoruje poprawę jakości usług sieci SOLVIT. W 2004 r. sieć zarejestrowała wzrost liczby rozpatrywanych przypadków o 73 % w stosunku do 2003 r. Tak dużemu wzrostowi przypadków towarzyszyła ogólna poprawa działalności. Termin zatwierdzenia lub odrzucenia dokumentów został skrócony do jednego tygodnia. Poziom rozwiązywania spraw osiąga 80%.

Tym samym, poza podstawowym zakresem kompetencji sieci, usługa SOLVIT Plus wspiera zmiany legislacyjne w określonych ministerstwach.

Wnioski Rady odnośnie sieci SOLVIT. Rada „Rynek wewnętrzny” – 1 maja 2002 r. [nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

W swoich wnioskach Rada zaakceptowała zalecenie Komisji z dnia 7 grudnia 2001 r. ustanawiające zasady korzystania z sieci SOLVIT.

See also

  • Więcej informacji znajduje się na stronach dotyczących sieci SOLVIT portalu Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, gdzie dostępne są adresy wszystkich krajowych centrów.

Ostatnia aktualizacja: 03.09.2007

Top