Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sprzedaż usług finansowych na odległość: ochrona konsumentów

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sprzedaż usług finansowych na odległość: ochrona konsumentów

STRESZCZENIE DOKUMENTU

Dyrektywa 2002/65/WE – ochrona konsumentów w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Ustanawia wspólne zasady sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość przez dostawców w UE, co ma na celu zwiększenie ochrony konsumentów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres: dyrektywa obejmuje wszystkie usługi finansowe, w tym sprzedaż konsumentom kart kredytowych, funduszy inwestycyjnych, programów ubezpieczeniowych i emerytalnych za pośrednictwem kanałów sprzedaży na odległość, takich jak telefon, faks oraz Internet.

Dyrektywa gwarantuje ochronę konsumentów, w tym:

  • zobowiązanie dostawcy do zapewnienia konsumentom wyczerpujących informacji przed zawarciem umowy,
  • prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni,
  • zakaz stosowania niezgodnych z prawem praktyk sprzedaży, których celem jest zobowiązanie konsumentów do zakupu niezamówionych usług (niezamówione świadczenia),
  • zasady ograniczające inne praktyki, takie jak niezamówiony kontakt za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej (akwizycja telefoniczna i spam),
  • odpowiednie sankcje nakładane przez kraje UE na dostawców, którzy nie stosują się do wymogów niniejszej dyrektywy,
  • odpowiednie procedury odwoławcze, w tym procedury pozasądowego rozstrzygania sporów dla konsumentów, których prawa zostały naruszone.

Komisja Europejska przeprowadziła ostatni przegląd stosowania dyrektywy w krajach UE w 2009 r. W przeglądzie stwierdzono brak dowodów na to, aby nieprawidłowe wdrożenie dyrektywy w krajach UE przysparzało problemów konsumentom.

Dyrektywa 2011/83/WE (dyrektywa w sprawie praw konsumentów) reguluje sprzedaż konsumentom wszystkich innych niefinansowych towarów i usług na odległość i zastępuje dyrektywę 97/7/WE.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa weszła w życie 9 października 2002 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 9 października 2004 r.

KONTEKST

Sprzedaż usług finansowych na odległość

AKT

Dyrektywa 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotycząca sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniająca dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE (Dz.U. L 271 z 9.10.2002, s. 16–24)

Kolejne zmiany do dyrektywy 2002/65/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa 2011/83/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64–88)

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego – Przegląd dyrektywy dotyczącej sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość (2002/65/WE) (COM(2009) 626 wersja ostateczna z 20.11.2009)

Ostatnia aktualizacja: 20.01.2016

Top